2โครินธ์ บทที่ 8

ให้ด้วยใจกว้างขวาง

พระธรรม        2โครินธ์ 8:1-24

อ้างอิง          2คร.2:12-14;9:2,7-11;7:4;12:18;8:10-12;16,23;13:14;1คร.16:2;13:1;12:8;14:6;1:5;7:25.40

บทนำ           คริสเตียนเป็นผู้ให้โดยมีพระเยซูเป็นต้นแบบ และเป็นการให้แบบจริงใจและใจกว้าง ในคริสตจักรจึงควรเป็นชุมชนของคนทำดี ที่พร้อมให้กันเสมอ ไม่ว่าจะมีมากหรือน้อยตามที่ทุกคนให้ได้!

บทเรียน

8:1 “พี่น้องทั้งหลาย เราอยากให้ท่านรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ประทานแก่คริสตจักรต่างๆ ในแคว้น​มาซิโดเนีย”

     (We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia,) 

8:2 “เพราะในขณะที่พวกเขาเผชิญการทดสอบมากมายจากความยากลำบากนั้น ความยินดีที่เต็มล้นและความยากจนอย่างที่สุดของพวกเขาได้ล้นออกมาเป็นใจกว้างขวางยิ่ง”

     (for in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part.)

8:3 “เพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาถวายตามความสามารถ ที่จริงก็เกินความสามารถ และทำด้วยความสมัครใจ”

     (For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means, of their own accord,)

8:4 “พวกเขาวิงวอนเราอย่างมาก ขอร้องให้มีส่วนในคุณความดีในการช่วยเหลือธรรมิกชนด้วย”

     (begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints)

8:5 “และไม่เหมือนที่เราคาดหมายไว้ แต่พวกเขาถวายตัวเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อน แล้วจึงมอบตัวให้กับเราตามพระประสงค์ของพระเจ้า”

     (and this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then by the will of God to us.)

8:6 “เพราะเหตุนี้ เราจึงขอร้องทิตัสให้ไปช่วยพวกท่านในการทำคุณความดีนี้จนสำเร็จเช่นเดียวกับที่เขาเริ่มต้นไว้”

           (Accordingly, we urged Titus that as he had started, so he should complete among you this act  of grace.)

 8:7 “ดังนั้นเมื่อพวกท่านมีทุกสิ่งอย่างเหลือล้น คือความเชื่อ ฝีปาก ความรู้ ความกระตือรือร้นและความรักที่เรามีต่อพวกท่านท่านทั้งหลายก็จงมีคุณความดีนี้อย่างเหลือล้นด้วย”

      (But as you excel in everything—in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in our  love for you—see that you excel in this act of grace also.)

8:8 “ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเป็นคำสั่ง แต่นำเรื่องความกระตือรือร้นของคนอื่นๆ มาทดสอบความรักของท่านทั้งหลายว่ามีความจริงใจหรือไม่”

               (I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine.)

8:9 “เพราะว่าท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่า แม้พระองค์ทรงมั่งคั่ง ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่ง เนื่องจากความยากจนของพระองค์”

    (For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he  became poor, so that you by his poverty might become rich)

8:10 “และข้าพเจ้าขอออกความเห็นในเรื่องนี้ว่า เมื่อปีกลายนี้ พวกท่านไม่เพียงเป็นพวกแรกที่ลงมือทำ แต่ยังเป็นพวกแรกที่มีความปรารถนาจะทำด้วย” 

       (And in this matter I give my judgment: this benefits you, who a year ago started not only to do this work but also to desire to do it.)

8:11 “บัดนี้พวกท่านก็ควรจะทำเสียให้เสร็จ เพื่อว่าความกระตือรือร้นที่ปรารถนาจะทำเป็นอย่างไร การทำให้เสร็จตามความสามารถที่มีอยู่ก็จะเป็นอย่างนั้น”

       (So now finish doing it as well, so that your readiness in desiring it may be matched by your completing it out of what you have.)

8:12 “เพราะว่าถ้ามีความกระตือรือร้นอยู่แล้ว พระเจ้าก็จะทรงรับตามที่เขามีอยู่ ไม่ใช่ตามที่เขาไม่มี” 

          (For if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to  what he does not have.)

8:13 “ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความจะให้งานของคนอื่นเบาลง และของพวกท่านหนักขึ้น แต่เป็นเรื่องของความเสมอภาค”

                 (For I do not mean that others should be eased and you burdened, but that as a matter of fairness)

8:14 “คือที่พวกท่านมีอยู่อย่างเหลือล้นในเวลานี้ ก็เพื่อช่วยเขาทั้งหลายที่ขัดสน และในยามที่เขาทั้งหลายมีอย่างเหลือล้น เขาก็จะได้ช่วยพวกท่านเมื่อขัดสน ซึ่งจะทำให้มีความเสมอภาคกัน” 

      (your abundance at the present time should supply their need, so that their abundance may  supply your need, that there may be fairness.)

8:15 “ตามที่เขียนไว้ว่า “คนที่เก็บได้มากนั้น ไม่มีเหลือ และคนที่เก็บได้น้อยก็ไม่ขาด

   (As it is written, “Whoever gathered much had nothing left over, and whoever gathered little had no lack.”)

8:16 “แต่ขอขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงให้ทิตัสมีใจกระตือรือร้นเพื่อพวกท่านอยู่ในใจของเขา ซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่เรามีอยู่”

                 (But thanks be to God, who put into the heart of Titus the same earnest care I have for you.)

8:17 “เพราะเขาไม่เพียงรับคำขอร้องของเราเท่านั้น แต่ยังไปหาท่านทั้งหลายด้วยความกระตือรือร้นอย่างยิ่ง และเขาเองก็มีความตั้งใจอยู่แล้ว”

       (For he not only accepted our appeal, but being himself very earnest he is going to you of his own accord.) 

8:18 “เราส่งพี่น้องคนหนึ่งที่คริสตจักรทุกแห่งยกย่องในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐไปพร้อมกับเขาด้วย”

       (With him we are sending the brother who is famous among all the churches for his preaching of  the gospel.)

8:19 “และไม่เพียงเท่านั้น คริสตจักรต่างๆ ยังตั้งคนนี้ให้เป็นผู้ร่วมเดินทางกับเราและเป็นผู้ร่วมงานปรนนิบัติในคุณ‍ความดีนี้ ที่เราทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า และเพื่อแสดงถึงความกระตือรือร้นของเรา” 

   (And not only that, but he has been appointed by the churches to travel with us as we carry out this act of grace that is being ministered by us, for the glory of the Lord himself and to show our good will.)

8:20 “เราระวังตัวเช่นนี้เพื่อจะไม่ให้ใครติเตียนเราได้ ในเรื่องของบริจาคมากมายซึ่งเรารับมาแจกนั้น”

   (We take this course so that no one should blame us about this generous gift that is being administered by us,)

8:21 “เพราะเรามุ่งจะเป็นคนซื่อสัตย์ ไม่เฉพาะในสายพระเนตรองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แต่ในสายตาของคนทั้งหลายด้วย”

   (for we aim at what is honorable not only in the Lord’s sight but also in the sight of man.) 

8:22 “เราส่งพี่น้องอีกคนหนึ่งของเราไปกับเขาทั้งสอง เขาเป็นคนที่เราได้ทดสอบแล้วว่า มีความกระตือรือร้นในหลายๆ สิ่ง และบัดนี้เขายิ่งกระตือรือร้นมากขึ้น เพราะมีความมั่นใจในพวกท่านมาก” 

    (And with them we are sending our brother whom we have often tested and found earnest in  many matters, but who is now more earnest than ever because of his great confidence in you.)

8:23 “ส่วนทิตัส เขาเป็นหุ้นส่วนและผู้ร่วมงานของข้าพเจ้าในการรับใช้ท่านทั้งหลาย ส่วนพี่น้องสองคนนั้นของเราเขาเป็นตัวแทนของคริสตจักรทั้งหลายซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระคริสต์”

   (As for Titus, he is my partner and fellow worker for your benefit. And as for our brothers, they  are messengers of the churches, the glory of Christ.)

8:24 “เพราะฉะนั้นจงสำแดงความรักของท่านและสิ่งที่เราได้อวดเกี่ยวกับท่านให้พวกเขาเห็น และสำแดงต่อหน้าคริสตจักรทั้งหลายด้วย”

                 (So give proof before the churches of your love and of our boasting about you to these men.)

 

ข้อมูลมีประโยชน์

 8:1       “พระคุณ” (the grace) –ในที่นี้เกี่ยวข้องกับการให้ด้วยใจเมตตา ในส่วนของผู้เชื่อ (ข.7)

มากกว่า “พระคุณของพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่ประทานพระองค์” ในข้อ 9

“คริสตจักรต่าง ๆ ในแคว้นมาซิโดเนีย” (the churches of Macedonia) –กจ.16:9

8:2       “ความยินดีที่ล้นพ้น” (their abundance of joy) – ในพระพรแห่งข่าวประเสริฐ

“ล้นออกมาเป็นใจกว้างขวางยิ่ง” (overflowed in a wealth of generosity) = ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

–อพย.36:5;2คร.9:11

8:3       “พวกเขาถวายตามความสามารถ” (they gave according to their means) –ในฉบับอมตธรรมใช้

“พวกเขาถวายสุดความสามารถ” –1คร.16:2

8:4       “ขอร้องให้มีส่วน” (of taking part) –2คร.8:1

“ในคุณความดี” (the favor) = ในการรับใช้ – กจ.24:17

“ในการช่วยเหลือ”(of taking part) = เพื่อประชากรของพระเจ้า (อมตธรรม) –กจ.9:13;รม.15:26

8:6       “ดังนั้นเราจึงกระตุ้น” (Accordingly, we urged) –2คร.8:17;12:18

“ทิตัส” (            Titus) –2คร.2:13;8:16,23

= การเรี่ยไรเริ่มขึ้นในเมืองโครินธ์ โดยการจัดการดูแลของทิตัสในช่วงปีก่อน (ข.10;9:2) แต่ล้าช้าหรือไม่คืนหน้าเลย

อ.เปาโลจึงส่งทิตัสกลับไปพร้อมจดหมาย เพื่อทำให้การรับใช้ที่เปี่ยมคุณความดีหรือ “การจุนเจือด้วยใจเมตตา” นี้สำเร็จลุล่วง –2คร.8:10-11

8:7      “มีทุกสิ่งอย่างเหลือล้น” (excel in everything) = เป็นเลิศในทุกด้าน (อมตธรรม)

ปท.1คร.1:4-7;2คร.9:8

“ความรู้” (knowledge) –รม.15:14;1คร.1:5;12:8;13:1,2;14:6

8:8       “ข้าพเจ้าไม่ได้พูดเป็นคำสั่ง”(I say this not as a command) = ข้าพเจ้าไม่ได้สั่งท่านในเรื่องการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เพราะความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้ – 1คร.7:6

“ความกระตือรือร้นของคนอื่น ๆ” (the earnestness of others) = ตัวอย่างอันโดดเด่นของคริสตจักรในแคว้นมาซิโดเนีย (ข.1-5)

“ทดสอบความรัก…มีความจริงใจหรือไม่?” (that your love also is genuine) = พวกเขาพิสูจน์ได้ว่า พวกเขารักโดยการให้อย่างไม่เห็นแก่ตัว และมาจากใจจริง

8:9       “แม้พระองค์ทรงมั่งคั่ง ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน” (that though he was rich, yet for your sake he became poor) = พระเยซูผู้ดำรงนิรันดร์ มั่งคั่ง ทรงสละทุกสิ่งมาบังเกิดเป็นมนุษย์ สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ไถ่บาปเรา (ฟป.2:7)

“เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่ง เนื่องจากความยากจนของพระองค์” (so that you by his poverty might become rich) = แรงกระตุ้นให้คริสเตียนแสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่แท้จริงไม่ว่าจะทางใด

8:10     “ข้าพเจ้าขอออกความเห็น” (I give my judgment) –1คร.7:25,40

          “ที่มีความปรารถนาจะทำด้วย” (also to desire to do it) = มีใจที่จะถวาย –1คร.16:2-3;2คร.9:2

8:11     “ความกระตือรือร้นที่ปรารถนาจะทำ” (so that your readiness in desiring) = ใจร้อนรน

–อพย.25:2;2คร.8:12,19;9:2

8:12    “ตามที่เขามีอยู่” (according to what a person has) –ข.11

= สิ่งสำคัญในการถวายคือ ความเต็มใจ ไม่ว่าทรัพย์นั้นจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม –มก.12:41-44; 2คร.12:42

= อ.เปาโลได้เสนอระบบการเก็บรวบรวมเงินที่ทำให้เมืองโครินธ์ในจดหมายฉบับก่อน (1คร.16:1-2)

8:13     “แต่เป็นเรื่องของความเสมอภาค” ( but that as a matter of fairness ) = เปาโลปรารถนาให้ผู้เชื่อในชุมชนคริสเตียนได้แบ่งปันสิ่งที่พวกเขามีอยู่แก่คนขัดสน เพื่อรักษาความเท่าเทียมกันในคริสตจักร เช่นเดียวกับอิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร (อพย.16:18)

8:14     “ที่ขัดสน” (their need) –กจ.4:34;2คร.9:12

8:15     “คนที่เก็บได้มากนั้นไม่มีเหลือ และคนที่เก็บได้น้อยก็ไม่ขาด” (   Whoever gathered much had nothing left over, and whoever gathered little had no lack.) –อพย.16:18

8:16     “แต่ขอขอบพระคุณพระเจ้า” ( thanks be to God) –2คร.2:14

“ทิตัส” (            Titus) –2คร.2:13

= ทิตัสได้สร้างความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้ใจและความรักกับพวกที่โครินธ์ (7:6-7,13-15) และเขาเป็นผู้จัดการเรี่ยไรเงินช่วยเหลือที่เริ่มตั้งแต่ปีก่อนนั้น

8:17     “เขาเองก็มีความตั้งใจอยู่แล้ว” (being himself very earnest) = ด้วยความคิดริเริ่มของเขาเอง

–2คร.8:6

8:18     “พี่น้องคนหนึ่ง” (the brother) =อาจเป็นลูกาหรือบารนาบัส –2คร.12:18

“ที่คริสตจักรทุกแห่งยกย่องในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐ” (all the churches for his preaching of the gospel) –1คร.7:17;2คร.2:12

8:19     “ให้เป็นผู้ร่วมเดินทางไปกับเรา” ( to travel with us) = เปาโลได้วางแบบอย่างแก่ผู้นำคริสตจักรในเรื่องการจัดการดูแลเอาใจใส่เรื่องเงินทองอย่างโปร่งใส่ – 1คร..16:3-4;กจ.14:23;

8:20     “เราระวังตัวเช่นนี้ เพื่อจะไม่ให้ใครติเตียนเราได้” (We take this course so that no one should blame us) = เปาโลถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ใช่เฉพาะต่อพระเจ้าผู้ทอดพระเนตร แต่ต่อคนอื่นด้วย (ข.19,21) เพื่อให้เห็นว่า คนทำงานของพระเจ้าทำด้วยความโปร่งใสมีจริยธรรมถูกต้อง

8:21     “เพราะเรามุ่งจะเป็นคนสัตย์ซื่อ” (we aim at what is honorable ) = ทำให้ถูกต้อง เปาโลตกเป็นเป้าแห่งการใส่ร้ายป้ายสี (12:17-18) แต่ความซื่อสัตย์ของตัวแทนที่เปาโลส่งไป (ข.23) นั่นได้สะท้อนความซื่อสัตย์ของตัวเปาโลออกมาได้เป็นอย่างดี –รม.12:17;14-18;ทต.2:14

8:22     “ส่งพี่น้องอีกคนหนึ่ง” (  sending our brother) = เป็นพี่น้องคนที่ 2 ที่ไม่ทราบชื่อ (ปท. ข.18)

8:23     “หุ้นส่วนและผู้ร่วมงาน” (my partner and fellow worker ) 2:13;ฟม.17;ฟป.2:25

“พี่น้องสองคนนั้น” (for our brothers) –2คร.8:18.22

          “เขาเป็นตัวแทนของคริสตจักรทั้งหลาย” (they are messengers of the churches) = ตัวแทนที่ได้รับการเลือกสรรอย่างเหมาะสมจากสมาชิกส่วนใหญ่ของคริสตจักร (เพื่อไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเพื่อนพ้องที่เปาโลเลือกมาเองคนเดียว)-กจ.20:4

“เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระคริสต์” (the glory of Christ) = ให้เกียรติพระคริสต์จากความซื่อสัตย์อันโดดเด่นของพวกเขา

คำถามอภิปราย

  1. หากคุณถูกทดลองหรือทดสอบในเวลานี้ในเรื่องการถวายทรัพย์ คุณคิดว่า คุณจะสอบได้หรือสอบตกในเรื่องต่อไปนี้

……….1) การถวายสิบลด

……….2) การถวายพิเศษในวาระโอกาสต่าง ๆ

……….3) การถวายเพื่อช่วยคนขัดสน

ทำไมคุณตอบเช่นนั้น?

  1. คุณคิดว่า คุณเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือเป็นคนเห็นแก่ตัว คุณพอใจเป็นเช่นนี้หรือคุณต้องการปรับเปลี่ยนตัวของคุณ? ทำไม? และอย่างไร?
  2. คุณเคยประทับใจในความใจกว้างของใครบ้าง? ในเรื่องอะไร? ทำไม? (แบ่งปัน)
  3. คุณเคยเกิดแรงบันดาลใจในการรับใช้หรือในการให้เพราะความกระตือรือร้นของใครบางคนบ้างหรือไม่? ในเรื่องอะไร? แล้วลงเอยอย่างไร?
  4. หากดูที่พระเยซูคริสต์ ชีวิตของพระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้แก่คุณในเรื่องใดมากที่สุด? ทำไม?
  5. มีอะไรบ้างที่คุณเคยตั้งใจทำและค้างไว้ยังทำไม่สำเร็จ และบัดนี้คุณคิดจะลงมือทำให้สำเร็จจริง ๆ ? ทำไมจึงตั้งใจทำเช่นนั้น?
  6. คุณอยากเห็นคริสตจักรของคุณมีบรรยากาศของการให้กันไปให้กันมา อย่างเสมอภาคหรือไม่? ในเรื่องอะไร? ทำไม?
  7. ในคริสตจักรของคุณมีคนอย่างทิตัสหรือไม่และ? เขาทำอะไรบ้างที่มีคุณค่าน่าทำตามอย่างไร?
  8. คุณเป็นคนมีระมัดระวังตัวในเรื่องการจัดการด้านการเงินหรือไม่? คุณเคยประสบเรื่องยุ่งยากเพราะประมาทหรือจัดการกับการใช้เงินไม่ถูกต้องบ้างหรือไม่? ผลเป็นอย่างไร

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.