ก.พ. 162015
 

ประทับตราบนครั่ง

ในพระองค์นั้น ท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกัน เมื่อท่านได้ฟังสัจวาทะ คือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่าน และได้วางใจในพระองค์ ได้รับการผนึกตราไว้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระสัญญา (เอเฟซัส 1:13)

พระคัมภีร์หมายความอย่างไรเมื่อกล่าวว่าเราได้รับการผนึกตราไว้แล้วด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์?

ในสมัยของ อ.เปาโล สินค้าที่ถูกส่งไปทางเรือจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมือง จะถูกผนึกด้วยครั่ง ประทับตราด้วยหัวแหวนของเจ้าของสินค้า เป็นตราประทับส่วนตัว แสดงถึงความเป็นเจ้าของ คนจะดูที่ข้างกล่อง เห็นตราประทับบนครั่ง และรู้ว่าไม่ควรไปเปิด

เช่นเดียวกับพระราชสารต่างๆที่ส่งจากพระมหากษัตริย์ ต้องผนึกด้วยครั่งและมีพระราชลัญจกรประทับ ผู้คนจะรู้ว่าถ้านอกเหนือจากชื่อผู้รับไปเปิด ชีวิตพวกเขาก็ตกอยู่ในความเสี่ยง

ทำนองเดียวกัน พระเจ้าได้ทรงผนึกตราของพระองค์ไว้บนเราแล้ว:

“ผู้ซึ่งทรงตั้งเรากับท่านทั้งหลายไว้ในพระคริสต์ และได้ทรงเจิมเราไว้นั้นก็คือพระเจ้า และพระองค์ทรงประทับตราเรา และประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วย” (2โครินธ์ 1:21-22)

ประทับตราเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจและในชีวิตของเรา เมื่อเรากลับใจมาเชื่อในพระองค์ เราจะได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

สมมุติว่าโจรจะมาฉกกระเป๋าคุณ เผอิญเหลือบไปเห็นป้ายชื่อ เป็นชื่อนักมวยระดับแชมเปี้ยน โจรอาจเปลี่ยนใจไม่กล้าฉวยไป เพราะอะไร? คงกลัวถูกตามเอาคืน ไม่อยากเจ็บตัวโดยไม่จำเป็น

ทำนองเดียวกัน มารต้องการมาทำลายเราในฐานะคริสเตียน มันต้องการเข้ามาป่วนในชีวิตเรา แต่เมื่อเห็นป้ายติดอยู่ “เจ้าของคือพระเยซูคริสต์ ประทับตราไว้แล้วด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” มันจะผงะ เพราะกลัวผู้เป็นเจ้าของครับ

 

โดย : Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)