ก.ค. 042015
 

เลี้ยงดู

“เพราะ‍ฉะนั้น ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​จง​ออก​ไป​และ​นำ​ชน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​สาวก​ของ​เรา จง​บัพ‌ติศ‌มา​พวก‍เขา​ใน​พระ‍นาม​ของ​พระ‍บิดา พระ‍บุตร และ​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ และ​สอน​พวก‍เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สาร‌พัด​ที่​เรา​สั่ง​พวก‍ท่าน​ไว้และ​นี่‍แน่ะ เรา​จะ​อยู่​กับท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เสมอ​ไป จน‍กว่า​จะ​สิ้น‍ยุค”  (มัทธิว 28:19-20)

พระเยซูคริสต์ทรงบัญชาให้เราออกไป “สร้างสาวก”

Rick Warren เคยกล่าวว่า … คำบัญชานี้ทำให้ท่านตั้งคำถามขึ้นมา 3 ข้อว่า

  1. ใครคือสาวก?
  2. เราจะสร้างคนอื่นให้เป็นสาวกได้อย่างไร?
  3. พวกเขาจะถูกส่งออกไปทั่วทุกชาติได้อย่างไร?

คำตอบของคำถามแรกที่ว่า…“ใครคือสาวก?” ก็คือ

“ผู้เชื่อพระคริสต์ซึ่งมีชีวิตที่ทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย เป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นของคริสตจักร (ท้องถิ่น) เต็มใจรับใช้อย่างเสียสละ ตั้งใจเรียนรู้ที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นทุกวัน และพร้อมแบ่งปันความรักและข่าวประเสริฐเรื่องการให้อภัยบาปแก่คนทั้งหลาย”

ส่วนคำถามที่ว่า…“เราจะสร้างสาวกได้อย่างไร?

คำตอบคือ….เราต้องปลูกฝังวัตถุประสงค์ของการเป็นและการสร้างสาวกให้กับสมาชิกของเราทุกคน นี่เป็นภารกิจหน้าที่ที่คริสตจักรต้องทำโดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมซึ่งนำไปสู่พัฒนาการของการนำเอาวัตถุประสงค์เหล่านั้น เข้าเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของสมาชิกแต่ละคนอย่างเต็มที่ เราต้องทำทั้งจาก

  1. การเทศนาที่ธรรมาสน์
  2. การเป็นแบบอย่างในชีวิตจริง
  3. การแบ่งปันในกลุ่มสามัคคีธรรมต่าง ๆ
  4. การรับการสอนและการฝึกฝนอบรมในชั้นเรียนต่าง ๆ
  5. การสอนให้พวกเขามีวินัยกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวทุก ๆ วัน
  6. การรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตผ่านการนมัสการพระเจ้าร่วมกัน
  7. การนำไปภาคสนามจริงในการรับใช้ทั้งภายในและภายนอกคริสตจักร

สำหรับคำถามที่ 3 ที่ว่า…

“พวกเขาจะถูกส่งออกไปทุกชนชาติได้อย่างไร?”

คำตอบคือ

“คริสตจักรต้องมีแผนยุทธศาสตร์ สนับสนุนส่งเสริม ผลักดัน ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผล ด้วยความตั้งใจจริง ๆ ในการจะปลูกฝังวัตถุประสงค์ของการเป็นสาวกอย่างครบวงจรให้สมาชิกแต่ละคนเป็นสาวกของพระคริสต์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความกระตือรือร้นที่จะออกไปทำกิจแห่งความรักเมตตาที่สร้างอิทธิพลเชิงสร้างสรรค์ต่อชุมชนที่อยู่อาศัยประกาศข่าวประเสริฐและตั้งคริสตจักรในที่ห่างไกล (ทั้งภายในและต่างประเทศ)”

วันนี้ คุณพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการเสริมสร้างให้เป็นสาวกแท้ของพระเยซู? หรือหากว่าคุณเป็นสาวกของพระคริสต์แล้ว   คุณพร้อมหรือไม่ที่จะอุทิศตนในการปลูกฝังและสร้างผู้อื่นให้เป็นสาวก แท้ของพระคริสต์ เช่นกัน? และหากคุณเป็นผู้นำคริสตจักร คุณพร้อมตั้งเป้าและวางแผนทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังทุนทรัพย์ และเวลาในการผลักดันให้ พระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ในการออกไปสร้างสาวกแก่คนทุกชาติในแผ่นดินโลกสำเร็จเป็นจริง…หรือไม่?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.