ก.ค. 132015
 

เกิดผล

เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น (สดุดี 1:3)

ในฐานะผู้เชื่อ เราต้องเกิดผลในชีวิตคริสเตียน

ผลที่พูดถึงด้านบนคือผลพระวิญญาณ หรือเลียนแบบคุณลักษณะของพระคริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ อ เปาโลพูดไว้ในกาลาเทีย 5:22-23 เมื่อท่านกล่าวว่า “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย”

ในพระกิตติคุณมาระโก พระเยซูทรงแช่งสาปต้นมะเดื่อที่ไม่ออกผลออกแต่ใบ พระองค์ทรงสาปแช่งเพราะมันไม่ออกผล และพระเจ้าจะตรวจดูเพื่อค้นหาผลพระวิญญาณในชีวิตของเรา

ผมอยากท้าทายให้คุณผลิตดอกออกผล แพระกระจายออกไปในฐานะผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ เพราะต้นที่แข็งแรงจะไม่หยุดออกผลที่มีคุณภาพ และคริสเตียนที่แข็งแรงจะออกผลฝ่ายวิญญาณ – ผลแห่งคุณลักษณะและผลจากการนำดวงจิตวิญญาณของผู้คนมาถึงพระคริสต์

ชายจริงหญิงแท้ของพระเจ้าจะแพร่ผลฝ่ายวิญญาณ

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jgraham.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.