ม.ค. 012016
 

ชนทุกชาติทุกภาษา

และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ ว่าดังนี้ “พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือ และแกะตราม้วนหนังสือนั้นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น พระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกชาติและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้า” (วิวรณ์ 5:9)

ไม่นานมานี้ ผมพบชายคนหนึ่งที่มาจากอีกซีกโลก เขาเป็นผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ ขณะที่นั่งคุยกัน ผมเริ่มคิดว่ามันน่าทึ่งถึงแม้เรามีความต่างกันทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และภูมิประเทศที่กั้นเราออกจากกัน แต่เราต่างมีส่วนร่วมในพระคุณเดียวกัน

คิดดูนะครับ … เมื่อคุณอ่านถ้อยคำนี้ ชายและหญิงอีกนับล้านทั่วโลกกำลังอธิษฐาน นมัสการ และปรนนิบัติพระเจ้าเดียวกันกับคุณ คุณเป็นอวัยวะในกายเดียวกันกับผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ทั่วโลก และกำลังปรนนิบัติพระองค์ในฐานะองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

น่าเศร้า ยังมีคริสเตียนหลายคนปรนนิบัติพระเจ้าไปตามวัฒนธรรม – สร้างขึ้นตามวัฒนธรรมของตนเอง สร้างคุณลักษณะต่างๆให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และผิดไปจากพระคัมภีร์ พระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าของสหรัฐอเมริกา มากไปกว่าเป็นพระเจ้าของเกาหลีใต้หรือปารากวัย พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก

หลายปีมาแล้วที่พระเยซูคริสต์ถือกำเนิดมาในกรุงเยรูซาเล็ม แผนการและพระสิริของพระองค์ไม่ได้ถูกกักไว้ภายในบางพื้นที่ ขอบคุณที่พระเจ้าทรงละจากสวรรค์ลงมาที่โลกนี้ เพื่อกอบกู้ปวงชนจากทุกเผ่า ทุกภาษา และทุกชาติ

สรรเสริญแด่พระเจ้าแห่งสากลโลก – ผู้ทรงไถ่ประชากรของพระองค์มาจากทุกชนชาติทั่วโลก

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jgraham.org

(Cr. ภาพ : www.mpmschoolsupplies.com)

 

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)