พ.ค. 262018
 
จะสาละวนอยู่กับเพื่อนเทียม จนละเลยสูญเสียเพื่อนแท้ไปอย่างนั้นหรือ?

จะสาละวนอยู่กับเพื่อนเทียมจนละเลยสูญเสียเพื่อนแท้ไปอย่างนั้นหรือ?   “เพื่อนเทียม เป็นเหมือนเงา พวกเขาติดตามคุณไปในยามที่มีแสงตะวัน แต่ละทิ้งคุณไปในยามที่คุณอยู่ในความมืดมิด” (Fake Friends are like Shadows. They follow you in the sun but leave you in the dark) มิตรแท้ย่อมไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าจะเป็นยามใด หรือสภาพใดในชีวิต ดังพระธรรม สุภาษิตอันอมตะ [อ่านต่อ]

พ.ค. 252018
 
คริสเตียนแท้หรือ?

คริสเตียนแท้หรือ? เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเลียนแบบของพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก (เอเฟซัส 5:1) คุณมองตนเองว่าเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์หรือไม่? คริสเตียนทุกคนสามารถพูดได้ว่าเขาหรือเธอเป็นสาวก – ไม่ใช่สาวกที่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นสาวกของพระเยซูที่กำลังเติบโต ครับนี่คือสิ่งที่ผู้เชื่อทุกคนควรเป็น เป็นสาวกคือดำเนินชีวิตคริสเตียนตามคำสั่งสอนของพระเยซูคริส [อ่านต่อ]

พ.ค. 242018
 
คุณมีค่ากว่าฝูงสุกร

คุณมีค่ากว่าฝูงสุกร พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16 THSV11) ชนเผ่าอัฟริกาเผ่าหนึ่งมาล้อมวงฟังเรื่องพระเยซูทรงรักษาชายผีสิงตามที่บันทึกในลูกา 8:26-33 พันธกิจชื่อ “ความเชื่อเกิดจากการได้ยิน” ได้จัดทำพระคัมภีร์เสียงไว้ให้ชนเผ่านี้ได้ฟังพร [อ่านต่อ]

พ.ค. 232018
 

พระเยซูกำลังจะไปพระวิญญาณจะมา พระธรรม     กิจการ 1:1-26 อ้างอิง         ลก.1:1-4;มธ.28:19-20;ยน.20:12;สดด.69:25 บทนำ          พระเยซูกระทำกิจสำคัญจนสำเร็จ ดังบันทึกไว้ในพระธรรมลูกา จากนั้น พระองค์ทรงมอบหมายภารกิจให้สาวกของพระองค์กระทำต่อ โดยอาศัยความ [อ่านต่อ]

พ.ค. 222018
 
เริ่มต้นจากหนึ่ง

เริ่มต้นจากหนึ่ง องค์ผู้สูงเด่นและสูงส่ง ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ ตรัสดังนี้ว่า “เราดำรงอยู่ในที่สูงและบริสุทธิ์ และอยู่กับผู้สำนึกผิดและมีวิญญาณจิตที่ถ่อม เพื่อฟื้นฟูวิญญาณจิตของผู้ที่ถ่อม และฟื้นฟูใจของผู้สำนึกผิด” (อิสยาห์ 57:15) เมื่อมองไปที่การฟื้นฟูในพระคัมภีร์และการฟื้นฟูในประวัติศาสตร์ เราจะเห็นว่าส่วนใหญ่เริ่มจากคนๆเดีย [อ่านต่อ]

พ.ค. 212018
 
แผนการของพระเจ้าสำหรับครอบครัว

แผนการของพระเจ้าสำหรับครอบครัว “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดิน ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้า” (อพยพ 20:12 THSV11) มีคำกล่าวว่าครอบครัวจะอยู่รอดได้แม้ไม่มีประเทศ แต่ประเทศไม่อาจอยู่รอดได้ถ้าไม่มีครอบครัว พระเจ้าทรงตั้งสถาบันครอบครัวโดยนำชายและหญิงให้มาอยู่ร่วมกันในการแต่งงาน ต่อมาก็มีลูกๆและหล [อ่านต่อ]

พ.ค. 202018
 
สารจากศิษยาภิบาล

20  พฤษภาคม 2018 สวัสดีพี่น้อง CJ ที่รัก ผมดีใจที่พี่น้องมานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรร่วมกันได้ในวันนี้ การเข้าใกล้พระเจ้าร่วมกับพี่น้องเป็นวิถีชีวิตที่ปลอดภัย การห่างจากพระเจ้า หรือการประมาทแม้แต่เพียงแค่วินาทีเดียวก็อาจนำความทุกข์มหันต์มาสู่ชีวิตของเราตลอดไปก็เป็นได้ ฉะนั้น อย่าเสี่ยงวิ่งหาความเจ็บปวดเลยนะครับ ผมดีใจที่พี่น้องตื่นตัว มา [อ่านต่อ]