บทเรียนพระธรรม 3ยอห์น

พระธรรม        3ยอห์น 1:1-15

อ้างอิง             กจ.20:33,35;19:29; 1130;รม.16:23;1คร.1:14;2ยน.1; ยน.15:21;1ทธ.3:7;อฟ.6:23

บทนำ

 

ในคริสตจักรของคุณมีคนดี ๆ ที่คุณชื่นชม และนำเขามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตหรือการรับใช้ของคุณบ้างไหม?

และมีใครที่คุณรู้สึกรับไม่ได้ในความอยากเป็นใหญ่หรือการทำอะไรเอาแต่ใจของเขาเองบ้างหรือไม่?

คุณได้ทำอะไรบ้างที่จะทำให้คริสตจักรของคุณเป็นคริสตจักรที่ดำรงและดำเนินอยู่ในความจริงอย่างที่พระคริสต์ต้องการ?

 

บทเรียน

1:1 “จาก ข้าพเจ้าผู้ปกครอง เรียน กายอัสที่รัก ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักอย่างแท้จริง”

     (The elder to the beloved Gaius, whom I love in truth.)

1:2 “ท่านที่รัก ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขความเจริญทุกอย่าง ดังที่จิตวิญญาณ​ของท่านกำลังเจริญอยู่นั้น”

     (Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health, as it goes well  with your soul.)

1:3 “ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง เมื่อพี่น้องบางคนมาหาและเป็นพยานถึงชีวิตของท่านอย่างจริงจังว่าท่านกำลัง​ประพฤติตามความจริง”

     (For I rejoiced greatly when the brothers came and testified to your truth, as indeed you are walking in the truth.) 

1:4 “ไม่มีอะไรทำให้ข้าพเจ้ายินดียิ่งไปกว่านี้ คือที่ได้ยินว่าลูกๆ ของข้าพเจ้าประพฤติตามความจริง”

     (I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.)

1:5 “ท่านที่รัก เมื่อท่านทำสิ่งใดให้พี่น้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แก่แขกแปลกหน้า ก็เป็นการแสดงความซื่อสัตย์ของ​ท่าน” 

     (Beloved, it is a faithful thing you do in all your efforts for these brothers, strangers as they are,)

1:6 “แขกเหล่านั้นเป็นพยานเรื่องความรักของท่านต่อหน้าคริสตจักรแล้ว ถ้าท่านจะช่วยจัดส่งพวกเขาให้สมกับที่​พระเจ้าทรงใช้เขาก็จะเป็นพระคุณยิ่ง” 

     (who testified to your love before the church. You will do well to send them on their journey in a  manner worthy of God.)

1:7 “เพราะพวกเขาเดินทางไปเพื่อรับใช้พระนามนั้น โดยไม่ได้รับสิ่งใดจากคนนอกเลย” 

     (For they have gone out for the sake of the name, accepting nothing from the Gentiles. )

1:8 “ฉะนั้นเราควรต้อนรับคนอย่างนี้ เพื่อเราจะเป็นผู้ร่วมงานกันเพื่อความจริง”

     (Therefore we ought to support people like these, that we may be fellow workers for the truth.)

1:9 “ข้าพเจ้าเคยเขียนบางสิ่งบางอย่างถึงคริสตจักร แต่ดิโอเตรเฟส คนที่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตในพวกเขา ไม่​ยอมรับเรา” 

       (I have written something to the church, but Diotrephes, who likes to put himself first, does not acknowledge our authority.)

1:10 “เพราะเหตุนี้ ถ้าข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะเปิดเผยพฤติกรรมของเขาที่กล่าวใส่ความเราด้วยถ้อยคำเลวทราม เท่า​นั้นยังไม่พอ ตัวเขาเองยังไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่านั้น ทั้งยังกีดกันคนที่ต้องการจะรับรองพวกเขา และไล่ออก​จากคริสตจักร”

(So if I come, I will bring up what he is doing, talking wicked nonsense against us. And not content with that, he refuses to welcome the brothers, and also stops those who want to and puts   them out of the church.)

1:11 “ท่านที่รัก อย่าเลียนแบบสิ่งที่ชั่ว แต่จงเลียนแบบสิ่งที่ดี คนที่ทำดีมาจากพระเจ้า คนที่ทำชั่วไม่เคยเห็นพระเจ้า

       (Beloved, do not imitate evil but imitate good. Whoever does good is from God; whoever does evil has not seen God.)

1:12 “ทุกคนก็เป็นพยานให้เดเมตริอัส และสัจจะเองก็เป็นพยานอยู่ในตัว เราก็เป็นพยานด้วย และท่านก็รู้ว่าคำ​พยานของเราเป็นความจริง”

   (Demetrius has received a good testimony from everyone, and from the truth itself. We also add  our testimony, and you know that our testimony is true.)

1:13 “ข้าพเจ้ามีหลายเรื่องที่จะเขียนถึงท่าน แต่ไม่อยากจะเขียนด้วยปากกาและน้ำหมึก”

               (I had much to write to you, but I would rather not write with pen and ink.) 

1:14 “ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบท่านในเร็วๆ นี้ และจะได้พูดกันต่อหน้า”

     (I hope to see you soon, and we will talk face to face.)

1:15 “ขอสันติสุขจงมีแก่ท่าน เพื่อนๆ ฝากคำทักทายมายังท่าน ขอฝากคำทักทายมายังเพื่อนทีละคนทุกคน”

       (Peace be to you. The friends greet you. Greet the friends, each by name.)

 

ข้อมูลมีประโยชน์

 

1:1       “ผู้ปกครอง” (The elder ) = ผู้อาวุโส –2ยน.1;กจ.11:30

          “กายอัส” (Gaius) = ผู้เชื่อคนหนึ่งในคริสตจักรในแคว้นเอเซีย ชื่อกายอัส เป็นชื่อโรมที่นิยมใช้ทั่วไป

-กจ.19:29;รม.16:23;1คร.1:14

“ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักอย่างแท้จริง” (  whom I love in truth) = ในบางฉบับแปลว่า “ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักในความจริง”

1:3       “พี่น้อง” (the brothers) –กจ.1:16;3ยน.5,10

“กำลังประพฤติตามความจริง” (walking in the truth) = ดำเนินในความจริงต่อไป –2ยน.4;3ยน 4

1:4       “ลูก ๆ ของข้าพเจ้า” (my children) = อาจเป็นคนที่ยอห์นนำมาเชื่อหรืออยู่ในการดูแลฝ่ายจิต

วิญญาณจากยอห์น (1ยน.2:1)
“ประพฤติตามความจริง” (walking in the truth.)            –3ยน.3

1:5       “เมื่อท่านทำสิ่งใดให้พี่น้อง” (all your efforts for these brothers) -บางฉบับแปลว่า “ท่านสัตย์ซื่อใน การปฏิบัติต่อพวกพี่น้อง”

= คริสตจักรยุคแรกให้ความเอื้อเฟื้อ และการสนับสนุนแก่ผู้ประกาศเผยแพร่ข่าวประเสริฐของพระคริสต์

(ที่ยอห์นอาจเป็นผู้ส่งไป) -2ยน.10

“แขกแปลกแหน้า” (strangers) = พวกผู้ประกาศข่าวประเสริฐที่อาจแปลกหน้าต่อหน้าเขา – รม.12:13;

ฮบ.13:2

1:6       “ช่วยจัดส่งพวกเขา” (send them) –1คร.16:11:2คร.1:16

“สมกับที่พระเจ้าทรงใช้เขา” (manner worthy of God) –บางฉบับแปลว่า “อย่างสมพระเกียรติของ

พระเจ้า” –อฟ.4:1

1:7       “เพื่อรับใช้พระนามนั้น” (the sake of the name) = บางฉบับแปลว่า “เพื่อพระคริสต์” –กจ.4:12; ยน.15:21

“โดยไม่ได้รับสิ่งใดจากคนนอกเลย” (accepting nothing from the Gentiles.) –บางฉบับแปลว่า “โดยไม่ได้รับความอนุเคราะห์ใด ๆ จากคนนอกศาสนาเลย” -กจ.20:33,35

1:9       “ข้าพเจ้าเคยเขียน” (I have written) –บางฉบับแปลว่า “ข้าพเจ้าได้เขียนถึงคริสตจักร”

“คริสตจักร” (the church) = สุภาพสตรีใน 2ยน.1

“ดิโอเตรเฟส” ( Diotrephes) = ผู้นำคริสตจักรคนหนึ่งที่ใช้อำนาจเผด็จการในคริสตจักร เป็นผู้มีอิทธิพลมากจนสามารถไล่คนออกนอกคริสตจักรได้ (ข.10)

1:10    “ถ้าข้าพเจ้ามา” (if I come) –2ยน12; 3ยน14

“กล่าวใส่ความเราด้วยถ้อยคำเลวทราม” (talking wicked nonsense against us  ) = บางฉบับแปลว่า “นินทาว่าร้ายเรา” -สภษ.15:8;2ธส.3:11;1ทธ.5:13

“เท่านั้นยังไม่พอ ตัวเขาเองยังไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่านั้น” (And not content with that he refuses to welcome the brothers)  = บางฉบับแปลว่า “…เขายังไม่ต้อนรับพวกพี่น้อง” -3ยน.5

“ไล่ออกจากคริสตจักร” (puts them out of the church) –ยน.9:22,34

1:11   “จงเลียนแบบสิ่งที่ดี” (imitate good) –สดด.34:14;37:27

“คนที่ทำดีมาจากพระเจ้า” (Whoever does good is from God) –1ยน.2:29

                   “ทำดี” ในที่นี้ = การทำดีเป็นประจำ ไม่ใช่ทำดีแต่เป็นชั่วครั้งชั่วคราว –ปท.รม.12:21

                   “ไม่เคยเห็นพระเจ้า” (not seen God) –1ยน.3:6,9,10

1:12  “ทุกคนก็เป็นพยานให้เดเมตริอัส” (Demetrius has received a good testimony from everyone)

–บางฉบับแปลว่า “ทุกๆ คนล้วนกล่าวชมเชยเดเมตริอัส” –1ทธ.3:7

= ตรงกันข้ามกับ ดิโอเตรเฟส (9-10) -3ยน9-10

“ท่านก็รู้ว่า คำพยานของเราเป็นความจริง” (you know that our testimony is true) –ยน.19:35;21:24

1:13-14 –ดู 2ยน.12-13 ที่มีบทสรุปที่คล้ายคลึงกัน

1:14     “จะได้พูดกันต่อหน้า” (will talk face to face) = บางฉบับแปลว่า “จะได้พบปะพูดคุยกัน” –2ยน12

“ขอสันติสุขจงมีแก่ท่าน” (Peace be to you) = คำอวยพร (รม.1:7;อฟ.6:23)

“มายังเพื่อนทีละคนทุกคน” (the friends, each by name) = มายังเพื่อน ๆ แต่ละคน (ยน.10:3)

 

คำถามนำอภิปราย

  1. คุณเคยเขียนจดหมาย (หรืออีเมล) ถึงใครในเรื่องเกี่ยวกับคริสตจักรบ้างหรือไม่? ทำไม? แล้วผลเป็นอย่างไร?
  2. มีใครบ้างไหมที่คุณสามารถกล่าวได้เต็มปากว่า เขาเป็นเพื่อนหรือ ซึ่งท่านรักอย่างแท้จริง หรือรักในความจริง? ทำไมจึงกล้าพูดเช่นนั้น?
  3. มีผู้ใดบ้างที่ทำให้คุณยินดี เพราะชีวิตของเขา? ในเรื่องอะไรบ้าง? อย่างไร? (โดยเฉพาะในด้านจิตวิญญาณ)
  4. ในคริสตจักรของคุณ คุณคิดว่า ผู้ใดสมควรได้รับการโหวตให้เป็น “ผู้ประพฤติตามความจริง” อย่างแท้จริง ทำไมคุณเลือกเขา?
  5. คุณคิดว่า คริสตจักรของคุณปฏิบัติต่อแขกแปลกหน้าอยู่ในระดับใด?

…..1) ดีมาก

…..2) ดี

…..3) ปากกลาง

…..4) พอใช้

…..5) ต้องปรับปรุง

ทำไมคุณคิดเช่นนั้น? …………………

  1. มีผู้ใดเป็นแขกแปลกหน้าที่รับใช้พระเจ้า ซึ่งคุณคิดว่าเราควรส่งเสริมสนับสนุนเขา? ทำไม? และอย่างไร?
  2. ในคริสตจักรของคุณมีคนเหล่านั้นอยู่หรือไม่?

…..1) กายอัส ซึ่งเป็นคนดี(ผู้นำ) ที่น่ารัก

…..2) เดเมตริอัส ผู้ทำดีที่ทั้งคริสตจักรยอมรับ

…..3) ดิโอเตรเฟส ผู้อยากเป็นใหญ่ กร่าง และใช้อำนาจโดยพลการ

คุณปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไร?

  1. เวลานี้ คุณกำลังเลียนแบบสิ่งที่ชั่ว หรือเลียนแบบสิ่งที่ดี? ในเรื่องอะไร? คุณจะทำเช่นนั้นต่อไปหรือไม่? อย่างไร? ทำไม?
  2. คุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่อยากจะพูดคุยกับ “ใครบางคน” แบบหน้าต่อหน้ามากกว่าการเขียนหรือการพิมพ์บ้างหรือไม่? ในเรื่องอะไร? แล้วได้ตามประสงค์นั้นหรือไม่? อย่างไรและทำไม?
-ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.