จงเป็นคนดีมีคุณธรรม

กุหลาบป่า

“จงเป็นคนดีมีคุณธรรม แต่อย่าเสียเวลามาก ในการพยายามพิสูจน์ความจริงนั้น”

(Be a good person but don’t’ waste too much Time trying to prove it.)

คนดีก็คือคนดี  ไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากไปกว่าการลงมือทำดีให้เห็นตามธรรมชาติของคนดี!

คนดีไม่ได้ทำดีเพราะว่า เขาถูกเรียกร้องให้ทำดี เขาทำดีอยู่แล้ว แม้ว่าจะไม่มีใครเรียกร้อง

คนดีไม่ได้ทำดีเพราะว่า เขาถูกกดดันหรือบังคับ แต่เขาทำดีเพราะว่า เขามีนิสัยที่จะทำเช่นนั้นอยู่แล้ว

คนดีไม่ได้ทำดีเพราะว่า เขากลัวว่าจะไม่เป็นที่ยอมรับ แต่เขาทำดีเพราะว่า ความดีในตัวเขานำให้เขาทำออกไปเอง

คนดีไม่เรียกร้องสิ่งใดตอบแทน

คนดีย่อมไม่รอให้ถูกสถานการณ์กดดันก่อนจึงจะลงมือทำดี

คนดีทำดีออกไปด้วยความรักที่มาจากภายใน ยิ่งหากว่า คนดีผู้นั้นมีความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าด้วย เขาก็จะยิ่งมีความเมตตาอันไม่จำกัดผลักดันให้เขาทำดี ดุจน้ำพุที่พุ่งขึ้นมาตลอดเวลา ผ่านคำพูด และการกระทำของเขา ทั้งต่อคนที่น่ารักและคนที่ไม่น่ารัก

ใช่ครับ!

คนดีมีความสุขจากการให้ การช่วย การบรรเทาหรือการทำให้คนที่อยู่เบื้องหน้ามีความสุขหรือพ้นจากความทุกข์ยากลำบากที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่

คำว่า “ดี” หมายความว่า “มีลักษณะที่เป็นไปในทางที่ต้องการ น่าปรารถนา น่าพอใจ สวยงาม เรียบร้อย เพราะ  จัด เก่ง ชอบ หรืออยู่ในสภาพปรกติ”

ส่วนคำว่า “คุณธรรม” หมายความว่า “สภาพคุณงามความดี” หรือ หลักการแห่งศีลธรรม (moral principles) สังคมต้องการคนดีที่มีคุณลักษณะดังกล่าว

คุณพร้อมจะเป็นคนดีมีคุณธรรมเช่นนี้สักคนหนึ่งหรือไม่?

ตอบที!

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์