ธ.ค. 112015
 

อธิษฐานอย่างมีปัญญา

เพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงประทานความคิดความ เข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะประจักษ์ในความผิดแผกระหว่างดีและชั่ว เพราะว่าผู้ใดเล่าจะสามารถวินิจฉัยประชากรใหญ่ของ พระองค์นี้ได้” (1พงศ์กษัตริย์ 3:9)

ลองจินตนาการว่าถ้าพระเจ้าเสด็จมาหาคุณวันนี้แล้วตรัสว่า “ขอในสิ่งที่เจ้าอยากได้สิ แล้วเราจะประทานให้” นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับซาโลมอน ซาโลมอนเป็นคนที่เรียงลำดับความสำคัญเป็น ท่านจึงตอบได้อย่างถูกต้อง

ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ถึงแม้ว่าข้าพระองค์เป็นแต่เด็ก บัดนี้พระองค์ทรงกระทำให้ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นกษัตริย์แทนดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะเข้านอกออกในอย่างไรถูก และผู้รับใช้ของพระองค์ก็อยู่ท่ามกลางประชากร ของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้ เป็นชนชาติใหญ่ ซึ่งจะนับหรือคำนวณประชาชนก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงประทานความคิดความ เข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อจะวินิจฉัยประชากรของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะประจักษ์ในความผิดแผกระหว่างดีและชั่ว เพราะว่าผู้ใดเล่าจะสามารถวินิจฉัยประชากรใหญ่ของ พระองค์นี้ได้” (1พงศ์กษัตริย์ 3:7-9)

คำตอบของซาโลมอนเป็นที่พอพระทัย และพระเจ้าประทานให้ตามทื่ท่านขอ คุณอาจสงสัย – พระเจ้าจะทำอย่างนั้นให้เราหรือเปล่า? – แน่นอน พระองค์จะทรงประทานให้ แต่อย่าลืมเรื่องเงื่อนไขนะครับ พระเยซูตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้ว ท่านจะขอสิ่งใด ซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้น (ยอห์น 15:7)

ถ้าคุณดำเนินชีวิตใกล้ชิดพระเจ้า และพระคำของพระองค์ฝังอยู่ในใจคุณ ถ้าเช่นนั้นคุณจะขอในสิ่งที่ถวายพระสิริแด่พระเจ้า ถ้าคุณขอเพื่อสนองความต้องการของตนเอง ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าคุณใกล้ชิดกับพระเจ้าและมีพระวจนะฝังอยู่ในใจหรือไม่?

การอธิษฐานคือนำความต้องการและตัวตนของเราเข้าไปอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้า

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)