2โครินธ์ บทที่ 9

ถวายเพื่อช่วยธรรมิกชน

พระธรรม        2โครินธ์ 9:1-15

อ้างอิง             1ธส.4:9;กจ.9:13;24:17:18:12;2คร.8:10-14,19,23-24;7:4,14;9:3,5;12:17-18;2คร.1:11;4:15;2:14; 1คร.16:2;1:5

บทนำ             ตัวชี้ชัดว่า เรารักพระเจ้าจริงหรือไม่?  ให้ดูที่ว่า เราได้ให้ด้วยใจกว้างขวางแก่คนที่จำเป็นอยู่หรือไม่?  หากเราให้เช่นนั้นโดยทำให้ผู้รับขอบคุณพระเจ้า (ไม่ใช่ขอบคุณเรา) เราก็ได้พิสูจน์แล้วว่า เรารักพระเจ้าจริงๆ!

บทเรียน

9:1 “เพราะว่าข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องเขียนถึงท่านเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือบรรดาธรรมิกชน”

      (Now it is superfluous for me to write to you about the ministry for the saints,) 

9:2 “เพราะว่าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านทั้งหลายพร้อมอยู่แล้ว ข้าพเจ้าจึงพูดอวดเรื่องพวกท่านกับพวกมาซิโดเนียว่า พวก​อาคายาจัดเตรียมไว้พร้อมตั้งแต่ปีกลายแล้ว และความกระตือรือร้นของพวกท่านก็เร้าใจพวกเขาเป็นอย่างมาก”

     (for I know your readiness, of which I boast about you to the people of Macedonia, saying that  Achaia has been ready since last year. And your zeal has stirred up most of them.) 

9:3 “แต่ข้าพเจ้าส่งพี่น้องเหล่านี้ไปก็เพื่อไม่ให้การโอ้อวดของเราเกี่ยวกับพวกท่านในเรื่องนี้ต้องสูญเปล่า และเพื่อท่านจะจัดเตรียมให้พร้อมตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้ว”

   (But I am sending the brothers so that our boasting about you may not prove empty in this matter, so that you may be ready, as I said you would be.) 

9:4 “มิฉะนั้น ถ้าชาวมาซิโดเนียบางคนมากับข้าพเจ้า และพบว่าท่านไม่ได้เตรียมพร้อม อย่าว่าแต่พวกท่านเลย เราเองก็จะขายหน้าที่มั่นใจอย่างนี้ด้วย” 

  (Otherwise, if some Macedonians come with me and find that you are not ready, we would be humiliated—to say nothing of you—for being so confident.)

9:5 “เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่าจำเป็นต้องขอร้องพี่น้องเหล่านี้เพื่อให้ไปหาพวกท่านก่อน และให้ไปจัดเตรียมของบริจาคที่พวกท่านสัญญาไว้นั้น การเตรียมพร้อมเช่นนี้จะแสดงถึงการให้ด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ด้วยความ​ฝืนใจ”

      (So I thought it necessary to urge the brothers to go on ahead to you and arrange in advance for the gift you have promised, so that it may be ready as a willing gift, not as an exaction.)

9:6 “นี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อย คนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มาก”

     (The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully.) 

9:7 “แต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดาย ไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดี”

               (Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.) 

9:8 “และพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้น เพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกย่างด้วย”

      (And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work.) 

9:9 “ตามที่เขียนไว้ว่า“เขาแจกจ่าย เขาให้แก่บรรดาคนยากจน ความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิตย์

         (As it is written, “He has distributed freely, he has given to the poor; his righteousness endures  forever.”

9:10 “และพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หว่าน และอาหารแก่คนที่กิน ก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่าน และจะทรงเพิ่มพูเมล็ดพืชของท่าน ทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้น”

    (He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for  sowing and increase the harvest of your righteousness.) 

9:11 “โดยทรงให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่ง เพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอ และจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเรา”

    (You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God.) 

9:12 “เพราะการปรนนิบัติในงานรับใช้นี้ ไม่เพียงเป็นการจัดหาให้กับธรรมิกชนที่ขัดสนเท่านั้น แต่ยังทำให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายเหลือล้นด้วย”

       (For the ministry of this service is not only supplying the needs of the saints but is also overflowing in many thanksgivings to God.) 

9:13 “โดยผลของการปรนนิบัตินี้ พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องที่ท่านทั้งหลายยอมเชื่อฟังสมกับที่กล่าวยอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ และในเรื่องที่ท่านแบ่งปันกับพวกเขาและทุกคนด้วยใจกว้างขวาง”

       (By their approval of this service, they will glorify God because of your submission that comes  from your confession of the gospel of Christ, and the generosity of your contribution for them and  for all others,)

9:14 “และเขาก็จะวิงวอนขอเพื่อท่านทั้งหลายและคิดถึงท่าน เพราะเหตุพระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในท่านอย่าง​มากมาย”

       (while they long for you and pray for you, because of the surpassing grace of God upon you.) 

9:15 “ขอขอบพระคุณพระเจ้า เพราะของประทานที่เกินความคาดคิดซึ่งพระองค์ประทานนั้น”

       (Thanks be to God for his inexpressible gift!)

ข้อมูลมีประโยชน์

9:1       “ไม่จำเป็น” (superfluous) –1ธส.4:9

“การช่วยเหลือ” (the ministry ) –ในบางฉบับแปลว่า “การรับใช้” –กจ.24:17

“บรรดาธรรมิกชน” (the saints) –กจ.9:13

9:2       “พร้อมอยู่แล้ว” (readiness) = กระตือรือร้นอยู่แล้วที่จะช่วย –2คร.8:11,12,19

“อวด” (boast) –2คร.7:4,14;8:24

“พวกมาซิโดเนีย… พวกอาคายา” (the people of Macedonia… Achaia) = อาคายาคือ กรีช แยกมาจากแคว้นมาซิโดเนียทางเหนือ

9:3       “ส่งพี่น้องเรานี้ไป” (sending the brothers) –บางฉบับแปลว่า ข้าพเจ้าส่งพี่น้องเหล่านั้นมา –2คร.8:23

“ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้ว” (I said you would be) –1คร.16:2

9:4       “ชาวมาซิโดเนีย” (Macedonians) –รม.15:26

9:5       “พี่น้องเหล่านั้น” (the brothers) –2คร.9:3

          “การให้ด้วยความสมัครใจ” (willing gift) = ให้ด้วยใจกว้างขวาง –ฟป.4:17

“ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ” (not as an exaction) –2คร.12:17-18

9:6       “หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อย” (whoever sows sparingly will also reap sparingly) –ปท. สภษ.11:24-25;22:8-9;ลก.6:38;กท.6:7,9

9:7       “จงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจ” (must give as he has decided in his heart) –อพย.25:2;2คร.8:12

          “ไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจ” (not reluctantly) = ไม่ให้ด้วยถูกผลักดันหรือกดดัน –ฉธบ.15:10

“ให้ด้วยใจยินดี” (cheerful giver) –รม.12:8

9:8       “พรทุกอย่าง…เหลือล้น…ทุกอย่างพอเพียงอยู่เสมอ” (all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times) = พระเจ้าสามารถทำให้ คริสเตียนแต่ละคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ได้อย่างไม่จำกัด โดยพระคุณและพระพรเหลือล้นที่พระเจ้าประทานมาให้ตามความจำเป็น -อฟ.3:20;ฟป.4:19

9:9-10  “ความชอบธรรม” (his righteousness) –ดูคำอธิบายใน สดุดี 1:5

9:9       “เขาแจกจ่าย” (He has distributed freey) –มลค.3:10

“ดำรงอยู่เป็นนิตย์” (endures forever) –สดด.112:9

9:10     “ประทาน…อาหารแก่คนที่กิน” (bread for food will supply) –อสย.55:10

= พระเจ้าประทานอาหารฝ่ายกายเลี้ยงดูชีวิตของมนุษย์อย่างมากล้น พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานอาหารและบำรุงรักษาจิตวิญญาณของผู้ที่เชื่อในพระองค์ให้เติบโต และรับใช้ได้เช่นกัน

“ความชอบธรรม” (your righteousness) –ฮชย.10:12

9:11     “ทรงให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งในทุกสิ่ง” (will be enriched in every way) –ในบางฉบับแปลว่า “ในทุกด้าน” –1คร.1:5

“เพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอ” (to be generous in every way) = เพื่อจะสามารถเอื้อเฟื้อ

เผื่อแผ่ –2คร.9:5

“ทำให้เกิดการขอบคุณพระเจ้าผ่านเรา” (which through us will produce thanksgiving to God)

–2คร.1:11;4:15

9:12     “ไม่เพียง…ให้กับธรรมิกชนที่ขัดสนเท่านั้น” (not only supplying the needs of the saints) = ผลของการช่วยด้วยใจกว้างขวางเผื่อแผ่ของชาวโครินธ์ จะไปไกลเกินเยรูซาเล็มไปถึงคริสตจักรทั้งหมด ทำให้เกิดการ“ขอบพระคุณพระเจ้า”และสรรเสริญพระองค์อย่างแพร่กระจาย (ข.11,13-14) –2คร.8:14;2คร.1:11

9:13     “การปรนนิบัติ” (this service) –2คร.8:4

“จะสรรเสริญพระเจ้า” (they will glorify God) –มธ.9:8

“ยอมเชื่อฟังสมกับที่กล่าวยอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์” (your submission that comes from your confession of the gospel of Christ) –2คร.2:12

“แบ่งปัน…ด้วยใจกว้างขวาง” (the generosity … contribution.) = ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ –2คร.9:5

9:14     “พระคุณของพระเจ้าที่อยู่ในท่านอย่างมากมาย” (the surpassing grace of God upon you)            = พระคุณล้นพ้นที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน

= เห็นได้จากความห่วงใยที่พวกเขามีต่อพี่น้องผู้เชื่อที่ลำบากเดือดร้อน

9:15     “ของประทานที่เกินความคาดคิด” ( his inexpressible gift) = พระบุตรของพระเจ้าเอง –ยน.3:16

พระเจ้าเป็นผู้เริ่มประทานพระองค์เองแก่เราโดยส่งพระบุตรลงมาในโลกนี้ การให้ของคริสเตียนจึงเป็นเพียง

แค่การสนองตอบด้วยความสำนึกในพระคุณ –ปท.8:9;1ยน.4:9-11

คำถามนำอภิปราย

  1. คุณเคยประทับใจในความใจกว้างของผู้ใดบ้างในการถวายเพื่อช่วยผู้อื่น(ที่มีความจำเป็น) จนคุณอดอวดเขาไม่ได้หรือไม่? ในเรื่องอะไร?
  2. คุณเคยเสียใจที่ใครบางคนไร้น้ำใจ หรือไม่ได้ใจกว้างอย่างที่เขาพูดบ้างหรือไม่? อย่างไร? (แบ่งปัน)
  3. คุณเคยซาบซึ้งใจกับการให้ด้วยความสมัครใจของใครบางคนที่มีต่อชีวิตหรืองานของคุณบ้าง? อย่างไร?
  4. คุณเคยเห็นคนที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้ามากเพราะเขาหว่านมากบ้างไหม? อย่างไร?
  5. คุณเคยถวายเงินแล้วรู้สึกเสียดายบ้างไหม? ทำไม? แล้วคุณทำอย่างไร?
  6. คุณเคยมีประสบการณ์กับการที่พระเจ้าอวยพรคุณ (และครอบครัว) จนคุณมีเหลือสำหรับการทำดีบ้างไหม? อย่างไร?
  7. มีกี่คนที่เคยขอบคุณพระเจ้าเพราะการที่คุณให้หรือการจัดหาปัจจัยที่จำเป็นให้แก่คนบางคนที่ขัดสนหรือไม่? (แบ่งปัน)

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.