ก.พ. 092015
 

ส่องสว่างเพื่อพระคริสต์

“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ เมื่อจุดตะเกียงแล้ว ไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนนั้น ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์”  (มัทธิว 5:14-16)

พระเยซูตรัสไว้ชัดเจนในพระวจนะว่าผู้เชื่อในพระองค์ “เป็นความสว่างของโลก” คำถามของผมวันนี้คือ – คุณยอมให้ความสว่างของพระเยซูคริสต์ส่องผ่านคุณหรือไม่?

บ่อยครั้ง ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ลืมไปว่าพวกเขามีอิทธิพลต่อคนรอบข้าง ไม่ว่าจะบวกหรือลบเราต่างก็มีอิทธิพลต่อคนรอบตัว และในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ เราถูกเรียกให้มาส่องความสว่างของพระเยซูคริสต์ไปในสถานการณ์ต่างๆที่เรามีส่วนด้วย คุณและผมถูกเรียกให้มามีอิทธิพลต่อผู้อื่นเพื่อพระองค์

แรกๆมันอาจฟังดูเกินตัวที่จะส่องความสว่างของพระคริสต์ออกไปในโลกที่มืดมิด แต่คุณไม่มีอะไรต้องกลัว คุณไม่จำเป็นต้องกลัวความมืดอีกต่อไป เพราะพระเยซูคริสต์ทรงมีชัยเหนือความมืดแล้ว พระองค์จะเปิดหนทางและส่องสว่างให้คุณเดินไป คุณเพียงแต่วางใจและติดตามไป

ขณะที่คุณใช้เวลากับครอบครัวหรือคนใกล้ตัวในวันนี้ ผมอธิษฐานขอให้คุณนำความสว่างของพระเยซูคริสต์ไปสู่คนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ รับภาระแห่งความสว่างที่พระเจ้ามอบให้คุณ … และช่วยคนอื่นให้สามารถดำเนินอยู่ในความสว่างเช่นเดียวกับคุณ

ส่องความสว่างของพระเยซูคริสต์ออกไปในวันนี้นะครับ

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)