ส.ค. 202015
 

เข้าสนิทในเถา

จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้ นอกจากจะติดอยู่กับเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้ นอกจากจะเข้าสนิทอยู่ในเราฉันนั้น เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย (ยอห์น 15:4-5)

คุณจะไม่มีวันเห็นโรงงานผลิตผลไม้ คุณอาจเคยเห็นโรงงานผลิตเสื้อผ้า รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ แต่ไม่มีวันเห็นโรงงานผลิตผลไม้ เพราะผลไม้เกิดและเติบโตที่ในสวนผลไม้ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาชีวิต

ถ้าไม่มีชีวิตก็ไม่มีผลไม้ ทางเดียวที่ผลไม้จะโตและสุกดีก็ต้องอยู่ในสภาพอากาศที่เหมาะสมและได้รับสารอาหารที่เพียงพอ

เช่นเดียวกับที่เราไม่อาจปลูกต้นกล้วยที่ขั้วโลกเหนือ เราก็ไม่อาจปลูกและผลิตผลของพระวิญญาณได้เว้นเสียแต่อยู่ในที่ๆพระวิญญาณสามารถผลิตผลของพระองค์ในเราได้ และที่ๆนั้นคือการดำเนินชีวิตและเข้าสนิทอยู่ในพระวิญญาณ

อ่านกาลาเทีย 5:22-25 และทูลขอให้พระเจ้าช่วยที่คุณจะเข้าสนิทในพระวิญญาณเพื่อให้เกิดผลในชีวิตอย่างที่พระองค์พอพระทัย

ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลย ผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยาก และตัณหาของเนื้อหนังตรึงไว้ที่กางเขนแล้ว ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย

โดย : Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr.ภาพ Aurore grapevines)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)