ก.ย. 012015
 

สวมสีขาว

เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลาย ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย (โรม 8:1-2)

ในพระกิตติคุณมาระโกบทที่ห้า เราอ่านเรื่องน่าทึ่งเกี่ยวกับชายวิกลจริตที่ได้รับการปลดปล่อยโดยพระเยซูคริสต์จากมารที่มาทำร้ายชีวิตเขาให้ทุกข์ทรมาน

นับเป็นสิ่งเตือนใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อคุณและผม ถ้าปราศจากพระองค์เราก็คือคนวิกลจริตนั้น เราเสพย์ติดความบาป…แตกหัก…บุบสลาย…ทำร้ายและทำลายตนเอง ทำร้ายครอบครัวและทำลายมิตรสหาย

แต่เมื่อเราทูลขอให้พระเยซูเข้ามาในชีวิต พระองค์ไม่เพียงแต่ชำระเราให้สะอาด ทรงปลดปล่อยเราและประทานใจดวงใหม่ให้แก่เรา

เราอ่านว่าพระเจ้าทรงทำอย่างไรกับหัวใจของเราในเอเสเคียล 11:19-20 เมื่อพระองค์ตรัสว่า “และเมื่อเขามาอยู่ที่นั่น เขาจะรื้อสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของเมืองนั้นทั้งสิ้น และสิ่งลามกของเมืองนั้นทั้งสิ้นออกไปเสียจากที่นั่น และเราจะให้จิตใจเดียวแก่เขา และเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเขา เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเขา และให้ใจเนื้อแก่เขา เพื่อเขาจะดำเนินตามกฎเกณฑ์ ของเราและรักษากฎหมายของเราและกระทำตาม เขาทั้งหลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลาย”

คุณจะเห็นว่าการเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่รับการชำระให้สะอาดและมีชีวิตต่อ … ไม่ใช่ครับ การมาหาพระคริสต์หมายถึงคุณมีฤทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์ที่จะมีชัยเหนืออุปนิสัยเดิมๆ สิ่งที่เคยเสพย์ติด และความบาป คุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอีกต่อไป

อ.เปาโลย้ำเรื่องนี้ไว้หนักแน่นใน 2โครินธ์ 5:17 เมื่อท่านกล่าวว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”

ไม่ใช่แค่ไล่มารออกไป แต่เป็นการรับฤทธิอำนาจของพระเจ้าเข้ามาแทน นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคุณ

เมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในชีวิตคุณ สวมเสื้อใหม่แห่งความชอบธรรมให้…ความชอบธรรมของพระเจ้า…ความลุ่มหลงในบาปจะถูกแทนที่ด้วยความรักของพระเจ้า ความลุ่มหลงเพลิดเพลินในธรรมชาติบาปจะถูกแทนที่ด้วยความรักในงานที่บริสุทธิ์และความปรารถนาที่จะถวายเกียรติพระเจ้า สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป…และคุณคนใหม่จะเข้ามาแทน

ผมอธิษฐานขอให้วันนี้พระสัญญาอันล้ำเลิศนี้จะโลดเต้นอยู่ในหัวใจคุณ …และคุณจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าในการงานที่น่าทึ่งและเต็มด้วยฤทธิอำนาจที่พระองค์ทรงทำให้คุณ

ในพระเยซูคริสต์ คุณถูกสร้างใหม่แล้ว … หลุดพ้นจากพันธนาการของบาป

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.jgraham.org

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)