ธ.ค. 082015
 

ราวกั้นถนนอันตราย

จบเรื่องแล้ว ได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้ว จงยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง (ปัญญาจารย์ 12:13)

ก่อนที่ซาโลมอนรับการเจิมขึ้นเป็นกษัตริย์ บิดาของท่านกล่าวแก่ท่านว่า “ซาโลมอนบุตรของเราเอ๋ย เจ้าจงรู้จักพระเจ้า และจงปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจจริงและด้วยความเต็มใจของเจ้า เพราะพระเจ้าทรงพิจารณาจิตใจทั้งปวง และทรงเข้าใจในแผนงานและความคิดทั้งปวง ถ้าเจ้าแสวงหาพระองค์เจ้าจะพบพระองค์ แต่ถ้าเจ้าทอดทิ้งพระองค์ พระองค์จะทรงเหวี่ยงเจ้าออกไปเสียเป็นนิตย์…” (1พงศาวดาร 28:9)

กษัตริย์ดาวิดกำลังตรัสว่า “บุตรชายของเรา จงฟังเรา เรารู้บางเรื่องของชีวิต เคยทำผิดพลาด แต่เราก็ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าและปรนนิบัติพระองค์ เจ้าต้องปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยไม่ปันใจให้ผู้อื่น เจ้าไม่อาจใช้ความเชื่อของเรา แต่ต้องเป็นความเชื่อของเจ้าเอง”

ตอนต้น ซาโลมอนทำตามคำแนะนำของดาวิด ไม่เคยปันใจให้ผู้ใด แต่แล้วเมื่อเริ่มเปิดรับสิ่งต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านเข้ามา จากเรื่องร้ายๆกลายเป็นเลวร้ายลงไปอีก ท่านเปิดโครงการเล็กๆเพื่อค้นคว้าว่ามีอะไรอยู่ที่นั่น ซาโลมอนทำทุกสิ่ง ลองทุกอย่าง ในที่สุดท่านก็มาถึงบทสรุป : จบเรื่องแล้ว ได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้ว จงยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง (ปัญญาจารย์ 12:13)

คำว่า “ยำเกรง” ที่ซาโลมอนใช้แปลได้อีกว่า ให้ความเคารพนับถือ หรือมีความเกรงกลัว พระเจ้าเป็นพระผู้สร้างกัลปจักรวาล ทรงบริสุทธิ์ ยุติธรรมและชอบธรรม ยำเกรงพระองค์หมายถึงให้ความนับถือ ให้ความเคารพอย่างสูงสุด ซาโลมอนกำลังพูดว่า “จงยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์…”

พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นเหมือนราวกั้นขอบถนนชีวิต กันไม่ให้เราตกลงไปสู่อันตราย ซาโลมอนกล่าวว่า “เพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวง”

ถ้าต้องการทำตามหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงที่พระเจ้าสร้างมา คุณต้องยำเกรงพระองค์ครับ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr.ภาพ: www.activerain.com)

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.