พ.ค. 292016
 
สารจากศิษยาภิบาล

29 พฤษภาคม 2016 สวัสดีครับพี่น้อง CJ ผมดีใจที่พระเจ้ากำลังสร้างหลายคนในคริสตจักรให้เป็นผู้นำ และผู้ใหญ่ในความเชื่อ ขอให้ทุกท่านถ่อมใจเข้าหาพระเจ้า ผ่านทางคริสตจักร  พร้อมรับการเตรียมตัวและเสริมสร้าง ในตัวเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทรงคุณค่าต่อแผ่นดินของพระเจ้า ผ่านการใช้ของประทาน เวลา และทรัพย์สินของแต่ละคนในการรับใช้พระเจ้า และผู้อื่น CJ ของเราพร้อมลงทุนใ [อ่านต่อ]

พ.ค. 282016
 
อย่าตอบแทนความชั่วด้วยการทำชั่วที่มากกว่า!

“อย่าทำชั่ว​ตอบ‍แทน​ชั่ว​แก่​ใคร​เลยแต่​จง​มุ่ง​ทำ​สิ่ง​ที่​ใครๆ ก็​เห็น​ว่า​ดี” (Repay no one evil for evil,but give thought to do what is honorable in the sight of all.)                    (Romans 12:17) คนอื่นอาจทำชั่วทำเลวต่อคุณ แต่คุณไม่จำเป็นต้องฉุดตัวคุณเองให้ลงต่ำด้วยการทำเช่นเดียวกับที่เขาทำกับคุณ เขาทำผิดทำบาป ไม่ว่าจะต่อผู้ใดหรือต่อคุณ เ [อ่านต่อ]

พ.ค. 272016
 
ลำดับแรกสุด

แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า  และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน  แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ (มัทธิว 6:33) เมื่อพระเยซูตรัสบอกเราไม่ให้กระวนกระวายเรื่องอาหารและเครื่องนุ่งห่ม พระองค์เน้นคำว่า “กระวนกระวาย”  พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “อย่าคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้” หรือบอกเป็นนัยว่าห้ามวางแผนล่วงหน้า พระองค์ตรัสว่า “อย่ากระวนกระ [อ่านต่อ]

พ.ค. 262016
 
ดำเนินชีวิตด้วยสายตาจับจ้องที่เบื้องบน

ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้า  และคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่ จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ เหตุฉะนั้นจงปลอบ [อ่านต่อ]

พ.ค. 252016
 
คุณจะมีมโนธรรมที่ดีได้อย่างไร

คนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันหนึ่ง  แต่อีกคนหนึ่งถือว่าทุกวันเหมือนกัน  ขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเถิด (โรม 14:5) คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวโบราณที่ว่า  “ให้มโนธรรมเป็นตัวชี้นำ”  ครับ มีความจริงค่อนข้างมากอยู่ แต่เราต้องระวังให้ดีเมื่อจะทำตามมโนธรรม เพราะมโนธรรมของเราอาจหลอกลวงได้ ถ้าไม่ได้มาจากแหล่งสติปัญญาแห่งพระวจนะ ผมขอยกตัวอย่างที่ [อ่านต่อ]

พ.ค. 242016
 
คุณให้ความตั้งใจ พระเจ้าประทานพลัง

เหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำ คนนั้นจึงมีบาป (ยากอบ 4:17) คุณเป็นคนประเภทที่เชื่อว่า “รอถึงวันพรุ่งนี้ก็ยังไม่สาย” หรือเปล่า? หนึ่งนิ้วที่ชี้ไปถามคุณ แต่อีกสามนิ้วที่เหลือชี้กลับมาที่ตัวผมครับ ผมกำลังพูดเรื่องอะไร? กำลังพูดเรื่อง “ผัดวันประกันพรุ่ง” ทราบหรือไม่ผัดวันประกันพรุ่งเป็นความบาป? ที่พูดเช่นนี้เพราะบาปไม่ใช่แค่ทำความผิด [อ่านต่อ]

พ.ค. 232016
 
คุณมอบทางทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้าหรือยัง?

จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้า วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ (สดุดี 37:5) ทุกคนบนโลกนี้มีคำถามพื้นฐานที่ถามกัน : “ฉันเป็นใคร?” และ “ฉันมาทำอะไรที่นี่?” เคยมีสมัยที่บางคนไปเปิดพระคัมภีร์ดูแล้วได้พบคำตอบ แต่ยุคนี้ คนกลับมุ่งไปในทิศทางไปที่แตกต่างกัน บางคนไปเข้าลัทธินิวเอจ เข้ากลุ่มเน้นเรื่องวิญญาณ พึ่งพิงคนทรง หมอดู หรือนักจิตวิทยา เพื่อ [อ่านต่อ]