ถูกแต่ยาก

การคืนดี

สิ่งถูกต้องที่ต้องทำและสิ่งยากที่ต้องทำ มักเป็นสิ่งเดียวกัน!”

          (The right thing to do and the hard thing to do are usually the same.)  -Steve Maraboli-

 ใคร ๆ ก็อยากจะทำสิ่งที่ถูกต้อง แต่ไม่ค่อยมีใครอยากทำสิ่งที่ยาก!

…ดังนั้น จึงมีน้อยคนที่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องดังที่อยาก!

ตรงกันข้าม สิ่งที่ผิดกลับเป็นสิ่งที่ทำได้โดยง่าย  อีกทั้งใคร ๆ เขาก็ทำกัน สิ่งที่ผิดจึงกลายเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากรวมทั้งเราเลือกที่จะทำ! อย่างไรก็ตาม คนที่เชื่อศรัทธาในพระเจ้าจะมีทัศนคติที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ อย่างเช่น ในกรณี ค่านิยมที่ว่า “ใคร ๆ เขาก็ทำกัน”  หากสิ่งที่กล่าวถึงนั้นคือ “สิ่งดี” ที่ใคร ๆ เขาทำกัน เราก็ควรร่วมกับพวกเขาในการกระทำสิ่งนั้นด้วย แต่หากว่า สิ่งที่ “ใคร ๆ เขาก็ทำกัน” นั้นเป็น “สิ่งที่ไม่ดี” เป็นสิ่งผิดหรือเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงห้ามหรือรังเกียจ เราคงต้องยึดคติที่ดีกว่านั้นคือ “ฉันจะไม่ทำสิ่งไม่ดีนี้ที่ใคร ๆ เขาก็ทำกัน แต่ฉันจะทำสิ่งที่ดีที่แม้ว่าใครๆ เขาจะไม่ทำกัน!”

ตัวอย่าง  คนเราเวลาถูกปฏิบัติอย่างไม่ดีเขามักเลือกใช้มาตรการตอบโต้แบบ “ตาแทนตา ฟันแทนฟัน” ในเชิงลบแบบที่ “ใคร ๆ เขาก็ทำกัน!” แต่เราผู้ที่ศรัทธาในพระคริสต์จะขอเลือกใช้มาตรการเชิงบวกตอบสนองแทน  อาทิ หากเรา

“ถูกตบแก้มซ้ายให้ย้ายแก้มขวาให้ด้วย” หรือ

“ถูกฟ้องปรับเอาเสื้อในไป ก็จะแถมเสื้อนอกให้อีก” หรือ

“ถูกเกณฑ์ให้แบกของหนักเดินไป 1 กิโลเมตร ก็จะแถมให้อีก 2 กิโลเมตร”

“อีก​ประการ​หนึ่ง​ท่านทั้งหลาย​ได้ยิน​คำ​ซึ่ง​กล่าว​ไว้​แก่​คน​ใน​สมัย​ก่อน​ว่า‘ห้าม​เสีย​คำสัตย์สาบาน คำสัตย์สาบาน​ที่​ได้​ถวาย​ต่อ​องค์พระผู้เป็นเจ้า​นั้น ต้อง​รักษา​ไว้​ให้​มั่น’ ส่วน​เรา​บอก​พวกท่าน​ว่า อย่า​สาบาน​เลย​ไม่​ว่า​จะ​ทำ​โดย​อ้างถึง​สวรรค์ เพราะ​สวรรค์​เป็น​ที่ประทับ​ของ​พระเจ้า หรือ​อ้างถึง​แผ่นดิน​โลก เพราะ​แผ่นดิน​โลก​เป็น​ที่​รอง​พระบาท​ของ​พระเจ้า หรือ​อ้างถึง​กรุง​เยรูซาเล็ม เพราะ​กรุง​เยรูซาเล็ม​เป็น​ราชธานี​ของ​พระมหากษัตริย์ อย่า​สาบาน​โดย​อ้างถึง​ศีรษะ​ของ​ตน เพราะ​ท่าน​จะ​ทำ​ให้​ผมขาว หรือ​ดำ​ไป​สัก​เส้น​หนึ่ง​ก็​ไม่ได้ จริง​ก็​จง​ว่า​จริง ไม่​ก็​ว่า​ไม่ คำพูด​ที่​เกิน​กว่า​นี้​มา​จาก​ความ​ชั่ว“ท่านทั้งหลาย​ได้ยิน​คำ​ซึ่ง​กล่าว​ไว้​ว่า‘ตา​แทน​ตา และ​ฟัน​แทน​ฟัน’ส่วน​เรา​บอก​พวกท่าน​ว่า อย่า​ต่อสู้​คน​ชั่ว ถ้า​ใคร​ตบ​แก้ม​ขวา​ของ​ท่าน​ก็​จง​หัน​แก้ม​อีก​ข้างหนึ่ง​ให้​เขา​ด้วย ถ้า​ใคร​ต้องการ​จะ​ฟ้อง​ศาล เพื่อ​จะ​ปรับ​เอา​เสื้อ​ของ​ท่าน​ไป ก็​จง​สละ​เสื้อคลุม​ให้​เขา​ด้วย ถ้า​ใคร​จะ​เกณฑ์​ท่าน​ให้​เดินทาง​ไป​หนึ่ง​กิโลเมตร ก็​ให้​เลย​ไป​กับ​เขา​ถึง​สอง​กิโลเมตร ถ้า​เขา​จะ​ขอ​สิ่งใด​จาก​ท่าน ก็​จง​ให้ อย่า​เมินหน้า​จาก​ผู้​ที่​ต้องการ​ขอ​ยืม​จาก​ท่าน” (มัทธิว 5:33-42) 

หรือ ทัศนคติของคนทั่วไปบอกว่า “ให้รักเพื่อนแต่เกลียดศัตรู”  แต่ทัศนคติที่เราควรมีในการตอบสนองที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าที่ดูเหมือนยากก็คือ

     “แม้ใคร ๆ จะเกลียดศัตรูของเขา แต่เราจะรักศัตรูของเรา และอธิษฐานอวยพรพวกเขา!”

      “ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ได้‍ยิน​คำ​ซึ่ง​กล่าว​ไว้​ว่า‘จง​รัก​เพื่อน‍บ้าน​ของ​ท่านและ​เกลียด‍ชัง​ศัตรู​ของ​ท่าน’ แต่​เรา​บอก​พวก‍ท่าน​ว่า จง​รัก​ศัตรู​ของ​ท่าน และ​จง​อธิษ‌ฐาน​เพื่อ​บรร‌ดา​คน​ที่​ข่ม‍เหง​พวก‍ท่าน” (มัทธิว 5:43-44) 

 หรือแม้แต่ทัศนคติเรื่องการทำทานที่ “ใคร ๆ เขาก็ทำทานและประกาศให้รู้กันโดยทั่ว”

แต่เราเลือกที่จะทำตรงกันข้าม นั่นคือ … “เราจะทำทาน หรือทำดี แต่เป็นทาน(ความดี)ลับ โดยที่ไม่ต้องให้ใครรู้!”

“จง​ระวัง อย่า​ทำ​ศาสน‌กิจ​เพื่อ​อวด​คน​อื่น ถ้า​ทำ​อย่าง​นั้น​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​จะ​ไม่‍ได้​รับ​บำ‌เหน็จ​จาก​พระ‍บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์ “เพราะ‍ฉะนั้น เมื่อ​ท่าน​ทำ‍ทาน​อย่า​เป่า​แตร​ข้าง‍หน้า เหมือน​พวก​คน​หน้า‍ซื่อ‍ใจ‍คด ที่​ทำ​ใน​ธรรม‍ศาลา​และ​ตาม‍ถนน เพื่อ​ให้​คน​สรร‌เสริญ เรา​บอก​ความ​จริง​แก่​พวก‍ท่าน​ว่า พวก‍เขา​ได้​รับ​บำ‌เหน็จ​ของ​พวก‍เขา​แล้ว แต่​ท่าน​เมื่อ​ทำ‍ทาน อย่า​ให้​มือ​ซ้าย​รู้​การ​กระ‌ทำ​ของ​มือ​ขวา เพื่อ​ว่า​ทาน​ของ​ท่าน​จะ​เป็น​ทาน​ลับ และ​พระ‍บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​ทรง​เห็น​ใน​ที่​ลี้‍ลับ จะ​ประ‌ทาน​บำ‌เหน็จ​แก่​ท่าน”  (มัทธิว 6:1-4)

…พี่น้องที่รัก ในท้ายนี้ขอให้เราตระหนักอยู่เสมอว่า สิ่งที่ดีและสิ่งที่ยากนั้น มักเป็นสิ่งเดียวกันที่เราต้องทำ!

แต่นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและจะนำความพึงพอใจมาสู่คนมากหลายในภายหลัง!

ดังนั้น ในวันนี้ขอให้เราพึ่งอาศัยความรักของพระคริสต์ที่ไม่จำกัดและลงมือทำสิ่งดีและที่ยากนั้นตั้งแต่บัดนี้เลย !

…จะดีไหมครับ?

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer,   

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.