เม.ย. 302016
 
ความซื่อสัตย์ที่พระเจ้าต้องการจากคุณ

“พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องว่า เราต้องประสบความสำเร็จ พระองค์เพียงแค่ประสงค์ให้เราเป็นคนซื่อสัตย์” (God does not require that we be successful only that we be faithful.) -Teresa-   พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ซื่อสัตย์ ไม่ว่าเราจะสัตย์ซื่อต่อพระองค์หรือไม่ก็ตาม อ.เปาโลกล่าวว่า.. “ถ้า​เรา​ไม่‍มี​ความ​สัตย์‍จริง พระ‍องค์​ก็​ยัง​ทรง​ไว้​ซึ่ง​ความ​สัตย์‍จ [อ่านต่อ]

เม.ย. 292016
 
พระเยซูคริสต์ใกล้เสด็จกลับมาแล้ว

จงรู้ข้อนี้ก่อนคือ ในกาลสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้น และประพฤติตามใจปรารถนาของตน และจะถามว่า “คำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหน เพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้ว สิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนเป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลก” (2เปโตร 3:3-4) เรารู้ว่าอะไรถูกต้อง แต่เราก็ยังเลือกทำสิ่งที่ผิด เรารู้พระคัมภีร์พูดอย่างไร [อ่านต่อ]

เม.ย. 282016
 
จะปฏิเสธการควบคุมของมารได้อย่างไร

อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนหนึ่งคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า เพราะว่าบาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้ เพราะว่าท่านทั้งหลายมิได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติ แต่อยู่ใต้พระคุณ (โรม 6:13-14) หลายปีที่แล้ว ครอบครัวของผมไปเก็บหมาหลงทางมาเล [อ่านต่อ]

เม.ย. 272016
 

พระธรรม        1ยอห์น 3:1-24 อ้างอิง             ยน.1:12,29;5:24;13:34;15:12,17;ปฐก.4:8 บทนำ              ชีวิตของคริสเตียนต้องสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าออกมา หลักฐานที่พิสูจน์ว่า เราเป็นลูกของพระเจ้าคืออะไร บทเรียนในวันนี้จะบอกเรา! บทเรียน 3:1 “ลอง​คิด‍ดู พระ‍บิดา​ได้​ประ‌ทาน​ความ​รัก​แก่​เรา​เพียง‍ไร​ที่​เรา​ได้​ชื่อ​ว่า​เป็น​ลูก​ของ​พระ‍เจ้า และ​เ [อ่านต่อ]

เม.ย. 262016
 
สารภาพความผิดของคุณ

เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสารภาพบาปต่อกันและกัน  และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน  เพื่อท่านทั้งหลายจะพ้นโรคภัย… (ยากอบ 5:16) พวกเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาไหนเรื่องการสารภาพความผิดของเรา เรามักเก่งเรื่องวิพากษ์วิจารณ์คนอื่น เก่งในเรื่องโยนความผิดไปให้ผู้อื่น และเก่งในเรื่องปกปิดความผิดของเรา ใช่มั้ยครับ? มนุษย์ผิดพลาดได้ รวมถึงจะปกปิดไว้ก็ได้ เราไม่อยากให [อ่านต่อ]

เม.ย. 252016
 
สิ่งใดที่พระเจ้าทำได้ สิ่งใดที่เราทำได้

จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น (สุภาษิต 3:5-6) เอ ซี ดิคสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านอรรถาธิบายพระคัมภีร์กล่าวว่า : เมื่อเราพึ่งพิงองค์กร เราก็จะได้กลับคืนเท่าที่องค์กรให้ได้ เมื่อเราพึ่งพิงการศึกษา เราก็จะได้ในสิ่งที่การศึกษาให้ได้ เมื่อเราพึ่งพิงเ [อ่านต่อ]

เม.ย. 242016
 
สารจากศิษยาภิบาล

24 เมษายน 2016 สวัสดีครับ ชาว CJ ขอบคุณพระเจ้าที่อาทิตย์ที่แล้วมีผู้ต้อนรับพระคริสต์คือคุณไอซ์ (ภัทรไพบูลย์) ขอให้เราช่วยเขาให้เติบโตขึ้นในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ! ผู้ใดต้องการรับบัพติศมา + สมัครเป็นสมาชิก CJ ขอติดต่อที่คุณแดง ครับ ขออธิษฐานเผื่อ CL คริสตจักรลูกของเรา ที่จะย้ายมาใช้สถานที่นมัสการร่วมกับเรา ในเวลา 14.15 น. วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษ [อ่านต่อ]