สารจากศิษยาภิบาล

21 เมษายา 2019

สวัสดีครับพี่น้อง CJ ในเช้าวันอีสเตอร์

วันนี้เป็นวันที่ระลึกการเป็นขึ้นมาจากตาย (the resurrection) ของพระเยซูคริสต์ ที่เรายืมศัพท์เขามาเรียกว่าวัน อีสเตอร์ซันเดย์ (Easter Sunday)

Continue Reading “สารจากศิษยาภิบาล”

คอลัมน์คำถาม คำตอบ

วันสะบาโตคือ?

ถาม:    “วันสะบาโตคือวันเสาร์ หรือ วันอาทิตย์? และวันสะบาโต สำคัญอย่างไร?

ตอบ:      ตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล วันสะบาโตปรากฏครั้งแรกในพระธรรมปฐมกาล เมื่อพระเจ้าบัญชาให้ถือรักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์ และพระเจ้าอวยพรวันสะบาโตที่ถือว่าเป็นวันที่เจ็ด(ซึ่งคนยิวถือว่า เป็นวันเสาร์) ซึ่งพระเจ้ากำหนดให้เป็นวันที่เราจะพัก ทั้งทางกาย จิต และวิญญาณ

Continue Reading “คอลัมน์คำถาม คำตอบ”

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับศุกร์ประเสริฐ

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับศุกร์ประเสริฐ

แต่พระยาห์เวห์ยังทรงประสงค์ให้ท่านบอบช้ำด้วยการบาดเจ็บ เมื่อชีวิตของท่านเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน ท่านจะยืดวันเวลาของท่าน พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน (อิสยาห์ 53:10 THSV11)

มีสิ่งดีใดในวันศุกร์ที่พระเยซูคริสต์ทรงสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราหรือ?  “ทุกสิ่ง”

วันนี้สำหรับทั่วโลก รู้จักกันในนามศุกร์ประเสริฐ ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ศุกร์แห่งการทนทุกข์ ศุกร์แห่งความนิ่งสงบ ศุกร์แห่งความโศกเศร้า และสำคัญที่สุดเป็นศุกร์ที่ดีที่สุดเพื่อเรา เป็นวันศุกร์ของพระเจ้า แน่นอน ถูกต้อง และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป  

Continue Reading “ขอบคุณพระเจ้าสำหรับศุกร์ประเสริฐ”

พระเจ้าทรงให้อภัยและยอมรับเราหรือ?

พระเจ้าทรงให้อภัยและยอมรับเราหรือ?

เพราะพระคริสต์ทรงทนทุกข์ครั้งเดียวเป็นพอเพราะบาป คือพระองค์ผู้ชอบธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อจะนำพวกท่านไปถึงพระเจ้า (1เปโตร 3:18 THSV11)

ทหารและพัศดีเดินไปตามทางเดินระหว่างห้องขังในคุกโบราณที่กรุงโรม ลองจินตนาการ: ทหารชูคบเพลิงขึ้น ในมุมมืดของห้องขัง ชายคนหนึ่งขดตัวคุดคู้อยู่ พัศดีไขกุญแจประตู ร้องเรียก “บารับบัส ลุกขึ้น และตามเรามา”

Continue Reading “พระเจ้าทรงให้อภัยและยอมรับเราหรือ?”

คุณละอายในข่าวประเสริฐหรือไม่?

คุณละอายในข่าวประเสริฐหรือไม่?

ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกกรีกด้วย  (โรม 1:16 THSV11)

พวกเราหลายคนไม่กล้าเมื่อถึงเวลาเป็นพยานให้พระเยซูคริสต์ เราเป็นบ้าใบ้เมื่อหัวข้อเรื่องพระเจ้าและศาสนาถูกนำขึ้นมาถก เราหวังว่าไม่มีใครเห็นเวลาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับอาหารตรงหน้า

Continue Reading “คุณละอายในข่าวประเสริฐหรือไม่?”

พระเยซูทรงอยู่ข้างคุณ

 พระเยซูทรงอยู่ข้างคุณ

“แต่มือของผู้ที่จะทรยศเราก็อยู่กับเราบนโต๊ะนี้ เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปเหมือนที่ทรงดำริไว้แต่ก่อนแล้ว แต่วิบัติแก่คนนั้นที่ทรยศท่าน” (ลูกา 22:31-32 THSV11)

ถ้าจะจดรายการเรื่องราวต่างๆที่ฉันอยากขอบคุณพระเยซู  การสำแดงพระคุณเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่อยู่ลำดับบนสุด  พระเยซูคริสต์กำลังถูกทอดทิ้ง ถูกจับกุม ถูกทำทารุณ และถูกประหาร

แล้วพระองค์ทรงทำอย่างไร?

Continue Reading “พระเยซูทรงอยู่ข้างคุณ”

ทำไมมนุษย์ต้องผจญความทุกข์

ทำไมมนุษย์ต้องผจญความทุกข์?

พระองค์จึงตรัสแก่ชายนั้นว่า “… แผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะเจ้า เจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิต ต้นไม้และพืชที่มีหนามจะงอกขึ้นบนดินแก่เจ้า” (ปฐมกาล 3:17ก-18 THSV11)

ก่อนถูกตรึงกางเขน พระเยซูคริสต์ทรงถูกสวมมงกุฎหนาม ถูกโบยตี แต่ในอีกความหมาย ที่พระองค์ถูกสวมมงกุฎหนามเป็นส่วนหนึ่งในแผนการที่ถูกเขียนไว้ล่วงหน้า และเปิดเผยออกสู่มนุษยชาติ ไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุที่พระเจ้าอนุญาตให้คนชั่วทำสิ่งเหล่านี้ แต่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่สุดมหัศจรรย์ของพระเจ้า

Continue Reading “ทำไมมนุษย์ต้องผจญความทุกข์”