ก.ค. 272015
 

รักเพื่อนบ้าน

อีกนัยหนึ่งก็กล่าวได้ว่าข้าพเจ้าเขียนบัญญัติใหม่ถึงท่านทั้งหลาย ที่ว่าใหม่ทั้งฝ่ายพระองค์และฝ่ายท่านทั้งหลาย ก็เพราะว่าความมืดนั้นกำลังจะล่วงไป และความสว่างแท้ก็ส่องอยู่แล้ว ผู้ใดที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่าง และยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืด (1ยอห์น 2:8-9)

วันนี้ผมอยากคุยกับคุณเกี่ยวกับการที่พระเจ้าประทานกำลังให้คุณและผมสามารถรักผู้อื่นได้ นี่คือความหมายของพระวจนะด้านบน … เราย้ายออกจากอาณาจักรความมืดแห่งความเฉยเมย เพื่อไปใส่ใจผู้อื่น สามารถแสดงออกถึงความรักและพระคุณของพระเจ้าได้

ทราบหรือไม่ พระเจ้าจะไม่มีวันสั่งให้เราทำในสิ่งที่พระองค์ไม่ประทานความสามารถให้ทำได้? เพราะดูไม่เป็นธรรมที่ทรงคาดหวังให้เราทำบางสิ่งที่เราทำไม่ได้ … แล้วพระองค์ทรงทำอย่างไร? ทรงเติมความรักของพระองค์ให้แก่เรา ขยายขอบเขตให้เราสามารถรักผู้อื่นได้

พระเจ้าสั่งให้คุณและผมรักเพื่อนบ้าน ที่จริงพระเยซูตรัสไว้ในลูกา 10:27 “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า ด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้า และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”

นี่คือคำสรุปของพระเยซู เพื่อนบ้านของคุณคือใครก็ตามที่มีความต้องการ และเพราะเราสามารถเห็นผู้อื่นผ่านสายตาแห่งความรักของพระเจ้า หัวใจของเราควรเต้นเพื่อผู้อื่นในจังหวะที่ต่างไป

ดังนั้นถ้าคุณรู้สึกไม่สนใจคนรอบข้าง ทูลขอพระเจ้าให้เติมความรักของพระองค์ให้เต็มใจ เต็มชีวิตคุณจนล้นไหลไปสู่ผู้อื่น

พระเจ้าประทานอำนาจให้คุณย้ายออกจากความเฉยเมยไปสู่ความรักที่จริงใจให้ผู้อื่น

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)