1โครินธ์ 5

คนที่ไม่ควรคบ

พระธรรม        1โครินธ์ 5:1-12

อ้างอิง              1คร.1:8;10:27,14,;2คร.7:7-12;ลนต.18:8;ฉธบ.16:3;22:30;27:20;1ธส.2:17;2ธส.3:6

บทนำ

คนมักคิดว่าคริสตจักรเป็นที่ของนักบุญที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง แต่จริง ๆ แล้ว ก็ยังคงมีคนกระทำบาปผิดอยู่ และบางครั้งไม่มีผู้ใดจัดการกับความผิดบาปเหล่านั้น แต่กลับปล่อยเฉย แบบไม่สนใจที่จะแก้ไข ในคริสตจักรโครินธ์ก็มีปัญหานั้นเช่นกัน แต่ อ.เปาโล ได้กำชับให้มีการจัดการแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว

บทเรียน

 5:1 “มีเรื่องที่ได้ยินมากับหูว่า ในพวกท่านมีการผิดประเวณี และแม้ในพวกต่างชาติก็ไม่มีการผิดประเวณีเช่นนี้ คือคนหนึ่งได้เอาภรรยาของบิดามาเป็นเมีย 

     (It is actually reported that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated  even among pagans, for a man has his father’s wife. )

5:2 “และพวกท่านยังหยิ่งผยอง ท่านควรจะโศกเศร้าและให้คนที่ทำเช่นนี้ถูกขับออกไปจากพวกท่านไม่ใช่หรือ?”

(And you are arrogant! Ought you not rather to mourn? Let him who has done this be removed from among you.)

5:3 “แม้ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่าน แต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่และเสมือนว่าข้าพเจ้าอยู่ด้วย ข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ทำผิดเช่นนี้” 

(For though absent in body, I am present in spirit; and as if present, I have already pronounced  judgment on the one who did such a thing.) 

5:4 “ในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า [ของเรา] เมื่อท่านทั้งหลายประชุมกันและใจของข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วยพร้อมทั้งฤทธานุภาพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 

   (When you are assembled in the name of the Lord Jesus and my spirit is present, with the power of our Lord Jesus,) 

5:5 “พวกท่านจงมอบคนเช่นนี้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนัง เพื่อจิตวิญญาณของเขาจะได้รับความรอด ในวันขององค์‍พระผู้เป็นเจ้า”

     (you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord.)

5:6 “การที่พวกท่านโอ้อวดนั้นไม่ใช่สิ่งดีเลย ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าเชื้อขนมเพียงนิดเดียว ย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นทั้ง​ก้อน?”
(Your boasting is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump?)

5:7 “จงชำระเชื้อเก่าเสีย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่ ดังเช่นที่ท่านเป็นพวกไร้เชื้อ เพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเราถูกถวายบูชาแล้ว” 

     (Cleanse out the old leaven that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed.)

5:8 “เพราะฉะนั้นให้เราถือปัสกานั้น ไม่ใช่ด้วยเชื้อเก่าซึ่งเป็นเชื้อของความชั่วและความเลว แต่ด้วยขนมปังที่ไม่มีเชื้อ คือความจริงใจและสัจจะ”

 (Let us therefore celebrate the festival, not with the old leaven, the leaven of malice and evil, but with the unleavened bread of sincerity and truth.)

5:9 “ข้าพเจ้าเขียนจดหมายบอกพวกท่านแล้วว่า อย่าคบพวกที่ล่วงประเวณี” 

     (I wrote to you in my letter not to associate with sexually immoral people)

5:10 “แต่ไม่ใช่ห้ามคบทุกคนในโลกนี้ที่เป็นคนล่วงประเวณี คนโลภ คนฉ้อโกงหรือคนไหว้รูปเคารพ ถ้าห้ามอย่างนั้นพวกท่านก็ต้องออกไปจากโลกนี้”

   (not at all meaning the sexually immoral of this world, or the greedy and swindlers, or idolaters,  since then you would need to go out of the world.)

5:11 “แต่บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังเขียนบอกพวกท่านว่า จงอย่าคบคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้ว แต่ยังล่วงประเวณี โลภ ไหว้รูปเคารพ ชอบกล่าวร้าย เป็นคนขี้เมา และเป็นคนฉ้อโกง แม้จะกินด้วยก็อย่าเลย”

(But now I am writing to you not to associate with anyone who bears the name of brother if he is guilty of sexual immorality or greed, or is an idolater, reviler, drunkard, or swindler—not even to eat with such a one.)

5:12 “ไม่ใช่หน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะไปพิพากษาคนภายนอก แต่ท่านจะต้องพิพากษาคนภายในคณะไม่ใช่หรือ

       (For what have I to do with judging outsiders? Is it not those inside the church whom you are to  judge?)

5:13 “ส่วนคนภายนอกนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษา จงกำจัดคนชั่วออกจากพวกท่านเสียเถิด”

       (God judges those outside. “Purge the evil person from among you.”)

 

ข้อมูลมีประโยชน์

 5:1       “มีเรื่องที่ได้ยินมากับหู” (It is actually reported  ) = “ได้ยินมาจริง ๆ”   (ความหมายตามภาษากรีก)

“แม้ในพวกต่างชาติก็ไม่มีการผิดประเวณีเช่นนี้” (that there is sexual immorality among you, and of a kind that is not tolerated even among pagans) = ไม่เคยเกิดขึ้น แม้แต่ในหมู่คนต่างศาสนา

= การร่วมประเวณีในระหว่างคนที่เป็นญาติกันไม่ปรากฏในสังคมโรมัน

“เอาภรรยาของบิดามาเป็นเมีย” (for a man has his father’s wife) = น่าจะเป็นแม่เลี้ยง ซึ่งในพระคัมภีร์ก็มีคำห้ามเรื่องนี้ไว้ (ลนต.18:8;ฉธบ.22:30;27:20)

5:2       “หยิ่งผยอง” (arrogant) = หยิ่งผยองในเสรีภาพของคน เป็นการบิดเบือนพระคุณของพระเจ้า โดยไร้จิตสำนึก   –ปท.รม.6:1-2

          “ควรจะโศกเศร้า” (rather to mourn) –2คร.7:7-11

“ถูกขับ” (removed) = เลิกคบ,ถูกตัดออกจากคริสตจักร (ยน.9:22) – 1คร.5:13

5:3       “แต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่” (I am present in spirit  ) –คส.2:5;1ธส.2:17

5:4       “ในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประชุมกัน” (When you are assembled in the name of the Lord Jesus and my spirit is present) = พวกเขาต้องตัดสินคน       โดยสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ –2ธส.3:6

          “พร้อมทั้งฤทธานุภาพของพระเยซูคริสต์” (with the power of our Lord Jesus) = ผ่านทางพระวจนะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์

5:5       “จงมอบคนเช่นนี้ให้ซาตานทำลายเนื้อหนัง” (deliver this man to Satan for the destruction of the flesh ) = ต้องปล่อยคนเช่นนั้นให้มารทรมาน เพราะเขาถูกตัดออกจากคริสตจักรหลุดจากการเป็นคนของพระเจ้าเข้าสู่อาณาจักรของมาร – 1ทธ.1:20;มธ.4:10

= เพื่อให้มารจัดการจนกว่านิสัยบาปของเขาจะถูกทำลาย จนสร้างความทุกข์ระทมในชีวิตอย่างมากจนเป็นเหตุให้เขากลับใจ และทำให้เขากลับมาหาพระเจ้า ละทิ้งวิถีชีวิตที่เลวร้าย และจิตวิญญาณของเขาจะได้รับความรอดในวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า –1คร.1:7-8;3:15

5:6       “การที่พวกท่านโอ้อวดนั้น ไม่ใช่สิ่งดีเลย” (Your boasting is not good) –ยก.4:16

“เชื้อขนมเพียงนิดเดียว” (a little leaven ) –มธ.16:6,12

“ย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นทั้งก้อน” (leavens the whole lump) –กท.5:9

= เป็นตัวอย่างประกอบเรื่องความบริสุทธิ์และวินัยของคริสเตียน

เปาโลเอ่ยถึงข้อห้ามในการใช้เชื้อ (ยีสต์) ในขนมปังที่รับประทานในช่วงเทศกาลปัสกา (อพย.12:15)

-ในพระคัมภีร์มักใช้เชื้อ (ยีสต์) เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วและบาป (มก.8:15)

-เวลานี้คริสตจักรที่โครินธ์ได้รับการตักเตือนให้ลงมือกำจัดเชื้อบาปเสีย (ข.8) เพราะว่าพวกเขาเป็นแป้งทั้งก้อนที่ไม่มีเชื้อ และเป็นผู้ที่พระคริสต์ได้ทรงสร้างขึ้นใหม่แล้ว (2คร.5:17)

5:7       “จงชำระเชื้อเก่าเสีย” (Cleanse out the old leaven) = อาจเกี่ยวโยงกับธรรมเนียมของเทศกาลปัสกา ที่ต้องมีการปัดกวาดเศษขนมปังที่มีเชื้อให้ออกไปจากบ้านก่อนเตรียมมื้อปัสกา

          “ดังเช่นที่ท่านเป็นพวกไร้เชื้อ” ( you really are unleavened) = ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วในสายพระเนตรของพระเจ้า (1:2;6:11) แต่เปาโลได้ขอให้พวกเขามีความประพฤติที่บริสุทธิ์ด้วย

          “พระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเรา” ( For Christ, our Passover lamb) – อพย.12:5

= พระเยซูคริสต์ทรงกระทำให้ความหมายที่แท้จริงของการถวายแกะปัสกาของชาวยิวสำเร็จบริบูรณ์ เมื่อยอมให้ตรึงพระองค์บนไม้กางเขนสิ้นพระชนม์ เพื่อไถ่บาปมวลมนุษย์ (ยน.1:29)

= พระคริสต์ผู้ทรงเป็นลูกแกะของพระเจ้า ถูกตรึงกางเขนในวันเทศกาลปัสกา ซึ่งเริ่มต้นฉลองเมื่อมีการรับประทานเนื้อปัสกาในตอนเย็นก่อนวันนั้น (อพย.12:8)

“ถูกถวายบูชาแล้ว” (has been sacrificed.) –อพย.12:3-6,21;มก.14:12;1ปต.1:19

5:8       “ให้เราถือเทศกาลนั้น” (us therefore celebrate the festival) = เทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ ซึ่งต่อจากเทศกาลปัสกา

= เป็นสัญลักษณ์ของคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตที่อุทิศตัวแก่พระเจ้า และไม่เกี่ยวข้องกับบาป อาทิ การผิดศีลธรรมและการชั่วช้าต่าง ๆ

“ขนมปังที่ไม่มีเชื้อ” (the unleavened bread) = อพย.12:14,15;13:7;ฉธบ.16:3

5:9       “ข้าพเจ้าเขียนจดหมาย” (I wrote to you in my letter) = เปาโลให้ความกระจ่างกับจดหมายฉบับก่อนหน้านี้ (ซึ่งสูญหายไป) มีบางคนเข้าใจจดหมายฉบับนั้นผิดไป พวกเขาเข้าใจว่า การแยกตัวออกจากบาปคือการเลิกคนคนที่ทำผิดศีลธรรมทั้งหมด รวมทั้งคนที่ไม่เป็นคริสเตียนด้วย

-แต่เปาโลหมายความว่า พวกเขา ควรแยกตัวออกจากคนที่อ้างตัวว่า เป็นคริสเตียนแต่ยังทำผิดศีลธรรม (ข.10-11)

“อย่าคบ” (not to associate) –อฟ.5:11;2ธส.3:6,14

5:10     “ไม่ใช่ห้ามคบทุกคนในโลก” (not at all meaning the sexually immoral of this world) –1คร.10:27

5:10-11 – รม.1:29-31

5:11    “แม้จะกินด้วยก็อย่าเลย” (not even to eat) = คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียน แต่ยังดำเนินชีวิตผิดศีลธรรมที่น่าประณาม และยังคงทำต่อไปอย่าหน้าตาเฉย แถมยังเป็นพยานเท็จเรื่องพระคริสต์  หากว่า คริสเตียนเข้าไปคบหาคลุกคลีกับคนเหล่านี้ คนไม่เป็นคริสเตียนอาจเข้าใจไปว่า คริสตจักรยอมรับการดำเนินชีวิตผิดศีลธรรมเช่นนั้น จะเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงขององค์พระเยซูคริสต์หรืออาจก่อเกิดคำถามหรือข้อสงสัยในลักษณะนิสัยของคริสเตียนขึ้นมาได้ (รม.16:17-18;2ธส.3:6,14-15)

5:12     “พิพากษาคนภายนอก” (judging outsiders?) –มก.4:11 = คริสตจักรต้องไม่พยายามไปตัดสินคนในโลกที่ยังไม่รอด เพราะมีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำหน้าที่อยู่แล้ว (รม.13:1-5)

“ต้องพิพากษาคนภายในคณะไม่ใช่หรือ?” (Is it not those inside the church whom you are to judge?  ) = คริสตจักรต้องลงวินัยฝ่ายวิญญาณกับคนที่ประกาศตัวว่าเป็นผู้เชื่ออยู่ในคริสตจักร (ปท. มธ.18:15-18) –1คร.5:3-5;6:1-4

5:13     “ส่วนคนภายนอกนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษา” (God judges those outside ) = พระเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินสุดท้ายสำหรับบุคคลภายนอกคริสตจักร (ข.13;วว.20:11-15)

“จงกำจัดคนชั่วออกจากพวกท่านเสียเถิด” (Purge the evil person from among you.”)

= ฉธบ.13:5;17:7;19:19;22:21,24;24:7;วนฉ.20:13

 

คำถามนำอภิปราย

  1. คุณเคยได้ยินเรื่องอะไรไม่ดีเกี่ยวกับคนในคริสตจักรบ้างหรือไม่?   เรื่องอะไร? แล้วคุณทำอย่างไร?
  2. คุณเคยเจอคนในโบสถ์ที่ผิดประเวณีบ้างหรือไม่? เรื่องราวเป็นอย่างไร? แล้วคุณจัดการกับคนนั้นและเรื่องดังกล่าวอย่างไร?
  3. คุณเคยหยิ่งผยอง หรือไม่ใส่ใจกับการกระทำผิดบาปในคริสตจักรบ้างหรือไม่? แล้วผลเป็นอย่างไร?
  4. คุณหรือคณะเคยลงวินัยผู้ใดบ้างหรือไม่? ในเรื่องอะไร? และผลเป็นอย่างไร?
  5. คุณเคยถูกคริสตจักรลงวินัยเพราะกระทำผิดบาปบางอย่างหรือไม่? แล้วคุณยอมรับหรือไม่?   ผลที่เกิดตามมาคืออะไร?
  6. คุณใช้สิทธิอะไรในการลงวินัยหรือตัดสินคนในคริสตจักร? แล้วคนที่ถูกลงวินัยยอมรับการลงวินัยหรือไม่? ทำไม? แล้วลงเอยอย่างไร?
  7. คุณเคยเห็นการขับสมาชิกบางคนออกจากโบสถ์บ้างหรือไม่?   เรื่องราวเป็นอย่างไร?
  8. คุณเคยเห็นคนที่ถูกซาตานทำลายเนื้อหนังบ้างหรือไม่? เป็นอย่างไรผลที่เกิดขึ้นคืออะไร? ดีหรือไม่ดี?
  9. คุณคิดว่า เวลานี้ คริสตจักรของคุณกำลังมีเชื้ออะไรที่กำลังเกิดขึ้น และอาจติดแพร่ทำให้เกิดปัญหาในคริสตจักรได้? คุณจะเสนอให้คริสตจักรทำอะไรบ้าง? และอย่างไร?
  10. คุณเคยกำจัดคนชั่วออกจากในกลุ่ม/คริสตจักรของคุณบ้างหรือไม่? ในเรื่องอะไร และอย่างไร?

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.