ก.ค. 232015
 

ดูแลและประกาศ

ตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ทรงประทานให้แล้ว ก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกัน เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดี ที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้า (1เปโตร 4:10)

ผมรู้คำว่า “ผู้อารักขา” ฟังดูเหมือนเป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้ในโบสถ์ แต่ที่จริงผู้อารักขาคือคนที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลสิ่งที่มีค่า และผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าได้มอบบางสิ่งที่มีค่ายิ่งให้คุณและผมดูแล

สิ่งเหล่านั้นรวมถึงชีวิตและร่างกายของเรา…อิทธิพลที่เรามี…ลูกๆ…เวลาของเรา…ของประทานฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้ และทรัพย์สมบัติอื่นๆของเรา

ที่ผมอยากจะเน้นวันนี้คือหน้าที่รับผิดชอบของเราในฐานะผู้อารักขาที่ดีแห่งข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ นี่รวมถึงการปกป้องความบริสุทธิ์ของข่าวประเสริฐในวัฒนธรรมที่มองว่าความจริงทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้องกัน

ยูดาข้อ 3 และ 4 กล่าวว่า “…ให้ต่อสู้เพื่อหลักคำสอนที่เชื่อกันอยู่….เพราะว่ามีบางคนได้แอบแฝงเข้ามา …ที่ถือเอาพระคุณของพระเจ้าของเราเป็นเหตุให้กระทำความชั่วช้าลามกและเขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นเจ้านายและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราแต่องค์เดียว”

แต่การเป็นผู้อารักขาที่ดีแห่งข่าวประเสริฐยังหมายถึงการประกาศออกไปด้วย

อ.เปาโลกล่าวไว้ในโรม 1:14 และ 15 “ข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกอารยะและพวกอนารยชนด้วย เป็นหนี้ทั้งพวกนักปราชญ์และคนเขลาด้วย ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขวนขวายที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงโรมด้วย”

ผมจึงอยากท้าทายคุณในวันนี้ … ในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์…ให้ทั้งปกป้องและประกาศเรื่องข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์ออกไป และถ้าคุณต้องการจะเป็น คุณก็จะได้เป็นผู้อารักขาที่ดีแห่งข่าวประเสริฐของพระองค์ครับ

ในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้อารักขาที่ดีของข่าวประเสริฐ

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)