ส.ค. 052015
 

จงออกไปหาคนดังหาปลา

แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8)

การเป็นพยาน … แบ่งปันพระเยซูคริสต์ในฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ … เป็นงานรับใช้ที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกๆของพระเจ้า ไม่เป็นเพียงตัวบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ แต่ยังเป็นการแสดงถึงพัฒนาการเติบโตฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนด้วย

มาระโก 1:17 พระเยซูตรัสว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลา” ถ้าคุณจะตามไป คุณก็ควรเป็นคนหาปลาด้วย

แต่ความจริงที่น่าเศร้าในทุกวันนี้ คริสเตียนหลายคนไม่ได้สร้างอุปนิสัยแบ่งปันความเชื่อ บาปแห่งความเงียบ ผมเชื่อว่าเป็นนิสัยบาปของผู้เชื่อส่วนใหญ่

คำโกหกที่ทารุณที่สุดคือรู้ข้าวประเสริฐ … รู้จักพระเยซูคริสต์ … แต่ไม่เคยแบ่งปันออกไป

พีน้องครับ แบ่งปันข่าวประเสริฐเป็นหน้าที่รับผิดชอบแรกในฐานะผู้เชื่อ คุณควรได้รับแรงกระตุ้นจากความรักมหัศจรรย์ของพระเจ้า … ซึ่งเปลี่ยนชีวิต …และความจริงที่ผู้คนต่างก็ต้องการความรอด

วันนี้คุณทำหน้าที่ “ออกไปจับคน” หรือยัง? ถ้ายัง ขอท้าให้ทำสิ่งนี้เป็นลำดับแรกในชีวิต เพราะผมอยากบอกว่าใครบางคนที่คุณรู้จักกำลังต้องการข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ และการเปลี่ยนแปลงชีวิตตลอดกาล

ถ้าคุณกำลังตามพระเยซู คุณต้องเป็นผู้ที่ตามไปจับคนครับ!

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)