ส.ค. 142015
 

ความชั่วร้ายก่อนพิพากษา

พระเจ้าจึงเสียพระทัยที่ได้สร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัส (ปฐมกาล 6:6)

เมื่อพระเยซูประทับบนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าส่วนตัวกราบทูลว่า “ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่า เหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไร สิ่งไรเป็นหมายสำคัญว่าพระองค์จะเสด็จมา และยุคเก่าจะสิ้นสุดลง” (มัทธิว 24:3)

ด้วยสมัยของโนอาห์ ได้เป็นอย่างไร เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จมา ก็จะเป็นอย่างนั้น เพราะว่าเมื่อก่อนวันน้ำท่วมนั้น คนทั้งหลายได้กินและดื่มกัน ทำการสมรสและยกให้เป็นสามีภรรยากัน จนถึงวันที่โนอาห์เข้าในนาวา และน้ำท่วมมากวาดเอาเขาไปสิ้น โดยไม่ทันรู้ตัวฉันใด เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาก็จะเป็นฉันนั้น (ข้อ 37-39)

คำตรัสสำคัญในประโยคนี้ พระเยซูไม่ทรงเพียงย้ำความจริงเรื่องน้ำท่วมที่กล่าวถึงในประวัติศาสตร์ในพระธรรมปฐมกาล แต่พระองค์ยังหนุนใจให้เรามองกลับไปให้ดีถึงสิ่งต่างๆก่อนที่น้ำจะท่วม เพราะเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็นตัวบ่งถึงการเสด็จมาอีกครั้งของพระองค์

มีความคล้ายคลึงเชิงคู่ขนานระหว่างสมัยโนอาห์และสมัยของเรา โนอาห์มีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายของสมัยนั้น สมัยก่อนที่การพิพากษาจะมาจากน้ำท่วม เราเองก็อยู่ในช่วงยุคสุดท้าย ยุคก่อนที่การพิพากษาจะมาในช่วงกลียุค

ขณะที่ปฐมกาล 6 เปิดเผยถึงสิ่งต่างๆที่จากเลวเป็นเลวร้ายลงไปอีกของโลกใบนี้ พระคัมภีร์บอกเราว่า “พระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และทรงเห็นว่าเค้าความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่อง ร้ายเสมอไป พระเจ้าจึงเสียพระทัยที่ได้สร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัส” (ข้อ 5-6)

พระเจ้าทรงเสียพระทัยในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและมากลับกลาย แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเจ็บปวดพระทัยเพราะการกบฏและความชั่วร้ายของมนุษย์ทั้งชายและหญิง

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)