บทเรียน 2ยอห์น

2ยอห์น

พระธรรม        2ยอห์น 1-13

อ้างอิง             ยน.13:34;15:12,17

บทนำ              ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน มักมีผู้สอนเทียมเท็จเดินทางประกาศเผยแพร่คำสอนที่ผิดเพี้ยนไปจากพระวจนะของพระเจ้าที่ปรากฏอยู่ในท่ามกลางผู้เชื่อในพระคัมภีร์ ที่น่าห่วงใยก็คือ มีผู้ที่เชื่อพระเจ้าจำนวนไม่น้อยที่ถูกหลอกลวง หลงเชื่อคำสอนเหล่านั้น และออกไปนอกทางที่ควรเดิน ในขณะที่ก็มีบางคนที่จิตใจใสซื่อบริสุทธิ์กลับถูกหลอกลวงให้สนับสนุนผู้สอน (เท็จ) เหล่านั้น โดยไม่รู้ตัว เราต้องช่วยกันสอดส่องดูแลปกป้องความเชื่อที่ถูกต้อง และผู้เชื่อในการดูแลของเราให้พ้นจากพิษภัยของคำของผู้สอนเท็จเหล่านั้น

บทเรียน

1:1 “จาก ข้าพเจ้าผู้ปกครอง เรียน ท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกไว้ และลูกๆ ของท่าน ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักอย่างแท้จริงและไม่ใช่แต่ข้าพเจ้าเท่านั้น ทุกคนที่รู้ความจริงก็รักด้วย” 

     (The elder to the elect lady and her children, whom I love in truth, and not only I, but also all who know the truth)

1:2 “ทั้งนี้เพราะความจริงที่อยู่ในเราและจะดำรงอยู่กับเราชั่วนิรันดร์”

    (because of the truth that abides in us and will be with us forever)

1:3 “พระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระบิดา จะดำรง​อยู่กับเราในความจริงและในความรัก”
     (Grace, mercy, and peace will be with us, from God the Father and from Jesus Christ the Father’s Son, in truth and love.)

1:4 “ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่พบว่าลูกของท่านบางคนดำเนินชีวิตตามความจริง ตรงตามที่เราได้รับพระบัญชา​จากพระบิดา”

    (I rejoiced greatly to find some of your children walking in the truth, just as we were commanded by the Father.)

1:5 “ท่านสุภาพสตรีที่รัก เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าเขียนบัญญัติใหม่ถึงท่าน แต่เป็นบัญญัติที่​เรามีอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มแรก นั่นก็คือให้เรารักกันและกัน”
    (And now I ask you, dear lady—not as though I were writing you a new commandment, but the  one we have had from the beginning—that we love one another.)

1:6 “และความรักนั้นก็คือการที่เราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่​เริ่มแรก จงประพฤติตามนั้น”

   (And this is love, that we walk according to his commandments; this is the commandment, just as you have heard from the beginning, so that you should walk in it.) 

1:7 “เพราะว่ามีผู้ล่อลวงจำนวนมากออกมาในโลก เป็นพวกที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาเป็นมนุษย์ คน​ ประเภทนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นศัตรูของพระคริสต์”

  (For many deceivers have gone out into the world, those who do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh. Such a one is the deceiver and the antichrist.)

1:8 “จงระวังตัวให้ดี เพื่อว่าพวกท่านจะไม่สูญเสียสิ่งที่ท่านทำมาแล้ว แต่จะได้รับบำเหน็จเต็มที่”

   (Watch yourselves, so that you may not lose what we have worked for, but may win a full reward.) 

1:9 “ผู้ที่ล่วงเกินและไม่อยู่ในคำสั่งสอนของพระคริสต์ก็ไม่มีพระเจ้า ผู้ที่อยู่ในคำสั่งสอนของพระคริสต์มีทั้งพระบิดา​และพระบุตร”

   (Everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ, does not have God. Whoever abides in the teaching has both the Father and the Son.)

1:10 “ถ้าใครมาหาท่านและไม่นำคำสั่งสอนนี้มาด้วย อย่ารับเขาไว้ในบ้าน และอย่าทักทายเขาเลย”

   (If anyone comes to you and does not bring this teaching, do not receive him into your house or  give him any greeting, )

1:11 “เพราะว่าผู้ที่ทักทายเขา ก็มีส่วนร่วมในการทำชั่วของเขา”

    (for whoever greets him takes part in his wicked works.)

1:12 “ข้าพเจ้ายังมีอีกหลายเรื่องที่จะเขียนถึงพวกท่าน แต่ไม่อยากใช้กระดาษและน้ำหมึกเขียน ข้าพเจ้าหวังว่าจะ​มาหาท่าน และพูดคุยกับท่านเอง เพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยม”
   (Though I have much to write to you, I would rather not use paper and ink. Instead I hope to come to you and talk face to face, so that our joy may be complete.)

1:13 “ลูกๆ ของน้องสาวที่ได้ทรงเลือกไว้ ก็ฝากคำทักทายมายังท่าน”

   (The children of your elect sister greet you.)

ข้อมูลมีประโยชน์

1:1      “ผู้ปกครอง” (The elder ) = ผู้อาวุโส -กจ.11:30;3ยน

-ยอห์น อาจทำหน้าที่ผู้ปกครอง(ผู้อาวุโส) ในคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส ในบั้นปลายชีวิตของท่าน (เปโตรก็มีตำแหน่งเดียวกัน –1ปต.5:1)

“ท่านสุภาพสตรี” (lady) =

 • สตรีคริสเตียนคนหนึ่งในแคว้นเอเชีย หรือ
 • บุคคลาอธิษฐานซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบที่หมายถึงคริสตจักรท้องถิ่น

“ที่ทรงเลือกไว้” (the elect) –รม.16:13;1ปต.5:13;2ยน.13

“ลูก ๆ ของท่าน” (her children) =

 • บุตรของสตรีคริสเตียนผู้นั้น หรือ
 • สมาชิกคริสตจักรท้องถิ่นที่นั่น

“รักอย่างแท้จริง” (love in truth) = บางฉบับแปลว่า “รักในความจริง” –ยน.1:14,2ยน3

“ทุกคนที่รู้จักความจริงก็รักด้วย” (also all who know the truth) –ยน.8:32;1ทธ.2:4

1:2       “ความจริง” (the truth    ) –2ปต.1:12

          “ที่อยู่ในเรา” (that abides in us) -ยน.14:17;1ยน.1:8

1:3       “พระคุณ พระเมตตา และสันติสุข” (Grace, mercy, and peace ) –รม.1:7;9:22-23

1:4       “ลูกของท่านบางคนดำเนินชีวิตตามความจริง” (your children walking in the truth) –3ยน.3,4

1:5       “บัญญัติใหม่” ( a new commandment ) –1ยน.2:7-8

“บัญญัติที่เรามีอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มแรก” (  the one we have had from the beginning) 1ยน.2:7

1:6       “และความรักนั้นก็คือ” (And this is love) –1ยน.2:5

“ประพฤติตาม” (we walk according to his commandments) = ดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติด้วย

–ยน.14:15

1:7-11  = คำสอนของพวกนอสติก (สอนเท็จ) ที่สอนว่า พระบุตรของพระเจ้าไม่ได้บังเกิดเป็นมนุษย์ (ยน.1:14)

เพียงแต่เสด็จมาสถิตอยู่กับมนุษย์ที่ชื่อว่า ”เยซู” แค่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่รับบัพติศมาจนถึงก่อนจะถูกตรึงบนไม้กางเขน (1ยน.2:22;4:2,3)

1:7       “พระเยซูคริสต์เสด็จมาเป็นมนุษย์” (the coming of Jesus Christ in the flesh) –1ยน.4:2-3

“ศัตรูของพระคริสต์” (the antichrist.) -บางฉบับแปลว่า “ปฏิปักษ์” ของพระคริสต์( 1ยน.2:18)

= เป็นผู้ที่ล่อลวงคนให้หลงตาม –1ยน.4:1

1:8       “…ได้รับบำเหน็จเต็มที่” (…win a full reward) = จะได้รับรางวัลเต็มที่

= งานที่ทำอย่างซื่อสัตย์จนบรรลุความสำเร็จ จะนำรางวัลหรือบำเหน็จมาให้ในอนาคต

-มก.9:41;10:29-30;ลก.19:16-19;ฮบ.10:35-36;11:26;มธ.10:42;1คร.3:8

1:9       “ผู้ที่ล่วงเกิน” (who goes on ahead) ในบางฉบับแปลว่า “ผู้ใดวิ่งล้ำหน้าไป”

= หมายถึงพวกนอสติก ซึ่งถือว่าตัวเองนั้นก้าวไปไกลกว่าคำสอนของเหล่าอัครทูต

“ไม่อยู่ในคำสั่งสอนของพระคริสต์” (does not abide in the teaching of Christ) = คำสอนที่แท้จริงเรื่องพระคริสต์ ในฐานะพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ –1ยน.2:23;ยน.8:31

“มีทั้งพระบิดาและพระบุตร” (   has both the Father and the Son) –1ยน.22:3

1:10    “อย่ารับเขาไว้ในบ้าน และอย่าทักทายเขาเลย” (do not receive him into your house or

give him any greeting) = ไม่ให้ที่พักพิงและอาหารแก่พวกสอนเท็จที่เดินทางมาประกาศ (เหมือนกับที่กระทำเป็นปกติต่อผู้ที่เดินทางมาหา) เพราะจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมหรือเป็นการลงทุนกับพวกสอนเท็จ ในกิจการที่ชั่วของผู้สอนผิด และทำให้คำพวกนั้นและคำสอนของพวกเขากลายเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน (ข.11)   -รม.16:17

1:11     “เพราะว่าผู้ที่ทักทายเขาก็มีส่วนร่วมในการทำชั่วของเขา” (for whoever greets him takes part in his wicked works) –1ทธ.5:22

1:12     “กระดาษและน้ำหมึก” (paper and ink) = กระดาษทำมาจากต้นกกพาไพรัส ซึ่งหาได้ง่ายและราคาถูก

คำว่า “น้ำหมึก” นี้ ในภาษากรีกมีความหมายว่า

                    “สีดำ” = ทำมาจากถ่าน น้ำยางไม้หรือน้ำมันผสมให้เข้ากัน

“หวังว่าจะมาหาท่านและพูดคุยกับท่านเอง” (hope to come to you and talk face to face)

–3ยน.13,14

“เพื่อความชื่นชมยินดีของเราจะได้เต็มเปี่ยม” (  so that our joy may be complete) = จะเต็มบริบูรณ์ (1ยน.1:4;ยน.3:29)

“ลูก ๆ ของน้องสาวที่ได้ทรงเลือกไว้” (   The children of your elect sister) = บางฉบับแปลว่า

                   “พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรน้องสาวของท่านไว้”

น้องสาว ในที่นี้อาจหมายถึง

 1. สตรีคริสเตียนคนหนึ่ง หรือ
 2. คริสตจักรท้องถิ่น(2ยน1)

คำถามนำอภิปราย

 1. คุณมีคริสตจักรที่คุณมีส่วนร่วมรับใช้อย่างแข็งขันหรือไม่?   คุณมีบทบาทอย่างไรในคริสตจักรที่คุณอยู่?
 2. คุณรักและยึดมั่น “ความจริง” ในพระวจนะของพระเจ้าจริง ๆ หรือไม่? และคุณรัก “คริสตจักร” และ “พี่น้องในคริสตจักร” เพราะความจริงนั้นหรือไม่?
 3. คุณมีประสบการณ์กับ “พระคุณ”, “พระเมตตา” และ “สันติสุข” จากพระเจ้าอย่างไรบ้าง?
 4. คุณรู้สึกชื่นชมยินดีที่เห็น “บางคน” ดำเนินชีวิตในความจริงเหมือนที่พระเจ้าบัญชาให้เรากระทำหรือไม่? โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องใด?
 5. เวลานี้ คุณและคนในคริสตจักรได้ปฏิบัติตาม “พระบัญญัติแห่งความรัก” ของพระเจ้าหรือไม่? อย่างไร?
 6. เวลานี้ มีผู้ล่อลวงหรือสอนเท็จเดินทางแพร่คำสอนไปทั่ว คุณเคยเจอะเจอะพวกเหล่านี้หรือไม่?พวกเขาสอนอะไรบ้างที่แตกต่าง ล้ำหน้า ((เกินเลย) หรือขัดกับคำสอน (ความจริง) อันมีหลักของพระเจ้า? และส่งผลกระทบอะไรบ้าง?
 7. คุณเคยเห็นใครบางคน “สูญเสียสิ่งที่ได้ทำไว้” และพลาดไปจากรางวัลที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้บ้างหรือไม่? เพราะอะไร? (ในเรื่องอะไร?)
 8. เราจะทำอย่างไรหากว่า วันนี้มีคนที่สอนผิดเพี้ยนไปจากพระคัมภีร์เข้ามาหาคุณ
 • ที่บ้าน
 • ที่กลุ่ม
 • ที่คริสตจักรของคุณ ฯลฯ  ทำไม

คุณอาจจะติดต่อสื่อสารกับคนอื่นในคริสตจักรของคุณผ่านทางช่องทางต่าง ๆ อยู่แล้ว อาทิ ช่องทางมีเดียที่ หลากหลาย แต่คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่า ไม่มีช่องทางใดดีเท่ากับการได้พูดคุยกันหน้าต่อหน้า?  ทำไม?

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.