ก.พ. 142016
 
สารจากศิษยาภิบาล

14 กุมภาพันธ์ 2016 สวัสดีวันแห่งความรักสำหรับชาว CJ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันแห่งความรักของคริสตจักรแห่งความสุขครับ อย่าลืมทักทายและยิ้มให้กันด้วยความรักนะครับ! ผมดีใจที่ทุกท่านมานมัสการพระเจ้าในวันนี้ได้ ผมดีใจเช่นกันที่อาทิตย์ที่แล้ว มีพี่น้องมานมัสการกันอย่างอิ่มเอมใจ มีการเฉลิมฉลองวันเกิดหลายท่าน อาทิ คุณแม่ของคุณโอ๋ (ติ๊ด), คุณเอ๊าะ (ภรรยาคุณ [อ่านต่อ]

ก.พ. 132016
 
อย่ากลัวเลย!

พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลเรื่องความรัก เพราะตราบใดที่เรายังคงดำรงอยู่ เจ้าจะเป็นที่รักของเราเสมอไป” (God Said, “You don’t have to worry about love.  As long as I’m existing, you will be loved.”) พระเจ้ามิได้ทรงเรียกเรามาให้วิตกกังวล ว่าจะมีใครรักเราไหม? เพราะว่า พระเจ้าทรงรักเรามาตั้งแต่เริ่มต้น พระองค์จึงทรงสร้างเรา และเรียกเราให้ [อ่านต่อ]

ก.พ. 122016
 
ขอบคุณในทุกกรณี

“จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกสิ่งอยู่เสมอ…(ทุกเวลา) เอเฟซัส5:20 ความเชื่อในพระเจ้าแสดงออกได้หลายวีธี อาจารย์เปาโลสอนเรา วิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่ยากมากในบางเหตุการณ์ คือให้ขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งและทุกเวลา ไม่เป็นการยากเลยที่เราจะขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตตลอด ตลอดเวลา แต่ในความเป็นจริงเราพบว่ามีสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นกับเราแล [อ่านต่อ]

ก.พ. 112016
 
เมื่อไม่ให้อภัย ใครกันที่เจ็บปวด

และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กัน เหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้น (เอเฟซัส 4:32) ถ้าคุณเป็นคนที่ยังแบกความคับแค้นใจไว้ ถ้าคุณยังเป็นคนที่กักความขมขื่นและปล่อยวางไม่ได้ มีบางอย่างที่คุณจำเป็นต้องรู้ ชีวิตคุณจะเป็นทุกข์ คุณจะรู้สึกว่าชีวิตแห่งการอธิษฐานหยุดกึกลง การให้อภัยเป็นกุญแจไขไปสู่ความสัมพันธ์ [อ่านต่อ]

ก.พ. 102016
 

พระธรรม        ฮักกัย 2:1-23 อ้างอิง            อสร. 3:12;ฮบ.12:26;อพย.28:9;29:45-46;กดว.19:11-22;ปฐก.12:2;38:18;ลนต.25:21;สดด.128:1-6;ยอล.2:14;2คร.1:22 บทนำ            ไม่ว่า เราตกต่ำหรือย่ำแย่มาสักเท่าไรในชีวิต ขอให้วันนี้ เราพร้อมให้พระเจ้าทรงชำระและใช้เรา เราจะมีโอกาสได้เห็นพระสิริและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเรายิ่งกว่าเดิม เพียงแต่ขอให้ [อ่านต่อ]

ก.พ. 092016
 
เลือกที่จะลืม

เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น (2โครินธ์ 5:17) ในฐานะผู้เชื่อ เราสามารถเอาอดีตของเราใส่ไว้ในกระจกส่องหลัง เรานำไปให้อยู่ด้านหลังเรา โรม 6:14 กล่าวว่า “เพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้ เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ใต้พร [อ่านต่อ]

ก.พ. 082016
 
นี่แหละ เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลาย

18 พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว 19 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ 20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะ [อ่านต่อ]