มี.ค. 062014
 

กำจัดความมืด

อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12)

ถ้าคุณต้องการกำจัดความมืดในห้อง คุณจะทำอย่างไร? สาปแช่งความมืดหรือ? เอาไม้กวาดมาขับไล่ความมืดไปหรือ? เอาพลั่วมาตักมันออกไปหรือ? หรือใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดมันทิ้งไป?

คุณจะกำจัดความมืดออกจากห้องไปได้อย่างไร?

ไม่มีทางอื่นใด มีอยู่ทางเดียว “เปิดไฟ แค่เปิดไฟ” ความมืดทนความสว่างไม่ได้ เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมา ความมืดต้องไป มันจำเป็นต้องไป และเมื่อมันไปแล้ว ทุกอย่างที่รักมันจะตามไปกับมันด้วย วันที่พระเยซูเสด็จกลับมา ทุกอย่างจะดีเลิศขนาดไหน ความชั่วทั้งหมด ความโหดร้าย สิ่งสกปรกโสโครกในโลกลี้ลับจะกระเจิงหายไป เมื่อความสว่างของพระเยซูคริสต์เข้ามา

เมื่อเราสัตย์ซื่อ เมื่อเราดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างที่ควรเป็น ทุกที่ๆเราไป เรากำลังแสดงกิจการของความมืดให้ปรากฎชัด เมื่อเราให้ความสว่างของเราปรากฎออกไป

อย่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการงานที่ไร้ผลของความมืด เราต้องเดินอยู่ในความสว่าง ต้องมีผลของพระวิญญาณ สามัคคีธรรมกับพระผู้สร้าง และสัตย์ซื่อในการ “ดำเนินในความสว่าง เช่นที่พระองค์ทรงเป็นความสว่าง”

โดย : Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

Love worth finding Ministries : www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)