ส.ค. 292015
 

เป็นที่ดึงดูด

สัญลักษณ์แท้ของธรรมิกชนคือ การที่เขาทำให้คนอื่นมาเชื่อศรัทธาในพระเจ้าได้ง่ายขึ้น”

(The real mark of a saint is that he makes it easier for others to believe in God.)

-Anon-

ผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์ ได้รับการเรียกขานว่า “ธรรมิกชน” หรือ The saint ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ได้รับการทรงไถ่และการมาชำระโดยพระเยซูคริสต์ให้บริสุทธิ์ และถูกแยกออกมาเพื่อรับใช้พระเจ้า!

และการรับใช้ที่พระเจ้าทรงปรารถนาจากคนของพระองค์ก็คือ การไปช่วยนำคนให้กลับมาหาพระเจ้า เพื่อรับความรอดด้วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้เอง ชีวิตที่ดีงามที่เป็นแผนที่ดีของบรรดาธรรมิกชน จะช่วยทำให้คนทั้งหลายเกิดความสนใจและเกิดความศรัทธาในพระเจ้าผู้ที่พวกเขาเชื่อถือมากขึ้น ดังนั้น หากใครเป็นธรรมิกชนที่แท้จริง เขาจะต้องเป็นคนที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้กับคนรอบตัวของเขา

  1. ประทับใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของบรรดาผู้เชื่อถือในพระคริสต์
  2. เกิดความสนใจและปรารถนาที่จะรู้จักพระเจ้าองค์นี้มากขึ้น
  3. เข้ามาหาและเรียนรู้จักพระองค์ด้วยตนเองมากขึ้น
  4. มีความมั่นใจในพระเจ้าองค์นี้จนถึงจุดตัดสินใจเชื่อในพระองค์เช่นกัน
  5. เข้าร่วมในชุมชนของพระเจ้าในฐานะสมาชิกส่วนหนึ่ง และร่วมรับใช้ในคริสตจักรอันเป็นครอบครัวของพระองค์
  6. ดำเนินชีวิตตามคำสอนในพระวจนะของพระเจ้าอย่างมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ อันเป็นพยานให้ผู้อื่นได้เห็นพระคริสต์ต่อไป
  7. ดึงดูดและนำคนอื่น ๆ ให้เข้ามาหาพระเจ้า และรับความรอด(ที่มาจากการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์)เพิ่มขึ้นอีกตลอดเวลา

ฉะนั้น หากผู้ใดเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ และได้กระทำให้คนที่ใกล้ตัวได้รู้จักกับพระเจ้าง่ายมากขึ้นเป็นลำดับ ก็เท่ากับว่า บุคคลคนนั้น ได้แสดงสัญลักษณ์ของการเป็นธรรมิกชนของพระคริสต์ออกมาให้เห็นได้อย่างปราศจากข้อกังขาหรือข้อสงสัยใด ๆ

เวลานี้ คุณเป็นบุคคลเช่นนั้นแล้วหรือยัง?

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/ lifeanswer,

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.