“คุณ 4” : ปัจจัยที่พึงมีเพื่อประเทศไทย!

pm prayut

ในเช้าวันที่ 24 ธันวาคม 2014 คณะผู้แทนคริสตศาสนา 5 องค์การที่รัฐบาลรับรอง ได้เข้าพบเพื่ออวยพร ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เนื่องในเทศกาลคริสตมาส มีมุขนายก จากฝ่ายคาทอลิก 3 ท่าน มีประธาน จากฝ่ายโปรเตสแตนท์ 3 ท่าน นอกนั้นก็เป็นผู้แทนระดับสูงอื่น ๆ อีก 8 ท่าน รวมทั้งหมด 14 ท่าน โดยมีฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และคณะเข้าร่วมพบปะพูดคุยกันยาวนานถึง 1 ชั่วโมง

เราเริ่มต้นรายการด้วยการแนะนำตัวผู้แทนแต่ละคน พร้อมแจ้งรายการทั้งหมดให้ท่านนายกฯรับทราบ และอ่าน     สุนทรพจน์จากคริสตชนให้ท่านรับฟัง…หลังจากนั้น ท่านนายกฯ ก็แบ่งปันให้พวกเราฟังถึงภาระหนักที่ท่านแบกรับและภารกิจที่ท่านทุ่มเทปฏิบัติด้วยความเหน็ดเหนื่อยเพราะเป็นงานที่ยากลำบากซับซ้อนจนยากจะแก้ไขได้ภายในเวลาสั้นเพียงปีเดียว แต่เพราะความคาดหวังที่สูงและที่มากจากทุกฝ่ายจึงสร้างความอ่อนล้าและ อ่อนแรงให้แก่ ฯพณฯ ท่านยิ่งนัก คณะของเราซึ่งได้ตั้งใจรับฟังตลอดเวลาด้วยความเข้าใจและเห็นใจ ทำให้นายกฯ มีกำลังใจและเอ่ยปากขอบคุณอยู่บ่อยครั้ง

ผมในฐานะผู้ดำเนินรายการจึงสรุป ถึงสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรี ปรารถนาที่จะขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคนในการส่งต่อและกระจายความเข้าใจไปยังคริสตชนและคนไทยทั้งประเทศออกมาเป็น 4 ประเด็น ดังนี้

1.คุณค่า:
ท่านนายกฯ ประสงค์จะให้คนทั้งประเทศรับรู้ว่าท่านให้ความสำคัญกับ “คุณค่า” ความเป็นมนุษย์ของคนในสังคม โดยไม่แบ่งแยกคุณค่าตามฐานะ(เศรษฐกิจ/สังคม)
ท่านให้คุณค่ากับการศึกษาและสาธารณสุข
ท่านให้คุณค่าแก่องค์กรคริสต์ที่สร้างคุโณปการอย่างมหาศาลต่อประเทศไทย
ท่านให้คุณค่าแก่ประวัติศาสตร์ชาติไทย และ
ท่านตอกย้ำถึงคุณค่าของสถาบันพระมหากษัตริย์

2.คุณธรรม:
ท่านนายกฯ เน้นถึงความจำเป็นและความสำคัญของการปลูกฝังและสร้างคุณธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรม
-เพราะว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากมายแต่ยังไม่มีการนำไปปฏิบัติให้ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรมอย่างที่ต้องการเห็นเกิดขึ้น
ท่านเน้นคุณธรรมในการซื่อสัตย์ไม่โกง
ท่านปรารถนาเห็นคุณธรรมด้านความอดกลั้นอดทนของคนไทยที่มีสูงขึ้น
ท่านขอวิงวอนให้รณรงค์เรื่องคุณธรรมแห่งความสามัคคี เพื่อให้ประเทศชาติอยู่ในสภาวะนิ่งนานพอที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศชาติ ให้ก้าวหน้าได้ ดังที่ประเทศต่างๆ มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะว่า ประเทศไทยเราเป็นแกนสำคัญของภูมิภาคนี้
…หากไทยมีปัญหา ทั้งภูมิภาคก็จะสะดุด!

3.คุณภาพ:
ท่านนายกฯ ปรารถนาที่จะเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกภาคส่วน-เพื่อที่ประเทศชาติจะมั่นคงและประชาชนจะมั่งคั่ง
ท่านต้องการเห็นคุณภาพทางความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยอย่างถูกต้องและรู้จักการประยุกต์ใช้วิถี   ประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม
ท่านปรารถนาที่จะให้ครอบครัวของชาวไทยเรามีคุณภาพในทุกด้าน ท่านปรารถนาที่จะเห็นกลุ่มแกนทั้งหลายเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมแบบมีคุณภาพในทางสร้างสรรค์
(ให้ถูกจังหวะ ถูกเวลา คือ รู้ว่าอะไรควรไม่ควรในช่วงเวลานี้)

4.คุณประโยชน์:
ท่านนายกฯ เปิดเผยถึงความรู้สึกหนักใจของท่านในการพยายามจัดระเบียบสังคมเพื่อความเป็นธรรม ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวมและประเทศชาติ
-เพราะมีผู้บุกรุกฉกฉวยผลประโยชน์จากทรัพย์สินของรัฐหรือแผ่นดินไปอย่างหน้าตาเฉย และรัฐบาลที่ผ่านๆ มาก็ไม่มีใครกล้าแตะเรื่องเหล่านี้เพราะจะก่อเกิดศัตรูจากผู้สูญเสียผลประโยชน์ที่มีจำนวนไม่น้อย นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านทนไม่ไหว ทั้ง ๆ ที่ท่านควรเกษียณตัวเองและพักผ่อนได้แล้ว ฯพณฯ จึงต้องรุกขึ้นมาพร้อมผู้ที่มีความคิดเห็นอย่างเดียวกัน ในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างกล้าหาญโดยไม่หวาดหวั่นต่อคำโจมตีใดๆ
ท่านมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้การคิดสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มีมูลค่าเพิ่มอันจะช่วยทำให้คนไทยมั่งคั่งขึ้น

หลังจากที่เราได้สรุปความเรื่องความปรารถนาของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ออกมาเป็น ‘4 คุณ’ ข้างต้นแล้ว พวกเราก็กล่าวหนุนใจท่านนายกด้วยการยืนยันถึงเจตนารมณ์ของเราที่จะ “ให้” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการให้ความสุขและความเจริญแก่เประชาชนและประเทศชาติ เพราะพระเยซูคริสต์ทรงบัญชาให้พวกเรากระทำเช่นนั้นโดยตรัสว่า “การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ!”

จากนั้น เราก็อธิษฐานเผื่อท่านนายกฯ ซึ่งท่านก็พนมมือรับพรด้วยความยินดี หลังจากนั้นพวกเราก็ร่วมกันร้องเพลง We wish You a Merry Christmas!” อวยพรแก่ท่านเพิ่มเติม

ในตอนท้าย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี บอกพวกเราว่า วันนี้ ท่านดีใจมากที่พวกคริสตชนทั้ง 5 สังกัด เข้าพบและกล่าวหนุนใจให้พรแก่ท่านเพราะท่านกำลังต้องการอยู่พอดี!

ในตอนท้ายรายการพวกเรามีของขวัญมอบให้แก่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีทั้งในนามของส่วมกลางส่วนรวมและของแต่ละสังกัด รวมทั้งยังได้มอบพระคัมภีร์ฉบับใหม่ล่าสุด ที่เน้นคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์ด้วยตัวอักษรแดง และพวกเราปิดท้ายด้วยธรรมเนียมปฏิบัติอันยาวนานคือถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน โดยเราได้รับการแจ้งว่า ภาพทั้งหลายจะได้รับการบรรจุอยู่ในweb: thaigov.go.th ให้ไปโหลดภาพเองได้เลย!

จากนั้นพวกเราก็อำลาท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อเดินทางกลับ ในจังหวะนั้นเองท่านเลขาธิการนายกฯ ก็ได้มาส่งพวกเราขึ้นรถและกล่าวกับเราว่า ท่านนายกและตัวท่าน แม้เกษียณแล้วก็จะยังขอยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อประเทศชาติต่อไป และขอให้ทางคริสตชนมีส่วนช่วยเหลือแผ่นดินด้วย เพราะนี่ไม่ใช่เรื่อง ‘การเมือง’ แต่เป็นเรื่องของ ‘บ้านเมือง’ …ที่ต้องช่วยกัน!

ผมจึงกล่าวกับท่านปิดท้ายก่อนขึ้นรถว่า …

“ท่านครับ สิ่งนี้ตรงกับเจตนารมณ์ของพวกเราคริสตชนไทยเลย… เพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรง บัญชาให้เราพวก   คริสตชน… เป็นเกลือของแผ่นดินโลก …และเราจะไม่ยอมเป็นเกลือที่อยู่ในขวดโหล ที่ปล่อยให้เนื้อที่อยู่เบื้องหน้าเน่าไปโดยไม่ทำอะไร แต่คริสตชนจะขอเป็นดุจเกลือที่ลงไปคลุกกับสังคมและประเทศชาติที่เป็นดุจเนื้อ เพื่อช่วยให้สังคมไม่เพียงแต่ไม่เน่าเสีย แต่จะดีขึ้นกว่าเดิม… และพวกเราจะกลับไปทำตามนี้แน่นอน …เราขอสัญญา!”

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ (ศิษยาภิบาล)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.