ส.ค. 272015
 

สมาชิกในพระกาย

ประชาชนทั้งปวงได้ชุมนุม พร้อมหน้ากันที่ลานเมืองหน้าประตูน้ำ และเขาบอกเอสราธรรมาจารย์ ให้นำหนังสือธรรมบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาแก่อิสราเอลนั้นมา (เนหะมีย์ 8:1)

การฟื้นฟูในท่ามกลางคนของพระเจ้าเป็นเรื่องของการฟื้นฟูจิตใจภายใน ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมภายนอก ดังนั้นหลังจากที่เนหะมีย์และประชาชนเสร็จสิ้นการซ่อมกำแพงกรุงเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่ พวกเขามาชุมนุมกันเพื่อการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณ

สิ่งที่มหัศจรรย์เกี่ยวกับการฟื้นฟูคือเมื่อเราได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้า และความปิติของพระองค์เริ่มหลั่งไหลมาสู่จิตใจเราจนล้นออกไปสู่ใจผู้อื่น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมารวมตัวกันในฐานะคนของพระเจ้าเพื่อเฉลิมฉลองในความดีเลิศของพระองค์และแสวงหาพระองค์เพื่อนำความสดชื่นใจและการฟื้นฟูมาให้

ประชาชนเยรูซาเล็มมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว นั่นคือมาด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อสรรเสริญพระเจ้า เพื่อมารับฟังพระวจนะ และเพื่อรำลึกถึงเทศการอยู่เพิงตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ และที่แน่ๆ ความปิติอันยิ่งใหญ่และการฟื้นฟูใจจึงอุบัติขึ้น

มีบางอย่างมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อคนของพระเจ้ามารวมตัวกัน นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้เชื่อต้องมาชุมนุมกันเพื่อนมัสการพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอในชีวิต

คุณเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรที่พระคริสต์รับรอง และมีการสั่งสอนพระวจนะอย่างถูกต้องโดยสมาชิกเชื่อฟังอย่างเต็มที่และเต็มใจหรือเปล่า? ถ้าใช่ คุณก็เป็นอีกคนที่มีส่วนในการนมัสการพร้อมเพรียงกันกับพี่น้องอย่างสม่ำเสมอ
พระคัมภีร์บอกเราว่าอย่าขาดการประชุมในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในพระกายของพระคริสต์ (ฮีบรู 10:25) ผมอธิษฐานขอให้วันนี้คุณฟื้นฟูความสัมพันธ์กับพระคริสต์และคริสตจักรของพระองค์อย่างที่คุณเคยให้คำมั่นสัญญาไว้นะครับ

บางสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อคนของพระเจ้าได้มาชุมนุมกัน

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jgraham.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)