พระธรรมยากอบ บทที่ 5

คำเตือนสติ

พระธรรม        ยากอบ 5:1-20

อ้างอิง            มธ.5:43-47;6:19;มก.6:13;1ปต.4:8;ฉธบ.24:14-15;1พกษ.17:1;18:1,42-45;สดด.103:8;สภษ.10:12; โยบ 1:21-22; 2:10

บทนำ

อย่าให้เราสนุกหรือจมอยู่กับบาปไม่ว่าจะเป็นบาปชนิดใด

อย่าให้เราตัดสินกล่าวโทษผู้ใด

อย่าให้ถอดใจยอมแพ้ในการยืนหยัดในทางดี

ขอให้ทรหดอดทนและเพียรรู้ทุกอุปสรรคปัญหา

ขอให้เรามีความเชื่อและอธิษฐานพระเจ้าในทุกเรื่องราว

ขอให้เราช่วยผู้ที่หลงผิดหรือหลงทางให้กลับมาหาพระเจ้า!

บทเรียน

5:1      “ฟังให้ดีนะ พวกคนมั่งมี จงร้องไห้และโอดครวญเพราะความทุกข์ที่กำลังจะเกิดกับท่านทั้งหลาย” 

(Come now, you rich, weep and howl for the miseries that are coming upon you.)

5:2      “ทรัพย์สมบัติของท่านก็ผุพัง เสื้อผ้าของพวกท่านก็ถูกแมลงกัดกิน”  

(Your riches have rotted and your garments are moth-eaten.)

5:3  “ทองและเงินของพวกท่านก็ขึ้นสนิม และสนิมนั้นก็จะเป็นพยานปรักปรำท่านและจะเผาผลาญเลือดเนื้อของพวกท่านเหมือนกับไฟ ท่านสะสมสมบัติไว้สำหรับวาระสุดท้าย”

(Your gold and silver have corroded, and their corrosion will be evidence against you and will eat your flesh like fire. You have laid up treasure in the last days.)

5:4   “นี่แน่ะ ค่าจ้างของคนเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวในนาของพวกท่านที่ท่านฉ้อโกงไว้นั้นก็ฟ้องร้องขึ้น และเสียงร้องทุกข์ของคนงานเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวก็ดังไปถึงพระกรรณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมทัพแล้ว”

(Behold, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept back by fraud, are crying out against you, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. )

5:5   “ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างฟุ่มเฟือยและปล่อยตัว ทั้งยังบำรุงบำเรอจิตใจของท่านไว้เพื่อรอวันถูกฆ่า” 

(You have lived on the earth in luxury and in self-indulgence. You have fattened your hearts in a day of slaughter. )

5:6      “พวกท่านตัดสินลงโทษและฆ่าคนชอบธรรม และเขาก็ไม่ได้ต่อต้านท่าน”

(You have condemned and murdered the righteous person. He does not resist you.)

5:7      “เพราะฉะนั้น พี่น้องเอ๋ย จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา ดูซิ ชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดิน อดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมา” 

(Be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it, until it receives the early and the late rains. )

5:8      “ท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้น จงทำใจให้ดีไว้ เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว” 

(You also, be patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord is at hand. )

5:9  “พี่น้องทั้งหลาย อย่าบ่นว่ากันและกัน เพื่อจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษา นี่แน่ะ องค์พระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้ว”

(Do not grumble against one another, brothers, so that you may not be judged; behold, the Judge is standing at the door. )

5:10 “พี่น้องทั้งหลาย จงเอาอย่างการทนทุกข์และการอดทนของบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งกล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า” 

(As an example of suffering and patience, brothers, take the prophets who spoke in the name of the Lord.)

5:11    “นี่แน่ะ เราถือว่าคนเหล่านั้นที่สู้ทนก็เป็นสุข ท่านได้ยินเรื่องความทรหดอดทนของโยบ และได้เห็นสิ่งที่องค์พระผู้‍เป็นเจ้าทรงทำให้เขาในบั้นปลาย คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความสงสารและความเมตตากรุณาเพียงไร”

(Behold, we consider those blessed who remained steadfast. You have heard of the steadfastness of Job, and you have seen the purpose of the Lord, how the Lord is compassionate and merciful.)

5:12    “พี่น้องของข้าพเจ้า ที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คือ อย่าสาบาน ไม่ว่าจะทำโดยอ้างสวรรค์หรือโลกหรืออ้างคำสาบานอื่นใดก็ตาม ถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่ เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกพิพากษา”

(But above all, my brothers, do not swear, either by heaven or by earth or by any other oath, but let your “yes” be yes and your “no” be no, so that you may not fall under condemnation.)

5:13    “มีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือ? จงให้คนนั้นอธิษฐาน มีใครร่าเริงยินดีหรือ? จงให้คนนั้นร้องเพลงสรรเสริญ” 

(Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. )

5:14    “มีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ? จงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาและชโลมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

(Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord.)

5:15    “การอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรค และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้ และถ้าเขาเคยทำบาป พระองค์ก็จะทรงให้อภัย” 

(And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. )

5:16    “เพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรค คำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผล”

(Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working.)

5:17    “เอลียาห์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเรา ท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตก และฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึงสามปีกับหกเดือน” 

(Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain, and for three years and six months it did not rain on the earth. )

5:18    “และเมื่อท่านอธิษฐานขออีกครั้งหนึ่ง สวรรค์ก็ให้ฝน และแผ่นดินก็ผลิตพืชผลของมัน”

(Then he prayed again, and heaven gave rain, and the earth bore its fruit.)

5:19    “พี่น้องของข้าพเจ้า ถ้าใครในพวกท่านถูกหลอกให้หลงผิดไปจากความจริงและมีคนนำเขากลับมา”

(My brothers, if anyone among you wanders from the truth and someone brings him back, )

5:20    “ให้คนนั้นรู้เถิดว่าผู้ที่นำคนบาปกลับจากทางผิดของเขา จะช่วยวิญญาณจิตของคนบาปนั้นให้รอดจากความตาย และจะทำให้บาปมากมายได้รับการอภัย”

(let him know that whoever brings back a sinner from his wandering will save his soul from death and will cover a multitude of sins.)

ข้อมูลมีประโยชน์

5:1       “ฟังให้ดีนะ” ( Come now) = “จงฟังเถิด” – ยก.4:13

“พวกคนมั่งมี” (you rich) = ไม่ใช่คริสเตียน (เหมือนใน 2:2,6) เพราะยากอบเตือนให้พวกเขากลับใจและคร่ำครวญเนื่องจากความทุกข์ลำเค็ญที่กำลังจะมาถึง

ข้อ 1-6 = คล้ายคำประกาศพิพากษาชนชาติต่าง ๆ ที่ไม่นับถือพระเจ้า ในพันธสัญญาเดิม (อสย.13-23;

ยรม.46-51;อสค.25-32;อมส.1:3-2:16;ศฟย.2:4-15)

5:2      “เสื้อผ้า” (garments) = เป็นหนึ่งในรูปแบบของความมั่งคั่ง ร่ำรวยในโลกสมัยนั้น (วนฉ.14:12-13;

กจ.20:33) -โยบ 13:28;สดด.39:11;อสย.50:9;มธ.6:16-20

5:3       “ขึ้นสนิม” (corroded) = เป็นผลมาจากกักตุน สนิมเป็นพยานปรักปรำและพิพากษาคนรวยที่เห็นแก่ตัว

“เผาผลาญ” = ภาษากรีกแปลตรงตัวว่า “จะกัดกิน”

“สำหรับวาระสุดท้าย” (in the last days) –กจ.2:17;1ทธ.4:1;2ธส.3:1;ฮบ.1:1-2;1ยน.2:18

5:4       “ฉ้อโกง” (by fraud) –ลนต.19:13;ยรม.22:12;มลค.3:5

“องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมทัพ” (the Lord of hosts) = พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ –ปฐก.17:1;1ซมอ.1:3

5:5       “ฟุ่มเฟือยและปล่อยตัว” (in luxury and in self-indulgence)= หรูหราและปรนเปรอตนเอง

–ลก.16:14-31

“บำรุงบำเรอจิตใจ….ไว้เมื่อรอวันถูกฆ่า” (You have fattened your hearts…of slaughter) = บางฉบับแปลว่า “ขุนตนเองไว้รอวันประหาร”

= วันพิพากษา ที่คนรวยที่ชั่วร้ายเป็นดุจโคกระบือที่ขุนตัวเองให้อ้วน เพื่อรอวันถูกฆ่า โดยไม่เฉลียวใจถึงความพินาศที่กำลังมาเยือน –อสค.16:49;อมส.6:1;ลก.16:19; ปท.ยรม.12:3;25:34

5:6       “ตัดสินลงโทษและฆ่า” (condemned and murdered) = อาจหมายถึง การใช้ความร่ำรวยและอำนาจควบคุมการตัดสินของศาล หรือผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง – ยก.4:2

5:7-8   “คนชอบธรรม” (the righteous person) –บางฉบับแปลว่า “คนที่ไม่มีความผิด” -ฮบ.10:38

“อดทน” (be patient) = อดทนต่อความไม่พอใจ และการแก้แค้นตอบโต

5:7       “เหตุฉะนั้น” (therefore) –ดู ข.1-6 เนื่องจากผู้เชื่อกำลังทนทุกเพราะน้ำมือของคนร้ายที่เลวร้าย พวกเขาจึงต้องอดทนและมองไปข้างหน้า รอคอยการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์ (1คร.1:7)

“อดทนรอคอย” (being patient about it ) –กท.6:9

“ฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู” (the early and the late rains) = แปลตามตัวว่า ฝนฤดูใบไม้ร่วง และฝนฤดูใบไม้ผลิในอิสราเอล ฝนฤดูใบไม้ร่วงตกในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ไม่นาน หลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์ (ฉธบ.11:14;ยรม.5:24;อชย.6:3;ยอล.2:23)   และฝนฤดูใบไม้ผลิตกในเดือนมีนาคม และเมษายน ก่อนเก็บเกี่ยวไม่นาน (ฉธบ.11:14;ยรม.5:24;ฮชย.6:3;ยอล.2:23)

5:8       “การเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว” (the coming of the Lord is at hand) –1คร.1:7;รม.13:11

5:9       “อย่าบ่นว่ากันและกัน” (Do not grumble against one another) = ยากอบให้ทั้งผู้เชื่อ และผู้ไม่เชื่ออดทน (ข.7-8) –ยก.4:11

“องค์พระผู้พิพากษา” (the Judge) –สดด.94:2;1คร.4:5;ยก.4:12;1ปตร.4:5

“ทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้ว” (is standing at the door) = การเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 ของพระคริสต์ และการพิพากษาเป็นวาระที่ใกล้เข้ามาแล้ว (รม.13:12;ฮบ.10:25;1ปต.4:7;วว.22:20) –มธ.24:33

= เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในวาระสุดท้ายของโลก ที่เริ่มต้นจากการเสด็จมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่จะตามมา แม้ไม่ได้บอกว่าเมื่อใด แต่จะเกิดขึ้นแน่นอน    -ผู้เชื่อได้รับการเตือนให้เฝ้าระวังอยู่เสมอ

5:10     “ผู้เผยพระวจนะ” ( the prophets) = แบบอย่างแห่งความอดทนเมื่อเผชิญความทุกข์ยาก

ปท. มธ.5:12;23:31;กจ.7:52

5:11     “ความทรหดอดทนของโยบ” (the steadfastness of Job) = โยบไม่ได้อดทนแบบธรรมดา ไม่ได้อดทนแบบเฉย ๆ (โยบ 3:12:1-3;16:1-3;21:4) แต่อดทนบากบั่น (โยบ 1:20-22;2:9-10;13:15)

= ที่เดียวในพระคัมภีร์ใหม่ ที่เอ่ยชื่อของโยบ และมีเพียง 1คร.3:19 ที่ยกข้อความจาก โยบ 5:13 มาอ้างถึง

5:12     “อย่าสาบาน” (by any other oath) = ยากอบใช้คำที่คล้ายคลึงกับที่พระเยซูคริสต์ใช้มาก (มธ.5:33-37) ยากอบไม่ได้ปฏิเสธการให้สัตย์สาบานตามความจริง อย่างที่พระเจ้ากระทำต่ออับราฮัม (ฮบ.6:13) หรือ อย่างที่พระเยซูคริสต์ต่อหน้าคายาฟาส (มธ.26:63-64) หรืออย่างที่เปาโล (รม.1:9;9:1) หรือมนุษย์กระทำต่อหน้าพระเจ้า (อพย.22:11)

-แต่ยากอบกล่าวโทษการใช้พระนามของพระเจ้าอย่างพล่อย ๆ เพื่อรับประกันว่าพูดจริง

5:13     “อธิษฐาน” (pray ) –สดด.50:15; “เพลงสรรเสริญ” (sing praise) –คส.3:16

5:14     “บรรดาผู้ปกครอง” (the elders) –1ทธ.3:1;5:17

“น้ำมัน” (oil) = หนึ่งในตัวยาที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในโลกสมัยโบราณ (ปท.อสย.1:6;ลก.10:34)

-บางคนตีความว่า น้ำมันนี้ใช้เพื่อช่วยเสริมความเชื่อ   -บางคนตีความว่า เป็นยาในทางการแพทย์แต่ก็น่าจะเป็นเครื่องหมายแสดงว่าการรักษานั้น ไม่ว่าผ่านช่องทางใดก็ล้วนมาจากพระเจ้าทั้งสิ้น

5:15     “การอธิษฐานด้วยความเชื่อ” (prayer of faith) –ข.15;มก.6:13

5:17     “เอลียาห์….อธิษฐาน” (Elijah …prayed) –เหตุการณ์ใน 1พกษ.17:1;18:41-46

“สามปีกับหกเดือน” (three years and six months) –ลก.4:25

= ตัวเลขครึ่งของเลขเจ็ด (1พกษ.18:1) ปท. วว.11:1-6

5:18     “ฟ้าก็ให้ฝน” (heaven gave rain) –สภษ.10:12;1ปต.4:8

“แผ่นดินก็ผลิตพืชผลของมัน” (the earth bore its fruit) –1พกษ.18:41-45

5:19     “พี่น้อง” (My brothers) –รม.1:13

“ถูกหลอกให้หลงผิดไปจากความจริง” (among you wanders from the truth)   -ยก.3:14

= ผู้ที่หลงอาจเป็นผู้ที่ประกาศตัวรับเชื่อ แต่ไม่มีความเชื่อแท้ (ปท. ฮบ.6:4-8;2ปต.2:20-21)

หรือ = คริสเตียนที่ทำบาป ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรื้อฟื้นกลับมาหาพระเจ้า

-สำหรับพวกแรก ความตายที่กล่าวถึงในข้อ 20 คือ ความตายครั้งที่ 2 (วว.21:8)

ส่วนพวกที่สอง หมายถึง ความตายฝ่ายกาย (ปท.1คร.11:29-32) ปท. 1ยน.5:16

“มีคนนำเขากลับมา” (someone brings him back ) –มธ.18:5

5:20    “จะช่วย” (will save) –รม.11:14

“จะทำให้บาปมากมายได้รับการอภัย” (will cover a multitude of sins) = ได้รับการลบล้าง

= พระเจ้าจะให้อภัยบาปแก่ผู้ที่หลงผิดไป (สภษ.10:12;1ปต.4:8)

คำถามนำอภิปราย

  1. เราเคยข่มเหงพวกคริสเตียนมาก่อนหรือไม่? เมื่อไร? อย่างไร? ทำไม?
  2. เราเคยฉ้อโกงผู้ใดมาก่อนหรือไม่? แล้วเกิดอะไรขึ้น? หรือคุณเคยถูกใครฉ้อโกงบ้าง? เรื่องอะไร แล้วผลเป็นอย่างไร?
  3. คุณเคยดำเนินชีวิตแบบฟุ่มเฟือยและปล่อยตัวหรือไม่? (หรือว่ากำลังทำอยู่) คุณเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบนี้หรือยัง? หรือได้อย่างไร? ทำไมถึงเปลี่ยน? (หรือทำไมจึงไม่เปลี่ยน)
  4. มีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณอดทนได้ยากที่สุด? ทำไม? และมีเรื่องอะไรบ้างที่คนบางคนต้องอดทนต่อคุณมาอย่างยาวนาน และคาดหวังให้คุณเปลี่ยนแปลง? คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เขาได้หรือไม่? ทำไม?
  5. คุณเคยถูกบ่นว่าเรื่องอะไรบ้างในคริสตจักร? หรือคุณเคยบ่นว่าผู้ใดบ้างในเรื่องอะไร? ทำไม? แล้วคิดว่าสมควรแล้วหรือถูกต้องแล้วหรือไม่ที่ทำเช่นนั้น?
  6. คุณเคยมีประสบการณ์กับการที่พระเจ้าทรงแสดงความเมตตากรุณา และความสงสารแก่คุณหรือแก่คนที่เชื่อพระองค์หลังจากที่ได้อดทนรอคอยมาอย่างยาวนานบ้างหรือไม่? อย่างไร?
  7. คุณเคยทนทุกข์หรือเจ็บป่วยแล้วอธิษฐานขอพระเจ้าหรือรับการอธิษฐานเผื่อจาก(พี่น้อง)คริสตจักรด้วยความเชื่อและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบ้างหรือไม่? อย่างไร?
  8. คุณเคยมีประสบการณ์อื่น ๆ เกี่ยวกับการอัศจรรย์ที่ชัด ๆ ในเรื่องการอธิษฐานบ้างหรือไม่? เรื่องอะไร และอย่างไร?
  9. คุณเคยช่วยใครที่หลงผิดไปจากความจริงให้กลับมาหาพระเจ้าบ้าง? อย่างไร? และเกิดอะไรขึ้น?

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.