ส.ค. 072015
 

ทรงล้างเท้า

ฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของพวกท่าน พวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วย (ยอห์น 13:14)

พระเยซูทรงสั่งให้เราล้างเท้าซึ่งกันและกัน บางคนบอกว่านี่เป็นบทบัญญัติของคริสตจักรที่ควรเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นประจำ

แต่เมื่อกลับมาพิจารณาพระวจนะตอนนี้ เราจะตระหนักได้ว่าพระเยซูทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้เห็น แต่ไม่ใช่เป็นบทบัญญัติ พระองค์ทรงทำให้เห็นว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าต้องทำในสิ่งใด และทำได้อย่างไร

พระเยซูทรงสั่งให้เรายอมจำนนชีวิตให้แก่กันและกัน และปรนนิบัติกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงปรนนิบัติเรา พระองค์ต้องการให้เรารักเหมือนกับที่พระองค์ทรงรัก

ในยอห์น 13:34 พระเยซูตรัสว่า “เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้น”

พระเยซูทรงแสดงให้เราเราเห็นความรักในรูบแบบใหม่ เป็นความรักที่ไม่เคยสำแดงออกหรือมีประสบการณ์มาก่อน เป็นความรักที่ลงมือปรนนิบัติและยอมสละเพื่อผู้อื่น และพระองค์ต้องการให้เราแสดงความรักในแบบเดียวกันนี้ให้กับผู้คนรอบข้าง

ใครคือคนที่คุณสามารถปรนนิบัติได้อย่างไม่เห็นแก่ตัว? ใครก็ตามที่พระเจ้านำเข้ามาในความคิดคุณ ผมร้องขอให้วันนี้คุณยอมออกนอกเส้นทางเพื่อไปสำแดงความรักของพระคริสต์ … เป็นผู้รับใช้พระเยซูตามที่พระองค์มีพระประสงค์ให้เป็น

พระเยซูปรารถนาให้เรารักอย่างที่พระองค์ทรงรัก

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jgraham.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)