เหตุผลของพระเจ้า

Night Blooming Water Lilies,

“พระเจ้ามีเหตุผลสำหรับการอนุญาตให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้น เราไม่มีทางเข้าใจสติปัญญาของพระองค์ เราทำได้แต่เพียงวางใจในน้ำพระทัยของพระองค์!”

(God has a reason for allowing things to happen. We may never understand His wisdom but we simply have to trust His will.)

วันนี้ เราอาจไม่เข้าใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เหมือนกับที่เราเคยไม่เข้าใจในบางสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตในชีวิตของเรา แต่พอวันเวลาผ่านไป เราจึงเข้าใจเหตุผลของพระเจ้าที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้น เราจึงได้แต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความล้ำลึกในแผนการของพระเจ้า!

สิ่งเดียวที่เราจะต้องทำในการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็คือ การมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าแบบวันต่อวัน ให้สมอง ใจ และจิตวิญญาณของเราเต็มด้วยพระวจนะ และพระวิญญาณอย่างเปี่ยมล้น เพื่อเราจะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริง และเต็มใจที่จะจ่ายราคา ไม่ว่าสูงมากสักแค่ไหน เพื่อกระทำให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์อย่างสุดจิต สุดใจและสุดกำลังความคิดของเรา โดยเราจะไม่ยอมให้อุปสรรคใด บุคคลใด สิ่งใดหรือเหตุผลใด มาขัดขวางการกระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในการเป็นอุปกรณ์อันมีคุณภาพและก่อเกิดผลสูงสุดต่อการขยายแผ่นดินของพระเจ้า !

เราจะต้องตระหนักและตื่นตัวในประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงปรารถนาให้เรารู้จักพระองค์ เข้าใจน้ำพระทัยพระองค์ และการกระทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่ใช่การดำรงอยู่เพื่อทำตามใจของเราเอง ดังที่พระเจ้าทรงเรียกอาจารย์เปาโลและตรัสผ่าน อานาเนีย ว่า…

“… ‘พระเจ้า​แห่ง​บรรพบุรุษ​ของ​เรา​ทรง​เลือก​ท่าน​เพื่อ​ให้​รู้จัก​พระทัย​ของ​พระองค์ ให้​ท่าน​เห็น​พระองค์ผู้ชอบธรรม และ​ได้ยิน​พระสุรเสียง​จาก​พระโอษฐ์​ของ​พระองค์ เพราะว่า​ท่าน​จะ​เป็น​สักขีพยาน​ของ​พระองค์​ต่อ​คน​ทั้งปวง​ใน​สิ่ง​ที่​ท่าน​ได้​เห็น​และ​ได้ยิน​นั้น บัดนี้​ท่าน​จะ​ชักช้า​รอ​อยู่​ทำไม? จง​ลุกขึ้น​รับ​บัพติศมา รับ​การ​ชำระ​บาป​ของ​ท่าน โดย​ร้องทูล​ออก​พระนาม​ของ​พระองค์’   (กจ.22:14-16)

เราจึงควรยอมจำนนและทำตามพระประสงค์นั้นอย่างไม่ชักช้า!

และเราสามารถจะทำเช่นนั้นได้ง่ายขึ้นเมื่อ เรายอมจำนน และถวายตัวของเราแด่พระเจ้าก่อน โดยไม่จำเป็นต้องพบกับการทรงเรียกแบบรุนแรง ฉับพลันอย่างที่ อ.เปาโลได้ประสบมา

       “ดัง‍นั้น พี่‍น้อง​ทั้ง‍หลาย โดย​เห็น​แก่​ความ​เมตตา‍กรุณา​ของ​พระ‍เจ้า ข้าพ‌เจ้า​จึง​วิง‍วอน​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​ให้​ถวาย​ตัว​ของ​ท่าน​แด่​พระ‍องค์ เพื่อ​เป็น​เครื่อง‍บูชา​อัน​บริ‌สุทธิ์​ที่​มี​ชีวิต และ​เป็น​ที่​พอ‍พระ‍ทัย​พระ‍เจ้า ซึ่ง​เป็น​การ​นมัส‌การ​โดย​วิญ‌ญาณ‍จิต​ของ​ท่าน อย่า​ลอก‍เลียน‍แบบ​อย่าง​คน​ใน​ยุค‍นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยน‍แปลง​จิต‍ใจ แล้ว​อุป‌นิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​พระ‍ประ‌สงค์​ของ​พระ‍เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ‍พระ‍ทัย และ​อะไร​ดี​ยอด‍เยี่ยม”    (โรม 12:1-2)

ดังนั้นเราจึงสมควรที่จะดำเนินชีวิตตามพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์อย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ท่องจำพรวจนะ ส่งต่อพระวจนะของพระเจ้าผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือพูดสอนพระวจนะ แต่กลับดำเนินชีวิตตรงกันช้ามกับพระวจนะ และพระทัยของพระเจ้า จนเป็นเหตุให้คนรอบตัวสับสน สะดุด และหยาบหยามพระนามของพระเจ้า!

ย้ำอีกครั้ง เราต้องดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริง และหนึ่งในหลักฐานที่ว่า เราดำเนินชีวิตอย่างคนของพระเจ้าก็คือ เรามีความรักอย่างที่พระเยซูคริสต์มีต่อเรา เราจะสามารถรักทุกคนได้ง่าย และสามารถให้อภัยแก่ทุกคนได้เร็ว เพราะเราตระหนักว่า เราเองก็เป็นคนบาปที่รอดโดยพระคุณ เราจึงไม่มีอะไรดีจะอวดได้ เราไม่เหลือตัวตน หรือ “อัตตา” ให้ยึดหรือรักษาไว้อีกต่อไป สิ่งที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราก็คือ ใจที่ปรารถนาจะอยู่ใกล้ชิดที่พระเจ้า และกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ โดยยอมถวายตัวและชำระตัวให้เป็นภาชนะที่สะอาด และเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่เข้าใจน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างชัดเจนและดำเนินตามนั้น!

“เพราะ‍เหตุ‍นี้ อย่า​เป็น​คน‍โง่‍เขลา แต่​จง​เข้า‍ใจ​ว่า​อะไร​คือ​พระ‍ประ‌สงค์​ของ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า”  (อฟ.5:17)

ดังนั้น วันนี้ เราต้องรู้จักและรักพระเจ้า เราจะเดินหน้าปรนนิบัติรับใช้พระองค์ต่อไปด้วยความเชื่อและเชื่อฟัง ไม่ว่าเราจะเผชิญกับอุปสรรคอะไรที่ขวางหน้าด้วยความไว้วางใจในพระองค์ แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจเหตุผลที่ก่อเกิดอุปสรรคนั้นก็ตาม เพราะเรามั่นใจว่า พระเจ้าจะทรงให้เกิดผลดีในบั้นปลาย เพียงแต่ขออย่างเดียว นั่นก็คือ อย่าให้ตัวของเราเองเป็น “อุปสรรค” ที่ขัดขวางน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้า (ด้วยเหตุผลส่วนตัวของเรา) ก็แล้วกัน!

…อาเมนไหมครับ?

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer,  

CU Blood bank 1

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.