ก.พ. 232015
 

ตัวถ่วง

ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์ เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัด และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์ (ฟีลิปปี 3:8)

เมื่อพูดถึงกระเป๋าเดินทาง ผมจัดเป็นหนึ่งในพวกฝันร้ายที่สุด คือใส่ทุกอย่างที่แทบไม่ได้ใช้ลงกระเป๋า และเวลาเก็บสัมภาระไว้ที่เก็บของเหนือที่นั่งบนเครื่องบิน ต้องพยายามดันเข้าไปกว่าจะเก็บได้ แม้จะชอบแนวคิดเรื่องเดินทางแบบเบาตัว แต่กลับไม่มีทางทำได้เลย

หลักการเดียวกันนี้เป็นจริงด้วยในชีวิตฝ่ายวิญญาณ เราจำเป็นต้องละจากสิ่งที่ถ่วงวิญญาณเราให้ไปได้ช้า ฮีบรู 12:1 บอกเราว่า “เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา” (ฮีบรู 12:1)

อ.เปาโลเขียนไว้ในหนังสือฟีลิปปีว่า “ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์ เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัด และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์” (ฟีลิปปี 3:8)

ผมชอบคำว่า “หยากเยื่อ” ฟังแล้วเห็นภาพ เป็นคำเดียวกับที่เราใช้เรียกขยะ แต่เป็นภาษาเดิม คำว่าหยากเยื่อที่ อ.เปาโลใช้ในฟีลิปปี 3:8 หมายถึง “ของเสีย” “ปฏิกูล” “เน่าเปื่อย” หรือ “มูลสัตว์” สิ่งที่ อ.เปาโลอ้างถึงคือดีกรีความรู้ทางศาสนาของท่านในอดีต ซึ่งน่าประทับใจมาก แต่ท่านกลับพูดว่า “สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เคยมีความหมาย และมีค่ามากสำหรับท่าน เดี๋ยวนี้ไม่มีความหมายอีกแล้ว เป็นแค่ขยะ ไม่มีราคาเมื่อเทียบกับความเป็นเลิศที่ได้รู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า”

ดังนั้นเราควรถามตัวเอง “มีอะไร หรือใครที่ถ่วงให้คุณช้าลงในการแข่งขันของชีวิต?” ถ้ามี จงละไว้ และวิ่งหนีจากสิ่งที่คอยดึงคุณให้ตกต่ำลง แต่ให้วิ่งไปหาสิ่งที่เสริมสร้างให้คุณสูงขึ้น

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside, CA92514

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)