ก.พ. 072015
 

วุฒิภาวะ

“วุฒิภาวะมาถึงเมื่อคุณหยุดแก้ตัว และเริ่มต้น(เปลี่ยนแปลง) แก้ไข!”

(Maturity comes when you stop making excuses and start making changes.)

คนบางคนอายุมาก แต่กลับไม่มีวุฒิภาวะ !

ในขณะที่คนบางคนแม้อายุน้อยกว่า แต่กลับมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุของเขา

ดังนั้น วุฒิภาวะจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัย!

เช่นเดียวกัน…

คนบางคนมีอายุมาก แต่กลับไม่มีจุดยืน ในขณะที่คนบางคนอายุไม่มากนัก แต่กลับมีจุดยืนที่น่ายกย่อง!

ดังนั้น การมีจุดยืนชัดเจนในชีวิต จึงไม่เกี่ยวข้องกับอายุ!

คนที่มีความเชื่อในฐานะสาวกของพระคริสต์ก็เช่นกัน พวกเขาต้องมีความเป็นผู้ใหญ่และมีจุดยืนที่ชัดเจน ในการดำเนินชีวิตตามวิถีของพระคริสต์ ดังที่ปรากฏชัดเจนอยู่ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์!

ไม่ว่าเขาจะเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากหรือลำบากมากสักเท่าใด   หรือ

ไม่ว่าเขาจะเผชิญกับวิกฤติชีวิตที่แสนสาหัสขนาดไหน เขาต้องพร้อมที่จะรับมือกับวิกฤตการณ์เหล่านั้น ด้วยจุดยืนที่มั่นคงอย่างผู้มีวุฒิภาวะในพระคริสต์พึงกระทำ!

เขาจะกระทำในสิ่งดี แม้ว่าใคร ๆ เขาจะไม่ทำกัน และเขาจะไม่ยอมทำในสิ่งไม่ดี แม้ว่าใคร ๆ เขาจะนิยมทำกันก็ตาม!  และ

เขาจะกระทำในสิ่งที่พอพระทัยของพระเจ้าและสิ่งที่นำความพึงพอใจมาสู่คนทั่วไป

…บัดนี้ คริสตจักรและสังคมกำลังต้องการคนเช่นนี้เพิ่มขึ้น

แล้วคุณพร้อมที่จะเป็นอีกคนหนึ่งที่มีวุฒิภาวะและจุดยืนเช่นนี้หรือไม่ครับ!

ตอบที?

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer,

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)