ก.พ. 212015
 

คริสตจักรแห่งความสุข

“เราไม่ได้รับการทรงเรียกให้เติมที่นั่งให้เต็มกับสมาชิก เราได้รับการทรงเรียกให้เติมโลกนี้ให้เต็มด้วยสาวก (ของพระคริสต์)”

(We aren’t called to fill the pews with members; We are called to fill the world with disciples.)

ใช่ครับ คริสตจักรไม่ใช่สโมสรที่แค่ต้องการคนมาสมัครเป็นสมาชิก เพื่อร่วมกิจกรรม รับและใช้ประโยชน์จากสมาคม แต่คริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์ ที่ต้องการสมาชิกที่ทำหน้าที่เสมือนอวัยวะในร่างกายที่มีส่วนเสริมสร้างร่างกายนี้ให้แข็งแรง โดยผ่านการดำเนินตามหน้าที่ของแต่ละอวัยวะอย่างเต็มที่

คำว่า “สมาชิก” ที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันนี้ ได้กลายเป็นคำที่ตื้นเขิน ไร้ความหมายไปเสียแล้ว

ทั้ง ๆ ที่คำว่า “สมาชิก” จริง ๆ ในพระคัมภีร์นั้น มีความหมายลึกซึ้งถึงการเป็นอวัยวะที่ทั้งตัวอวัยวะและร่างกายขาดซึ่งกันและกันไม่ได้

คริสตจักรจึงเป็นดุจกายที่สมาชิกซึ่งเป็นอวัยวะจะขาดหายไปจากคริสตจักรซึ่งเป็นร่างกายไม่ได้ และคริสตจักรเองก็ขาดจากสมาชิกไม่ได้เช่นกัน!

เมื่อ คริสตจักร(ร่างกาย) ตาย …  สมาชิก(อวัยวะ) ตาย!

หรือ เมื่อ สมาชิก (อวัยวะ)ตาย … คริสตจักร(ร่างกาย)ก็จะลำบากและอาจตายได้เช่นกัน!

ในคริสตจักร บางทีเราเรียก “สมาชิก” ที่ทำหน้าที่ของตนอย่างที่ร่างกายต้องการว่า “สาวก”

คริสตจักรจึงจำเป็นต้องมีสาวกของพระคริสต์ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องแท้จริงให้เพิ่มมากขึ้น และสาวกแท้ของพระคริสต์ในคริสตจักรเหล่านี้ จะต้องออกไปสำแดงพระคริสต์ต่อคนในโลก!

 “เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค”   (มัทธิว 28:19-20)

 พระคริสต์ไม่ได้ประสงค์จะให้คริสตจักรของพระองค์ดำรงอยู่เพียงเพื่อคริสตจักรของตนเองเท่านั้น!

แต่คริสตจักรจะต้องดำรงอยู่และดำเนินไปเพื่อช่วยคนในโลกให้รอดเป็นสำคัญ!

สมาชิกคริสตจักรจึงไม่ได้ถูกเรียกมาให้อยู่เพียงเพื่อตัวเอง กลุ่มคนที่ชอบ หรือคริสตจักรเท่านั้น แต่จะต้องอยู่เพื่อให้คนในสังคมและโลกนี้ จะได้รับความรอดจากข่าวประเสริฐแห่งการช่วยไถ่บาปมวลมนุษยชาติขององค์พระเยซูคริสต์

ดังนั้น หากวันนี้ คุณเป็นผู้หนึ่งที่เชื่อพระคริสต์และรับพระคุณแห่งการสิ้นพระชนม์ไถ่บาปของคุณที่กางเขนแล้ว ขอให้คุณอย่าเพียงแค่มาร่วมกิจกรรมที่โบสถ์ มารับพระพร มาผ่อนคลายพักสงบ หรือมาสังสรรค์กับเพื่อนฝูง แต่ขอให้คุณจงทำหน้าที่ของการเป็น “สมาชิกแท้” ของคริสตจักรที่พร้อมร่วมทุกข์/สุข และอุทิศตน ทุ่มเทเพื่อกระทำให้สำเร็จตามพระมหาบัญชาและพระบัญญัติของพระคริสต์ที่มอบไว้แก่คุณและคริสตจักร!

ขอให้คุณเป็น “สาวก”ที่สำแดงพระคริสต์ให้คนทั้งหลายได้เห็นและเต็มใจต้อนรับพระองค์เช่นเดียวกับคุณ!

วันนี้ คุณพร้อมที่จะเป็น “สาวก” เช่นนี้ แล้วหรือไม่ครับ?

ตอบที!

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)