ก.ค. 032015
 

พระผู้เลีัยง

ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่ และพระวาทะทรงสถิตอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า (ยอห์น 1:1)

คำว่า “พระวาทะทรงเป็นพระเจ้า”จากพระวจนะด้านบน แปลว่าอะไร? แปลว่า “หน้าต่อหน้ากับพระเจ้า” เป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ ที่สนิทแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างใกล้ชิดที่สุด”

พระเยซูคริสต์ทรงละจากความผูกพันใกล้ชิดแบบ “หน้าต่อหน้า” กับพระเจ้า … ทรงละจากพระเกียรติสิริของสวรรค์และการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด … เพื่อลงมาบนโลกใบนี้

ลองนำมาคิดดู พระเยซูคริสต์ทรงละจากสวรรค์สถานลงมาบังเกิดในคอกเลี้ยงสัตว์ … มาเดินอยู่ท่ามกลางมนุษย์บนถนนที่สกปรกของกาลิลี ทรงมีชีวิต สิ้นพระชนม์ และคืนพระชนม์ ในสภาพของมนุษย์

น่าทึ่งมั้ยครับ พระเจ้ามาดำเนินอยู่ท่ามกลางพวกเรา? ทำไมพระองค์จึงทำเช่นนั้น?

พระองค์ทำเช่นนั้นเพราะพระองค์รักคุณและรักผม … และพระองค์ปรารถนาให้ทั้งคุณและผมเข้ามาใกล้ชิดมีความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับพระองค์ แต่เป็นเพราะเราถูกแยกจากพระเจ้าด้วยความบาปของเรา เราไม่อาจรู้จัก มีประสบการณ์ หรือเข้าใกล้พระเจ้าในความบริสุทธิ์ของพระองค์ได้ พระองค์จึงเสด็จเข้ามาใกล้ ลงมาถือกำเนิดในสภาพมนุษย์คือองค์พระเยซูคริสต์ เพื่อจ่ายราคาค่าความบาปของเราโดยยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

ขอถามคุณนะครับ คุณเคยตอบสนองต่อพระเยซูคริสต์ในชีวิตหรือยัง?

ถ้าคุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและเป็นองค์พระเจ้าของคุณ ผมขอบคุณพระเจ้าที่คุณได้ตัดสินใจเลือกในสิ่งดีที่สุดในชีวิตแล้ว แต่ถ้าคุณยังไม่ได้ตัดสินใจ อะไรยั้งคุณอยู่? ไม่ให้คุณยอมรับของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าประทานให้โดยจ่ายราคาให้ไปแล้วครับ?

ไม่มีอะไรซับซ้อน: พระเจ้าจ่ายราคาค่าโทษบาปให้เราแล้ว โดยยอมตายที่บนกางเขนครับ

อนุญาตโดย : Pastor Jack Graham

Pastor Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.