ต.ค. 172015
 

จุดยืนเพื่อพระคริสต์

 

ตามพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน

“จุดยืน” หมายถึง “ความแน่วแน่ ความมั่นคงในหลักการ ความคิดความเชื่อของตน!”

จุดยืนของคริสเตียนก็คือ …

“ความคิดแน่วแน่ และความมั่นคงในหลักของพระคริสตธรรมคัมภีร์”

ไม่ใช่ตามความคิดของความเชื่อของตนเอง ยกเว้นแต่ความคิดความเชื่อนั่นสอดคล้องกับหลักการของพระคริสตธรรมคัมภีร์

จุดยืนของคริสเตียนมีง่าย ๆ และชัดเจนนั่นคือ คริสเตียนมีความแน่วแน่ที่จะกระทำตามพระทัยหรือพระประสงค์ของพระเจ้า!

หรือพูดได้อีกอย่างว่า จุดยืนคริสเตียนคือ การมีชีวิตอยู่และตายเพื่อพระเจ้า!

หรือพูดได้อีกแบบว่า จุดยืนที่คริสเตียนมีก็คือ ไม่ว่าจะกิน จะดื่ม จะพูด หรือจะทำอะไรก็ตาม ก็จะกระทำให้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า!

“เหตุ​ฉะนั้น​เมื่อ​ท่าน​จะ​รับ‍ประ‌ทาน​จะ​ดื่ม หรือ​จะ​ทำ​อะไร​ก็​ตาม จงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่​พระเจ้า” (1โครินธ์ 10:13)

และการแสดงออกของจุดยืนเหล่านั้นก็โดย การกระทำตามพระบัญชาขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสำแดงจุดยืนของพระองค์ที่มีต่อพระบิดาเจ้าให้เราเห็นอย่างชัดเจน นั่นคือ พระองค์ทรงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ผ่านการกระทำตามพระประสงค์ของพระบิดาในการลงมารับสภาพมนุษย์ และยอมเชื่อฟัง โดยพร้อมรับแบกโทษแทนบาปผิดของมนุษย์ทุกคนบนไม้กางเขน และพระองค์ทรงถือว่าการกระทำเช่นนั้นเป็น “เกียรติ” ที่ยิ่งใหญ่

เมื่อถึงเวลาที่พระองค์จะต้องถูกตรึงตายบนไม้กางเขน พระเยซูคริสต์ตรัสว่า…

“พระ‍บิดา​เจ้า‍ข้า ถึง​เวลา​แล้ว ขอ​ทรง​โปรด​ให้​พระ‍บุตร​ของ​พระ‍องค์​ได้​รับ​เกียรติ เพื่อ​พระ‍บุตร​จะ​ได้​ถวาย​เกียรติ​แด่​พระ‍องค์” (ยอห์น 17:1)

 พระองค์ตรัสอย่างมั่นคงในจุดยืนของพระองค์ว่า…

 “ข้า‍พระ‍องค์​ได้​ถวาย​เกียรติ​แด่​พระ‍องค์​ใน​โลก เพราะ​ข้า‍พระ‍องค์​ได้​กระ‌ทำ​กิจ​ที่​พระ‍องค์​ทรง​ให้​ข้า‍พระ‍องค์​กระ‌ทำ​นั้น​สำ‌เร็จ​แล้ว” (ยอห์น 17:4)

ดังนั้น หากว่า คุณบอกว่า คุณเป็นคริสเตียน คุณต้องพิสูจน์โดยการปฏิบัติตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์เป็นทั้ง พระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณที่ได้ทรงสำแดงไว้ให้คุณเห็นเป็นแบบอย่าง!

ฉะนั้น ขอให้คุณตั้งปณิธานว่า นับจากบัดนี้เป็นต้นไป ไม่ว่าจะโดยการมีชีวิตหรือโดยความตาย คุณจะมีจุดยืนอันมั่นคงแน่วแน่ที่จะให้สิ่งที่ …

-คุณคิด

-คุณรู้สึก

-คุณพูด   และ

-คุณกระทำออกมา…

ล้วนแล้วแต่จะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า และกระทำให้สำเร็จตามพระทัยของพระองค์ ตามที่พระองค์ทรงพระประสงค์!

เห็นด้วยไหมครับ?

-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ Shauntelle Marie : www.plus.google.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.