ธ.ค. 052015
 

นมัสการคือ

มีคนคิดความหมายของคำว่า นมัสการ ซ่อนไว้ในคำภาษาอังกฤษของคำว่า “Worship” ไว้ดังนี้

W Wait upon the Lord

-รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้า

OOffer our lives as a living sacrifice

-ถวายตัวเราให้เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต

RRest in His Presence

-พักสงบในการสถิตของพระองค์

SSing unto Him

-ร้องเพลงถวายแด่พระองค์

HHumble ourselves before Him

-ถ่อมตัวลงเฉพาะพระพักตร์พระองค์

IIntimacy with God

-สัมพันธ์สนิทชิดใกล้พระเจ้า

PPleasing Him

-ทำให้พระเจ้าพอพระทัย

คุณเห็นด้วยไหมครับ?

ในชีวิตจริงของเรานั้น

-เราสามารถนมัสการพระเจ้าได้ ทั้งโดยลำพังตัวเอง และร่วมกับผู้อื่น

-เราสามารถนมัสการพระเจ้าได้ ทั้งที่บ้านและที่โบสถ์ หรือที่ใด ๆ ในจักรวาลนี้

-เราสามารถนมัสการพระเจ้าได้ ทั้งที่มีเครื่องดนตรี หรือไม่มีเครื่องดนตรี

-เราสามารถนมัสการพระเจ้าได้ ทั้งที่ในเมืองหรือในชนบท

-เราสามารถนมัสการพระเจ้าได้ ทั้งที่มีนักเทศน์ หรือไม่มีนักเทศน์

-เราสามารถนมัสการพระเจ้าได้ ทั้งในที่ร่ม หรือในที่กลางแจ้ง   ฯลฯ

 

ขอแต่เพียงว่า…

ในการนมัสการนั้น ให้เราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้า ให้เราให้พระองค์เป็นศูนย์รวมและเป็นศูนย์กลางของทุกกิจกรรมที่เราทำในขณะที่เราจดจ่ออยู่กับพระองค์   เราต้องจดจ่ออยู่กับพระองค์ ในขณะที่

-เราอธิษฐานต่อพระองค์

-เราร้องเพลงถวายแด่พระองค์

-เราถวายทรัพย์แด่พระองค์

-เราเปล่งเสียงสรรเสริญแด่พระองค์

-เราขอบพระคุณพระองค์

-เราฟังพระสุรเสียงของพระองค์    (ผ่านการฟังพระวจนะของพระองค์ ทั้งจากการอ่าน และการฟังเทศน์)  ฯลฯ

นั่นหมายความว่า ในการนมัสการนั้น

เราต้องพร้อมทุ่มเทถวายทั้งหมดที่เรามีแด่พระเจ้า

เราต้องพร้อมถ่อมใจคุกเข่าต่อพระพักตร์พระองค์

เราต้องเต็มใจมอบถวายหัวใจ และหัวคิด…

รวมทั้งทุกสิ่งที่เรามีแด่พระองค์ โดยปราศจากเงื่อนไขหรือข้อต่อรองใด ๆ

ดังนั้น หากวันนี้ คุณมาที่คริสตจักร แต่ทั้งหัวคิดและหัวใจของคุณกลับจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นหรือคนอื่น แทนที่จะจดจ่ออยู่ที่พระองค์ ก็เท่ากับว่า คุณไม่ได้นมัสการพระองค์เลย!

คล้ายกับคำกล่าวที่ว่า…

“การที่คุณนั่งอยู่ในเรือ และคิดถึงพระเจ้าก็ยังดีกว่าการที่คุณนั่งอยู่ในโบสถ์ แต่กลับคิดถึงแต่เรื่องการตกปลา!”

(It’s better to sit in a boat thinking about God than to sit in a church thinking about fishing.)

พี่น้องที่รัก…

วันนี้ ในขณะที่คุณนั่งอยู่โบสถ์ คุณกำลังคิดถึงอะไรมากกว่า ระหว่าง พระเจ้า กับ สิ่งอื่น!

ช่วยตอบที !

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)