ส.ค. 262015
 

บทเพลงและคำทูลวิงวอนจากท้องปลา

พระธรรม        โยนาห์ 2:1-10

อ้างอิง             สดด.18:6;86:6,13;69:1-2;50:14,23;120:1;71:11-12;18:14;42:4,7;31:22;30:3;11:4;18:6;3:8

บทนำ             เมื่อคุณไม่เชื่อฟังพระเจ้า หรือดื้อกบฏต่อพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของคุณคือ ความทุกข์ยากลำบาก และในที่สุดคุณก็จะหนีไปให้พ้นจากพระพักตร์ของพระเจ้า ดังนั้น อย่าให้เราคิดที่จะทำตามใจหรืออารมณ์ของเราโดยพยายามหนี้ไปให้พ้นจากพระพักตร์ของพระองค์เลย เพราะจะเปล่าประโยชน์อย่างแน่นอน!

บทเรียน

2:1      “แล้วโยนาห์ก็อธิษฐานต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน จากภายในท้องปลานั้นว่า”

(Then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish,) 

2:2  “ข้าพระองค์ร้องทูลพระยาห์เวห์ในยามยากลำบาก และพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ ข้าพระองค์ร้องทูลจากท้องของแดนคนตายและพระองค์ทรงฟังเสียงข้าพระองค์”

(saying,“I called out to the Lord, out of my distress, and he answered me;out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice.)

2:3   “เพราะพระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ลงไปในที่ลึกในก้นบึ้งแห่งทะเลและน้ำก็ท่วมล้อมรอบข้าพระองค์ไว้บรรดาคลื่นเล็กและใหญ่ของพระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้ว”

(For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the flood surrounded me; all your waves and your billows passed over me.)

2:4      “ข้าพระองค์จึงทูลว่า ‘ข้าพระองค์ถูกไล่ให้พ้นจากพระเนตรของพระองค์ข้าพระองค์จะเงยหน้าดูพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์อีกได้อย่างไร?’

(Then I said, ‘I am driven away from your sight; yet I shall again look upon your holy temple.’)

2:5      “น้ำก็ท่วมมิดตัวข้าพระองค์ที่ลึกก็อยู่รอบตัวข้าพระองค์สาหร่ายทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์อยู่”

(The waters closed in over me to take my life; the deep surrounded me; weeds were wrapped about my Head)

2:6      “ที่รากแห่งภูเขาทั้งหลายข้าพระองค์ลงไปยังแผ่นดินซึ่งกลอนประตูปิดกั้นข้าพระองค์ไว้เป็นนิตย์แต่กระนั้นก็ดี ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ยังทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ขึ้นมาจากหลุมมรณะ”

(at the roots of the mountains. I went down to the land whose bars closed upon me forever; yet you brought up my life from the pit, O Lord my God.)

2:7      “เมื่อชีวิตของข้าพระองค์กำลังจะหลุดลอยข้าพระองค์ระลึกถึงพระยาห์เวห์และคำอธิษฐานของข้าพระองค์มาถึงพระองค์เข้าสู่พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์”

(When my life was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came to you, into your holy temple.)

2:8      “คนที่กราบไหว้รูปเคารพไร้สาระย่อมละทิ้งความจงรักภักดีของพวกเขาเสีย”

( Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love.)

2:9      “แต่ข้าพระองค์จะถวายสัตวบูชาแด่พระองค์พร้อมด้วยเสียงขอบพระคุณข้าพระองค์บนไว้อย่างไร ข้าพระองค์จะแก้บนอย่างนั้นความรอดนั้นมาจากพระยาห์เวห์

(But I with the voice of thanksgiving will sacrifice to you; what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord!”)

2:10    “แล้วพระยาห์เวห์ตรัสสั่งปลานั้น มันก็สำรอกโยนาห์ออกไว้บนแผ่นดินแห้ง”

(And the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon the dry land.)

ข้อมูลมีประโยชน์

2:2-9   =ตอนนี้เป็นบทสดุดีขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยชีวิตจากทะเลซึ่งโยนาห์ร้องทูลขณะที่เขากำลังดำดิ่งลงสู้ก้นทะเล เขาสำนึกในพระคุณของพระเจ้า เมื่อสำนึกว่า ตัวเองสมควรตาย แต่พระเจ้ายังทรงสำแดงพระเมตตาให้เขาอย่างน่าอัศจรรย์

-สำนวนภายในบทเพลงสดุดีตอนนี้ แสดงให้เห็นว่า โยนาห์คุ้นเคยกับพระธรรมสดุดีเป็นอย่างดี

2:2       “ข้าพระองค์ร้องทูลพระยาห์เวห์ในยามยากลำบาก”(I called out to the Lord, out of my distress)

–พคค.3:55;สดด.18:6;120:1

“และพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์” ( and he answered me) -สดด.118:5

“ท้องของแดนคนตาย” ( out of the belly of Sheol) = ห้วงลึกของแดนมรณา หลุมฝังศพ –สดด.86:13

= ภาพเปรียบเทียบประสบการณ์เฉียดตายของโยนาห์ในท้องทะเล (สดด.30:3; ปท.ปฐก.37:35)

2:3       “พระองค์ทรงเหวี่ยงข้าพระองค์ลงไปในที่ลึก” (you cast me into the deep ) = ห้วงลึก – สดด.88:6

= โยนาห์รับรู้ว่าลูกเรือ(1:15) เป็นผู้กระทำการพิพากษาแทนพระเจ้า

          “บรรดาคลื่นเล็กและใหญ่ของพระองค์” (all your waves and your billows) –2ซมอ.22:5

“ท่วมข้าพระองค์แล้ว” ( passed over me) = ท่วมมิดข้าพระองค์ –สดด.42:7

2:4       “ข้าพระองค์ถูกไล่ให้พ้นจากพระเนตรของพระองค์” (I am driven away from your sight)

–สดด.31:22;ยรม.7:15

“ข้าพระองค์จะเงยหน้าดูพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์อีกได้อย่างไร?” ( I shall again look upon your holy temple. ) = คำแปลจากภาษากรีก ส่วนภาษาฮีบรูตอนนี้ เขียนไว้ว่า “แท้จริงข้าพระองค์จะเงยหน้าดูพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์อีก” (I shall again look upon your holy temple.) = แสดงถึงความคาดหวังอย่างเต็มที่เหมือนในคำอธิษฐานในพระธรรมสดุดี เช่น สดุดี 5:7;27:4-6

ข้อสังเกต

 1. “พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์” (upon your holy temple.) ใน 2:4

= พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม –1พกษ.8:48

 1. “พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์” (into your holy temple.) ใน 2:7

= วิหารในสวรรค์ของพระเจ้า

-ชาวอิสราเอลถือว่าที่ประทับของพระเจ้าทั้ง 2 แห่งนี้ สัมพันธ์กันและกัน จนไม่อาจแยกออกจากกันได้ (1พกษ.8:38-39)

2:5       “สาหร่ายทะเลก็พันศีรษะข้าพระองค์อยู่” (weeds were wrapped about my head) –สดด.69:1-2

2:6       “ที่รากแห่งภูเขาทั้งหลาย” ( the roots of the mountains. )

บางฉบับแปลว่า “ข้าพระองค์จมลงมาถึงรากภูเขา”   -โยบ 28:9

“ข้าพระองค์ลงไปยังแผ่นดิน ซึ่งกลอนประตูปิดกั้นข้าพระองค์ไว้เป็นนิตย์” ( I went down to the

land whose bars closed upon me forever;) = แผ่นดินเบื้องล่างบังข้าพระองค์ไว้เป็นนิตย์

“พระองค์ยังทรงนำชีวิตของข้าพระองค์ขึ้นมาจากหลุมมรณะ” ( you brought up my life from the pit,) = จากเหวหรือหลุมฝังศพ –ข.2;สดด.28:1;30:1-3

2:7       “ข้าพระองค์ระลึกถึงพระยาห์เวห์” ( I remembered the Lord,) –สดด.77:11-12

“คำอธิษฐานของข้าพระองค์” (my prayer came to you) –2พศค.30:27

          “เข้าสู่พระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์” (into your holy temple) –สดด.11:4;18:6

2:8       “กราบไหว้รูปเคารพไร้สาระ” (pay regard to vain idols) = เทวรูปอันไร้ค่า –ฉธบ.32:21;1ซมอ.12:21

2:9       “ถวายสัตวบูชาแด่พระองค์” ( sacrifice to you) = ถวายเครื่องบูชา -สดด.50:14,23;ฮบ.13:15

“พร้อมด้วยเสียงขอบพระคุณ” (the voice of thanksgiving) = ด้วยบทเพลงโมทนาพระคุณ –สดด.42:4

          “ข้าพระองค์บนไว้อย่างไร ข้าพระองค์จะแก้บนอย่างนั้น” (I have vowed I will pay)

“ปฏิญาณ” –กดว.30:2;ปญจ.5:4-5;สดด.50:14;56:12;61:8;65:1;66:13-15;116:12-19

“ความรอดนั้นมาจากพระยาห์เวห์” (Salvation belongs to the Lord!) –อพย.15:2;สดด.3:8

= สุดยอดของคำอธิษฐานขอบพระคุณของโยนาห์ และเป็นคำประกาศความเชื่อครั้งที่ 2 ของเขา (1:9)

คำถามนำอภิปราย

 1. คุณอธิษฐานต่อพระเจ้าครั้งสุดท้ายเมื่อไร? ในเรื่องอะไร?
 2. คุณเคยทุกข์ยากลำบากมากที่สุดในชีวิต ในเรื่องอะไร? เมื่อไร? จนทำให้คุณต้องอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือ?
 3. พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของคุณโดยช่วยคุณให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากอย่างไร?
 4. คุณเคยรู้สึกเหมือนพระเจ้าขับไล่หรือทอดทิ้งคุณบ้างหรือไม่? เพราะอะไร?
 5. คุณเคยเห็นพระเจ้าทรงช่วยเหลือหรือตอบคำอธิษฐานของใครบ้างที่หนุนใจหรือประทับใจคุณมากที่สุด?     ในเรื่องอะไร? และอย่างไร?
 6. คุณเคยมีประสบการณ์กับการรู้สึกได้ว่า คำอธิษฐานของคุณได้ขึ้นไปถึงพระเจ้าแล้ว? อย่างไร?
 7. คุณเคยนับถือมาก่อนแล้วละทิ้งการกราบไหว้รูปเคารพเหล่านั้นบ้างหรือไม่? ง่ายหรือยาก? เพราะอะไร?
 8. คุณเคยบนต่อพระเจ้าในเรื่องอะไร? อย่างไร? และทำไม? แล้วคุณเคยแก้บนในเรื่องอะไรที่คุณจำได้ไม่เคยลืม

บทเรียนเสริม

(โยนาห์ 2 บทเพลงและคำทูลวิงวอนจากท้องปลา)

 การอัศจรรย์ 7 อย่าง (โยนาห์ 1-2)

 1. พระเจ้าทรงส่ง (…………………..) มาเหนือทะเล (1:4)
 2. พระเจ้าทรงนำให้การ (………………….) ตกแก่โยนาห์ (1:7)
 3. พระเจ้าทรงทำให้ทะเล (………………….) (1:15)
 4. พระเจ้าทรงจัดเตรียม (………………….) มากลืนโยนาห์ลงไป (1:7)
 5. พระเจ้าทรงช่วยให้โยนาห์รอดอยู่ในท้องปลา (………………….) (1:17;2:6)
 6. พระเจ้าทรงให้ปลานำโยนาห์ไปส่งถึง (………………….) (2:10)
 7. พระเจ้าทรงทำให้ปลานั้น (………………….) โยนาห์ ออกมาไว้ที่ริมฝั่ง (2:10)

คำอธิษฐานที่คุณควรมี

 1. เมื่อมี(…………………………..) คุณทำอะไร?

สดุดี 18:6 “เมื่อมีความทุกข์ลำบาก ข้าพเจ้าร้องทูลพระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้า จากพระวิหารของพระองค์ พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้า และเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกรรณของพระองค์”

สดุดี 86:6-7 “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอเงี่ยพระโสตฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรงสดับเสียงวิงวอนของข้าพระองค์ ในวันที่ข้าพระองค์ทุกข์ใจ ข้าพระองค์จะร้องทูลพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์”

 1. เมื่อคุณ(………………………….)ความช่วยเหลือจากพระเจ้า พระองค์จะทำอะไร?

สดุดี 31:21-22 “สาธุการ​แด่​พระ‍ยาห์‌เวห์ เพราะ​พระ‍องค์​ทรง​สำแดง​ความ​รัก‍มั่น‍คง​แก่​ข้า‍พระ‍องค์​อย่าง​อัศ‌จรรย์ เมื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​อยู่​ใน​เมือง​ที่​ถูก​ล้อม ข้า‍พระ‍องค์​ตก‍ใจ กล่าว​ว่า “ข้า‍พระ‍องค์​ถูก​ตัด‍ขาด​ไป​พ้น​สาย‍พระ‍เนตร​ของ​พระ‍องค์​แล้ว” แต่​พระ‍องค์​ทรง​สดับ​เสียง​วิง‍วอน​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ เมื่อ​ข้า‍พระ‍องค์​ทูล​ขอ​ความ​ช่วย‍เหลือ​จาก​พระ‍องค์”

สดุดี 32:6-8 “เพราะ‍ฉะนั้น ขอ​ให้​ผู้​จง‍รัก‍ภักดี​ทุก​คน​อธิษ‌ฐาน​ต่อ​พระ‍องค์ ใน​เวลา​ที่​จะ​พบ​พระ‍องค์​ได้ ใน​เวลา​น้ำ‍ท่วม​มาก น้ำ​จะ​ไม่​มา​ถึง​คน​นั้น พระ‍องค์​ทรง​เป็น​ที่‍กำ‌บัง​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ พระ‍องค์​ทรง​ปก‍ป้อง​ข้า‍พระ‍องค์​จาก​ความ​ยาก‍ลำ‌บาก พระ‍องค์​ทรง​ล้อม​ข้า‍พระ‍องค์​ไว้​ด้วย​เพลง​ฉลอง​การ​ช่วย‍กู้เส-ลาห์ เรา​จะ​แนะ‍นำ​และ​สอน​เจ้า​ถึง​ทาง​ที่​เจ้า​ควร​จะ​เดิน​ไป เรา​จะ​ให้​คำ‍ปรึก‌ษา​แก่​เจ้า​และ​เฝ้า‍ดู​เจ้า​อยู่”

 1. คุณควรอธิษฐานต่อพระเจ้าใน(……….)ใด? หรือ(……….)ใด?

สดุดี 5:1-3 “ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์ ขอ​เอียง​พระ‍โสต​สดับ​ถ้อย‍คำ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ขอ​ทรง​ฟัง​เสียง​คร่ำ‍ครวญ​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ข้า‍แต่​พระ‍เจ้า พระ‍มหา‍กษัตริย์​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ ขอ​ทรง​ฟัง​เสียง​ร้อง‍ทูล​ของ​ข้า‍พระ‍องค์ เพราะ​ข้า‍พระ‍องค์​อธิษ‌ฐาน​ต่อ​พระ‍องค์ ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์ (ยาม‍เช้า​)พระ‍องค์​ทรง​สดับ​เสียง​ข้า‍พระ‍องค์ (ยาม‍เช้า)​ข้า‍   พระ‍องค์​เตรียม​คำ​อธิษ‌ฐาน​แด่​พระ‍องค์ และ​เฝ้า‍คอย‍อยู่”

สดุดี 55:16-17 “ส่วน​ข้าพ‌เจ้า ข้าพ‌เจ้า​จะ​ร้อง‍ทูล​พระ‍เจ้า และ​พระ‍ยาห์‌เวห์​จะ​ทรง​ช่วย​ข้าพ‌เจ้า​ให้​รอด ทั้ง​เวลา​(เย็น) เวลา(​เช้า) และ​เวลา(​เที่ยง) ข้าพ‌เจ้า​ร้อง‍ทุกข์​และ​คร่ำ‍ครวญ และ​พระ‍องค์​จะ​ทรง​ฟัง​เสียง​ของ​ข้าพ‌เจ้า”

 1. คุณควรมี(……….))อย่างไรในการอธิษฐานขอคำตอบจากพระเจ้า?

สดุดี 69:13 “ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์ แต่​ส่วน​ข้า‍พระ‍องค์ ข้า‍พระ‍องค์​อธิษ‌ฐาน​ต่อ​พระ‍องค์ ข้า‍แต่​พระ‍เจ้า ใน​เวลา​อัน​เหมาะ‍สม โดย​ความ​รัก‍มั่น‍คง​อัน​อุดม​ของ​พระ‍องค์ ขอ​ทรง​ตอบ​ข้า‍พระ‍องค์​โดย​การ​ช่วย‍กู้​ที่​แน่‍นอน​ของ​พระ‍องค์”

69:16 “ข้า‍แต่​พระ‍ยาห์‌เวห์ ขอ​ทรง​ตอบ​ข้า‍พระ‍องค์ เพราะ​ความ​รัก‍มั่น‍คง​ของ​พระ‍องค์​นั้น​ล้ำ‍เลิศ ขอ​ทรง​หัน​มา‍หา​ข้า‍พระ‍องค์​ตาม​พระ‍กรุณา​อัน​อุดม​ของ​พระ‍องค์”

35:13 “ส่วน​ข้า‍พระ‍องค์ เมื่อ​พวก‍เขา​ป่วย ข้า‍พระ‍องค์​สวม​ผ้า‍กระ‌สอบ ข้า‍พระ‍องค์​ถ่อม‍ตัว​ลง​ด้วย​การ​อด‍อาหารข้า‍พระ‍องค์​ซบ‍หน้า‍ลง​ที่​อก อธิษ‌ฐาน”

        5. นอกจากอธิษฐานขอเพื่อตัวเอง เราควรจะอธิษฐานขอเพื่อ(……….)อีก?

สดุดี 122:6-9 “จง​อธิษ‌ฐาน​ขอ​สันติ‍ภาพ​ให้​เย‌รู‌ซา‌เล็ม​ว่า “ขอ​บรร‌ดา​ผู้​ที่​รัก​เธอ​จง​จำ‌เริญ ขอ​สันติ‍ภาพ​จง​มี​อยู่​ภาย‍ใน​กำ‌แพง​ของ​เธอ และ​ขอ​ให้​ความ​ปลอด‍ภัย​อยู่​ภาย‍ใน​ป้อม​ของ​เธอ” เพื่อ​เห็น‍แก่​พี่‍น้อง​และ​มิตร‍สหาย ข้าพ‌เจ้า​จะ​พูด​ว่า “สันติ‍ภาพ​จง​มี​อยู่​ภาย‍ใน​เธอ” เพื่อ​เห็น‍แก่​พระ‍นิ‌เวศ​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์​พระ‍เจ้า​ของ​เรา ข้าพ‌เจ้า​จะ​หา​ความ​ดีให้เธอ​

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)