ต.ค. 132015
 

ชีวืตนืรันดร์

เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของงพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ (ยอห์น 3:16)

คริสเตียนทั่วไปเข้าใจว่าชีวิตนิรันดร์กับชีวิตพินาศเป็นเรื่องอนาคต เป็นชีวิตหลังความตาย

แต่ยอห์นพูดถึงชีวิตนิรันดร์ ชีวิตพินาศปัจจุบัน ชีวิตนิรันดร์เป็นอีกชื่อหนึ่งของชีวิตครบบริบูรณ์ที่ทุกคนจะได้รับทันทีที่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์ ไม่ต้องรอให้ตายจึงจะได้รับ

ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อจะพินาศ เช่นกันไม่ต้องรอจนตายแล้วจึงพินาศ เพราะความพินาศของชีวิตได้เกิดแล้วในอดีตตั้งแต่มนุษย์คู่แรกได้ทำบาป ชีวิตเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า

ชีวิตนิรันดร์ให้ความสำคัญกับคุณภาพของชีวิตมากกว่าเวลาของชีวิต..(quality of life ไม่ใช่ quantity of time)

ชีวิตนิรันดร์กระทำกิจในผู้เชื่อ สะท้อนพระสิริของพระเจ้าในชีวิตประจำวัน  และชีวิตนิรันดร์นี้จะได้ไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าเมื่อหลังความตาย

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตนิรันดร์ที่มีอยู่ภายในชีวิตของเราขณะนี้

อนุญาตโดย ศจ. วีรชัย โกแวร์

(Cr. ภาพ www.digital-art-gallery.com)

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.