1โครินธ์ บทที่ 8

อาหารบูชารูปเคารพ

 

พระธรรม        1โครินธ์ 8:1-13

อ้างอิง             1คร.3:18;7:25;10:19,28;13:8,9,12;2คร.6:3

บทนำ             อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรับประทาน แต่การรับประทานอาหารที่บูชารูปเคารพนั้นจำเป็นต้องรับประทานหรือไม่ นั่นคือประเด็นปัญหาที่ อ.เปาโลนำมาอภิปรายกันในบทนี้ และบทที่ 10

 

บทเรียน

8:1 “เรื่อง​ของ​อาหาร​ที่​บูชา​รูป‍เคารพ​นั้น เรา​ทั้ง‍หลาย​ทราบ​แล้ว​ว่า “ทุก‍คน​ต่าง​ก็​มี​ความ​รู้” ความ​รู้​นั้น​ทำ​ให้​ลำ‌พอง แต่​ความ​รัก​เสริม‍สร้าง​ขึ้น”

(Now concerning food offered to idols: we know that “all of us possess knowledge.” This “knowledge” puffs up, but love builds up. )

8:2 “ถ้า​ใคร​ถือ‍ว่า​ตัว​รู้​สิ่ง‍ใด​แล้ว คน‍นั้น​ยัง​ไม่​รู้​ตาม​ที่​ตน​ควร​จะ​รู้”

     (If anyone imagines that he knows something, he does not yet know as he ought to know. )

8:3 “แต่​ถ้า​ใคร​รัก​พระ‍เจ้า พระ‍เจ้า​ก็​ทรง​รู้‍จัก​ผู้‍นั้น”

     (But if anyone loves God, he is known by God.)

8:4 “เพราะ‍ฉะนั้น การ​กิน​อาหาร​ที่​บูชา​รูป‍เคารพ​นั้น เรา​รู้​อยู่​แล้ว​ว่า “รูป‍เคารพ​ใน​โลก​นี้​เป็น​สิ่ง‍ไร้‍สาระ” และ “มี​พระ‍เจ้า​แท้‍จริง​เพียง​องค์​เดียว” 

   (Therefore, as to the eating of food offered to idols, we know that “an idol has no real existence,”   and that “there is no God but one.” )

8:5 “และ​แม้​จะ​มี​หลาย​สิ่ง​ที่​เขา​เรียก​กัน​ว่า​เจ้า​ใน​สวรรค์​และ​บน​แผ่น‍ดิน​โลก ราว​กับ​ว่า​มี​พระ‍เจ้า​และ​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​มาก‍มาย”

     (For although there may be so-called gods in heaven or on earth—as indeed there are many “gods” and many “lords”— )

8:6 “แต่​ว่า​สำหรับ​เรา​นั้น​มี​พระ‍เจ้า​องค์​เดียว​คือ​พระ‍บิดา ทุก‍สิ่ง​เกิด‍มา​จาก​พระ‍องค์​และ​เรา​อยู่​เพื่อ​พระ‍องค์ และ​มี​พระ‍เยซู‍คริสต์​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า​เพียง​องค์​เดียว ทุก‍สิ่ง​เกิด​มา​โดย​พระ‍องค์​และ​เรา​ก็​เป็น​มา​โดย​พระ‍องค์”

    (yet for us there is one God, the Father, from whom are all things and for whom we exist, and one  Lord, Jesus Christ, through whom are all things and through whom we exist.)

8:7 “แต่​ไม่‍ใช่​ว่า​ทุก‍คน​มี​ความ​รู้​อย่าง‍นี้ เพราะ​มี​บาง‍คน​ที่​เคย​นับ‍ถือ​รูป‍เคารพ​มา​ก่อน เมื่อ​กิน​อาหาร​นั้น​ก็​ถือ‍ว่า​เป็น​ของ​บูชา​แก่​รูป‍เคารพ​จริงๆ และ​มโน‌ธรรม​ของ​พวก‍เขา​ยัง​อ่อน‌แอ​อยู่ จึง​เป็น​มลทิน” 

    (However, not all possess this knowledge. But some, through former association with idols, eat  food as really offered to an idol, and their conscience, being weak, is defiled. )

8:8 “อาหาร​ไม่‍ได้​ทำ​ให้​เรา​ใกล้‍ชิด​พระ‍เจ้า ถ้า​เรา​ไม่​กิน เรา​ก็​ไม่​ด้อย​ลง ถ้า​กิน เรา​ก็​ไม่‍ได้​ดี​ขึ้น” 

     (Food will not commend us to God. We are no worse off if we do not eat, and no better off if  we do.)

8:9 “แต่​จง​ระวัง​อย่า​ให้​สิทธิ​ของ​พวก‍ท่าน ทำ​ให้​พวก​ที่​มี​ความ​เชื่อ​อ่อน‌แอ​สะดุด”

           (But take care that this right of yours does not somehow become a stumbling block to the weak. )

8:10 “เพราะ‍ว่า​ถ้า​ใคร​เห็น​ท่าน​ที่​มี​ความ​รู้ นั่ง​รับ‍ประ‌ทาน​อาหาร​ใน​โบสถ์​ของ​รูป‍เคารพ มโน‌ธรรม​ที่​อ่อน‌แอ​ของ​คน‍นั้น​ก็​จะ​เหิม​ขึ้น​และ​กิน​ของ​ที่​บูชา​แก่​รูป‍เคารพ​ไม่​ใช่​หรือ?”

       (For if anyone sees you who have knowledge eating in an idol’s temple, will he not be encouraged, if his conscience is weak, to eat food offered to idols? )

8:11 “ความ​รู้​ของ​ท่าน​จะ​ทำ​ให้​พี่‍น้อง​ที่​มี​ความ​เชื่อ​อ่อน‌แอ ซึ่ง​พระ‍คริสต์​ทรง​ยอม​วาย‍พระ‍ชนม์​เพื่อ​เขา​ต้อง​พินาศ​ไป”

      (And so by your knowledge this weak person is destroyed, the brother for whom Christ died.)

8:12 “และ​เมื่อ​พวก‍ท่าน​ทำ​ผิด​ต่อ​พี่‍น้อง​เช่น‍นี้ และ​ทำ‍ร้าย​มโน‌ธรรม​ที่​อ่อน‌แอ​ของ​พวก‍เขา ท่าน​ก็​ทำ​ผิด​ต่อ​พระ‍คริสต์​ด้วย”

     (Thus, sinning against your brothers and wounding their conscience when it is weak, you sin against Christ. )

8:13 “เพราะ‍ฉะนั้น​ถ้า​อาหาร​เป็น​เหตุ​ที่​ทำ​ให้​พี่‍น้อง​ของ​ข้าพ‌เจ้า​สะดุด ข้าพ‌เจ้า​จะ​ไม่​กิน​เนื้อ‍สัตว์​อีก‍ต่อ‍ไป เพื่อ​ว่า​จะ​ไม่​ทำ​ให้​พี่‍น้อง​ต้อง​สะดุด”

   (Therefore, if food makes my brother stumble, I will never eat meat, lest I make my brother stumble.)

 

ข้อมูลมีประโยชน์

 8:1       “เรื่องของอาหารที่บูชารูปเคารพนั้น” (concerning food offered to idols) = อีกเรื่องหนึ่งที่ชาวโครินธ์เขียนจดหมายไปถาม อ.เปาโล (7:1)

“บูชารูปเคารพ” = เซ่นไหว้รูปเคารพ

= การถวายเครื่องเซ่นบนแท่นบูชาของคนต่างชาติ ปุโรหิตจะรับประทานเนื้อที่เหลือจากการเซ่นไหว้หรือผู้ที่ถวายกับญาติมิตรจะรับประทานเนื้อที่เหลือในงานเลี้ยงที่วิหาร (ข.10) หรือไม่ก็เอาไปขายในตลาดเนื้อทั่วไป คริสเตียนบางคนในเมืองโครินธ์เชื่อว่า ถ้ากินเนื้อนั้นเข้าไปเท่ากับว่า ได้มีส่วนในการนมัสการรูปเคารพด้วย ทำให้เสียคำพยานเพื่อพระคริสต์ แต่ก็มีคริสเตียนคนอื่นไม่ได้คิดเช่นนั้น

“ทุกคนต่างก็มีความรู้” (all of us possess knowledge) –รม.15:14

“ความรู้นั้นทำให้ลำพอง” (This “knowledge” puffs up) = ความรู้ทำให้คนบางคนหยิ่งผยองเกินควร

“แต่ความรักเสริมสร้างขึ้น” (but love builds up  ) = ข้อเตือนสติใน ข้อ 7-13

8:2    “ยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้” (he does not yet know as he ought to know) =แม้แต่คริสเตียนที่มีปัญญามากที่สุด และมีความรู้มากที่สุด ก็ยังมีความรู้อย่างจำกัด เพราะมีแต่พระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ทั้งหมดทุกสิ่ง

8:3   “แต่ถ้าใครรักพระเจ้า พระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้น”(But if anyone loves God, he is known by God)

=สิ่งที่มีค่ามากกว่า ความรู้ ก็คือ ความรัก

ความรักของพวกเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า พระเจ้าทรงยอมรับพวกเขาและจะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างฐานะประชากรของพระองค์ (กท.4:9)

-คำยืนยันของเปาโลเหมือนกันคำฮีบรูในพันธสัญญาเดิมว่า “ยาดา” ที่แปลว่า ”รู้จัก”

เช่น ปฐก.18:19 (ได้เลือก) ;2ซมอ.7:20;สดด.1:6 (ทรงดูแล); อมส.3:2 (ได้เลือกสรร) ;นฮม.1:7(ห่วงใย)

8:4  “รูปเคารพในโลกนี้เป็นสิ่งไร้สาระ” (an idol has no real existence) = ไม่มีความหมายอะไร ไม่ได้เป็นพระเจ้าจริง ๆ และไม่มีฤทธิ์อำนาจใด ๆ (สดด.115:4-7;135:15-17;อสย.44:12-20 และเชื่อว่ามีวิญญาณต่าง ๆ (ที่ไม่บริสุทธิ์) อยู่เบื้องหลัง

8:5  “มีหลายสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเจ้า” (although there may be so-called gods) = เทพเจ้าตามตำนานของกรีกและโรมัน

8:6       “มีพระเจ้าองค์เดียว” (one Lord ) –ฉธบ.6:4

“ทุกสิ่งเกิดมาจากพระองค์…ทุกสิ่งเกิดมาโดยพระองค์” (all things and for whom we exist…through whom are all things) = พระเจ้าพระบิดาเป็นแหล่งกำเนิดของสรรพสิ่งพระองค์ทรงสร้าง (กจ.4:24;รม.11:36)

“และมีพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียว” (one Lord, Jesus Christ) –ฮบ.2:10 ,พระเยซูเป็นพระเจ้าพระบุตรผู้ทรงร่วมกับพระบิดาในการทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้น (ยน.1:3;คส.1:136;ฮบ.1:2)

8:7     “มีความรู้เช่นนี้” (this knowledge) = รู้ว่ารูปเคารพเป็นเพียงสัญลักษณ์ของความว่างเปล่า ไม่มีตัวตนจริง ๆ -1คร.8:1

“นับถือรูปเคารพ” (idols) = เซ่นไหว้รูปเคารพ

= กราบไหว้เทพเจ้าที่มีรูปเคารพเป็นตัวแทน

“นโมธรรมของพวกเขายังอ่อนแออยู่จึงเป็นมลทิน” (their conscience, being weak, is defiled)

= พวกเขาคิดว่า การรับประทานเนื้อที่เซ่นไหว้รูปเคารพเท่ากับเข้าไปมีส่วนในการนมัสการรูปเคารพนั้น และเป็นการกระทำบาปต่อพระเจ้า –รม.14:14;1คร.10:28

8:8    “อาหารไม่ได้ทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้า” (Food will not commend us to God) –รม.14:17

8:9   “สิทธิของพวกท่าน” (this right of yours) = อิสรเสรีที่เรามี

= การกินเนื้อที่เซ่นไหว้รูปเคารพ เพราะรู้ว่ารูปเคารพนั้นไม่มีความหมายอะไรให้ต้องกังวลเกินเหตุ (ข.4)

          “พวกที่มีความเชื่ออ่อนแอ” (stumbling block to the weak) = คริสเตียนที่มีจิตสำนึกยังอ่อนและคิดว่าการกินอาหารที่เซ่นไหว้รูปเคารพเป็นสิ่งผิดแน่ ๆ จะประนีประนอมไม่ได้เด็ดขาด

8:10     “ท่านที่มีความรู้” (you who have knowledge) –ข.1,4,8

“นั่งรับประทาอาหารในโบสถ์ของรูปเคารพ” (eating in an idol’s temple) = นักโบราณคดี ค้นพบวิหาร 2 แห่งตรงบริเวณหรือโครินธ์โบราณ ซึ่งมีห้องสำหรับกินเลี้ยงเนื้อที่ถวายแก่รูปเคารพแล้ว

= งานเลี้ยงแบบที่คริสเตียนอาจได้รับเชิญจากเพื่อนต่างศาสนาให้ไปร่วมด้วย

8:12    “ทำร้ายมโนธรรมที่อ่อนแอของพวกเขา” (wounding their conscience when it is weak) การกินเนื้อที่เซ่นไหว้เคารพ โดยที่เจ้าตัวรู้สึกว่าผิด มีส่วนทำให้จิตสำนึกของคน ๆ นั้นตายด้านมากขึ้น และเขาอาจจะทำผิดได้ง่ายขึ้นในภายหน้า ทำให้เกิดทำผิดที่ก่อเกิดความวิบัติในทางจิตวิญญาณและในทางศีลธรรมได้

“ท่านก็ทำผิดต่อพระคริสต์ด้วย” (you sin against Christ. ) –มธ.10:40;18:5;มก.9:37;ลก.9:48;รม.14:15,19-20

8:13     “ข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกต่อไป” (I will never eat meat) –เปาโลใช้ตัวเองเป็นแบบอย่างให้แก่คริสตจักรที่จะปฏิบัติตาม (รม.14:21)

 

คำถามนำอภิปราย

  1. ปกติคุณรับประทานอาหารไหว้รูปเคารพหรือไม่? ทำไม?
  2. หากคุณรับประทานตามข้อ 1 เคยมีคนสะดุดในสิ่งที่คุณทำหรือไม่? แล้วคุณตอบว่าอย่างไร?
  3. หากคุณไม่เคยรับประทานตามข้อ 1 คุณเคยสะดุดที่เห็นคนอื่นกระทำเช่นนั้นหรือไม่? แล้วคุณทำอย่างไร?
  4. คุณเคยมีปัญหาหรือความขัดแย้ง ระหว่าง “ความรู้” กับ “ความรัก” บ้างหรือไม่? ในเรื่องอะไร?
  5. คุณเคยกระทำบางสิ่งแล้วรู้สึกผิด รบกวนใจบ้างหรือไม่? ในเรื่องอะไร? แล้วคุณทำต่อไปหรือไม่? ทำไม?
  6. คุณเคยทำในสิ่งที่คุณแน่วใจว่าไม่ผิด แต่คนอื่นเห็นว่าผิดบ้างหรือไม่? เรื่องอะไร? แล้วผลเป็นอย่างไร?
  7. นอกจากอาหารไหว้รูปเคารพแล้ว คุณเคยมีปัญหากับการรับ “ประทานอาหาร” ประเภท อื่นใดหรือไม่?

ทำไม? แล้วคุณแก้ปัญหาอย่างไร?

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.