ส.ค. 082015
 

มิตรภาพ

“พระเจ้าทรงไว้วางพระทัยมอบทรัพย์ที่ล้ำค่ามากที่สุดของพระองค์ให้เรารักษาดูแล นั่นคือ “คน” พระองค์ทรงขอให้เราเลี้ยงดูและหลอมหล่อพวกเขาให้เป็นสาวกผู้แข็งแกร่งมีความศรัทธาที่หาญกล้า และบุคลิกลักษณะนิสัยทีดี”

(God has entrusted with His most precious treasure people. He asks us to shepherd and mold them into strong disciples, with brave faith and good character.)    -John Ortberg-

ในพระทัยของพระคริสต์มีแต่พระประสงค์และแผนการของพระบิดาสำหรับโลกนี้ ในชีวิตของพระองค์ในสภาพมนุษย์ พระองค์ทรงสละได้ทั้งหมดแม้แต่พระชนม์ชีพเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งปวง เมื่อพระองค์ทรงกระทำสำเร็จในกิจแห่งการไถ่บาปมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากตาย และก่อนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ทรงบัญชาเหล่าสาวกของพระองค์ว่า … 

“เพราะ‍ฉะนั้น ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​จง​ออก​ไป​และ​นำ​ชน​ทุก​ชาติ​มา​เป็น​สาวก​ของ​เรา จง​บัพ‌ติศ‌มา​พวก‍เขา​ใน​พระ‍นาม​ของ​พระ‍บิดา พระ‍บุตร และ​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ และ​สอน​พวก‍เขา​ให้​ถือ​รักษา​สิ่ง​สาร‌พัด​ที่​เรา​สั่ง​พวก‍ท่าน​ไว้ และ​นี่‍แน่ะ เรา​จะ​อยู่​กับ​ท่าน‍ทั้ง‍หลาย​เสมอ​ไป จน‍กว่า​จะ​สิ้น‍ยุค”  (มัทธิว 28:19-20)

ใช่ครับ !   พระองค์ทรงมอบงานที่เหลืออยู่ให้กับพวกสาวกของพระองค์ไปกระทำ!

พระองค์ไม่มีแผนสำรองใด ๆ อีก พระองค์ทรงมั่นใจในพระทัยถึง วิธีของพระองค์ว่าเป็น วิธีเดียวในการบรรลุแผนการไถ่บาปมวลมนุษย์ทั่วพิภพ นั่นคือ

การนำคนมาเป็นสาวกของพระองค์ และให้พวกเขาออกไปสร้างสาวกคนอื่นที่จะออกไปเป็นสาวกและสร้างสาวกต่อ ๆ ไป…จนกว่าจะถึงวันที่พระองค์เสด็จกลับมารับทุกคนที่เป็นสาวกของพระองค์

หากเราทุกคนเชื่อฟังและทำตามแผนยุทธศาสตร์ของพระองค์ โลกนี้จะเปลี่ยนไปคล้ายสวรรค์ในทันที แต่น่าเสียดายที่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น

…เพราะยังมีคนจำนวนมากที่ยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐ มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจในเนื้อหาแห่งข่าวประเสริฐนั้น

…มีบางคนที่เชื่อในข่าวประเสริฐแล้ว แต่ขาดคนอบรมสั่งสอนให้พวกเขากลายเป็นสาวกอย่างที่พระคริสต์ทรงประสงค์

ดังนั้น หากเราเป็นคริสเตียนแท้ที่เชื่อฟังพระคริสต์ เราจะต้องกระทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์ประกาศสั่งสอนข่าวประเสริฐด้วยสิทธิอำนาจที่ทรงประทานให้ เพื่อนำคนทั้งหลายมาเป็นสาวกของพระองค์

และทำให้แผนการแห่งการทรงไถ่ของพระคริสต์สำเร็จลงอย่างสมบูรณ์

วันนี้ คุณพร้อมหรือไม่ที่จะเอาใจใส่ “บุคคล” ที่พระเจ้าทรงรักหวงแหนและทรงมอบหมายให้ และจะดูแลเลี้ยงดูเอาใจใส่เขาและฝึกฝนหล่อหลอมให้เขาเป็นสาวกแท้ของพระคริสต์ที่จะพลิกโลกนี้เพื่อพระองค์?

ขอตอบที!

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr ภาพ True Friendship HD wallpapers)

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)