ส.ค. 252015
 

ธนาคารฝ่ายวิญญาณ

สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ (เอเฟซัส 1:3)

ในฐานะผู้เชื่อ คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตคริสเตียน ซึ่งไม่เกี่ยวกับว่าคุณรู้สึกอย่างไร แต่เกี่ยวข้องกับความจริงตามที่มีในพระคัมภีร์ พระเจ้าประทานให้แล้วในสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณ

เหมือนกับคุณไปธนาคารโดยคิดว่ามีแค่ห้าเหรียญในบัญชี แต่กลับพบว่ามีถึงห้าล้านเหรียญ เงินนี้มาจากไหน? มีใครบางคนฝากไว้ให้ในบัญชีคุณ และนี่คือสิ่งเดียวกับที่พระเจ้าประทานให้ในชีวิตฝ่ายวิญญาณคุณ

คริสเตียนหลายคนมีชีวิตเหมือนขอทานฝ่ายวิญญาณ หาเช้ากินค่ำ ในขณะที่พระเจ้าฝากทุกสิ่งที่จำเป็นเพียงพอไว้ในธนาคารฝ่ายวิญญาณ เราเพียงแค่เบิกออกมาใช้ เอเฟซัส 1:3 บอกเราว่า “สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์”

มีพระพรรออยู่ คุณมีชีวิตที่เต็มล้นด้วยพระพรได้ – คนละแบบกับชีวิตอิสระที่ไม่ต้องทำอะไร ชีวิตปลอดปัญหาหรือชีวิตง่ายๆ แต่คุณดำเนินชีวิตที่รับพระพรได้ พระพรไม่ได้แปลว่าทุกอย่างในชีวิตจะสะดวกสบายไร้ปัญหา แต่เป็นการรับรู้ว่าพระเจ้าไปกับเราด้วยทุกหนแห่งตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

กันดารวิถีบทที่ 6 พระเจ้าทรงมีพระบัญชาให้ปุโรหิตอวยพระพรประชาชน “ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่าน และพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระเจ้าทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงแก่ท่าน และทรงพระกรุณาท่าน ขอพระเจ้าทรงเงยพระพักตร์ของพระองค์เหนือท่าน และประทานสวัสดิภาพแก่ท่าน” (ข้อ 24-26)

พระเจ้าทรงอวยพรคุณ … ปกป้องคุณ …ยิ้มให้และประทานพระคุณ … แสดงให้เห็นว่าทรงโปรดปราน และทรงประทานสวัสดิภาพให้แก่คุณ…

คุณสามารถรับทั้งหมดได้เลย ตัวเลือกอยู่ที่คุณครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพจาก blog.conqueryourdebt.org)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)