ส.ค. 172015
 

อวยพระพร

ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่าน และพิทักษ์รักษาท่าน (กันดารวิถี 6:24)

เราใช้คำว่าขอพระเจ้าอวยพรกันค่อนข้างมาก เป็นคำพูดที่ใช้เวลามีคนจาม หรือใช้เมื่อจบการสนทนา : “ดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้ง ขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ” และบางทีได้ยินจากคนที่ไม่รู้จักพระเยซูพูดขึ้นมาด้วยซ้ำ แต่ว่าพวกเขาไม่ได้รู้ความหมายแท้จริงของคำๆนี้

อวยพระพร เป็นคำฝ่ายวิญญาณ พระเยซูทรงเริ่มและจบการเทศนาด้วยการอวยพระพรแก่ผู้ที่ติดตามมาฟัง เวลาเด็กๆมาหาพระเยซู พระองค์ทรงอุ้มพวกเขาขึ้นมาและอวยพระพร และหลังจากที่ทรงคืนพระชนม์ ทรงยกพระหัตถ์อวยพระพรเหล่าสาวก พระเยซูรักที่จะอวยพระพรผู้คน

เรามีคำเทศนาบนภูเขา ซึ่งแต่ละข้อมีคำอวยพรเช่นที่ตรัสว่า “บุคคลผู้ใด รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา บุคคลผู้ใดโศกเศร้า ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับการทรงปลอบประโลม” (มัทธิว 5:3-4) มีในทุกข้อตอนต้นของมัทธิวบทที่ 5 พระเยซูทรงอวยพระพรโดยใช้คำว่า “เป็นสุข”

ในหนังสือกันดารวิถี พระเจ้าทรงสั่งให้ปุโรหิตอวยพรแก่ประชาชนของพระองค์ คนที่เร่ร่อนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร พระองค์ปรารถนาให้ประชาชนได้รับพระพรครั้งแล้วครั้งเล่า  “ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่าน และพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระเจ้าทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงแก่ท่าน และทรงพระกรุณาท่าน ขอพระเจ้าทรงเงยพระพักตร์ของพระองค์เหนือท่าน และประทานสวัสดิภาพแก่ท่าน” (กันดารวิถี 6:24–26)

พระเจ้ากำลังตรัสว่า “เราอยากให้สิ่งนี้ฝังรากลึกลงในความคิดของเจ้า และให้เข้าไปเกาะกุมจิตใจพวกเจ้า อยากให้พวกเจ้าจดจำให้ได้ และพูดออกมาได้ในทันที” ทำไมครับ? เพราะการอวยพรจะสำแดงให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้า พระธรรมชาติและความรักของพระองค์ที่มีต่อประชากรของพระองค์ และต่อพวกเราด้วยครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr ภาพ Darkness in the lens deviantart.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)