ส.ค. 122015
 
  1. พระธรรมโยนาห์ เป็น 1 ในหมวดหนังสือ (พระธรรม)ของพระคัมภีร์เดิม ที่เรียกว่า “………………………………….. “
  2. พระธรรมในหมวดของผู้เผย(………………………………….) ที่มีอยู่ 12 เล่ม เรียกว่า ( ……………………. )
  1. ในหมวดผู้เผย (………………………………………..) นี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ

3.1   ผู้เผยพระวจนะของอิสราเอล

๑) ………………………………

๒) ………………………………

๓) ………………………………

3.2  ผู้เผยพระวจนะของยูดาห์

๑) ………………………………

๒) ………………………………

๓) ………………………………

๔) ……………………………..

๕) ………………………………

๖) ………………………………

3.3  ผู้เผยพระวจนะหลังจากที่ยูดาห์/อิสราเอล ถูกเนรเทศ

๑) ………………………………

๒) ………………………………

๓) ………………………………

4.  โยนาห์เผยพระวจนะในช่วงกษัตริย์ 2 พระองค์ คือ

4.1 ……………………………….

4.2 ……………………………….

โยนาห์เผยพระวจนะ ในช่วงปี 784-772 B.C. หรือบางตำราว่า ช่วง 800-750 B.C

5.  ข้อมูลเกี่ยวกับตัวโยนาห์

5.1 ชื่อ “โยนาห์” (Jonah) แปลว่า (……………………………….)

5.2 โยนาห์เป็นบุตร อามิททัย (1:1) ที่มาจาก กัทเฮเฟอร์ (2พกษ.14:25) ในเศบูลุน (ยชว.19:10,13)

5.3โยนาห์อยู่ในยุคที่ กษัตริย์เยโรโบอัมที่ 2 (793-753 C) สามารถกอบกู้อาณาเขตเดิมของอิสราเอลกลับคืนมาได้ (จากอารัม/ซีเรีย/ดามัสกัส)

ก) อิสราเอลเสียดินแดนให้ดามัสกัส และถูกควบคุมกิจการภายใน (2พกษ.13:7)

ข) กษัตริย์เยโฮอาชแห่งอิสราเอลยึดดินแดนกลับคืนมาได้จากดามัสกัส (ขณะที่ดามัสกัสทำศึกกับอัสซีเรีย (2พกษ.13:25)

ค) กษัตริย์เยโรโบอัมที่ 2 ฉวยโอกาสที่อัสซีเรียมีความวุ่นวายภายใน กอบกู้อาณาเขตทางเหนือของอิสราเอลกลับคืนมาได้อย่างสมบูรณ์

5.4 เอลีชา (797 ก.ค.ศ.) เคยทูลเยโฮอาช กษัติรย์อิสราเอลว่า จะมีชัยเหนือดามัสกัส (ซีเรีย) ในอนาคต (2พกษ.13:14-19)

โยนาห์ก็พยากรณ์ว่า เยโรโบอัม (ที่2) จะกอบกู้ดินแดนได้สำเร็จ (2พกษ.14:25)

ต่อมาพวกอิสราเอลเริ่มเห่อเหิมในอำนาจใหม่ของตน พระเจ้าจึงส่งอาโมส และโฮเชยา ป่าวประกาศว่า     พระเจ้าจะไม่ละเว้นพวกเขาอีกต่อไป (อมส.7:8;8:2) และจะส่งพวกเขาไปเป็นเชลยไกลจากดามัสกัสไปอีก (อมส.5:27) นั่นคือ ไปถึงอัสซีเรีย (ฮชย.9:3;10:6;11:5) และในช่วงนี้ พระเจ้าทรงส่งโยนาห์ไปเตือนนีนะเวห์ ถึงภัยที่จะมาจากการตัดสินของพระเจ้า

6.  พระคัมภีร์ใหม่กล่าวถึง โยนาห์ ใน

-มัทธิว ……………………………………….

-ลูกา   ………………………………………..

-มัทธิว ……………………………………….

 

ศจ.ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์

 

 

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)