ลูกของกษัตริย์

ลูกกษัตริย์

ทรงโปรดประทานพระคุณนี้แก่ข้าพเจ้า ผู้เป็นคนเล็กน้อยกว่าคนเล็กน้อยที่สุดในพวกธรรมิกชนทั้งหมด ทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติ ถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์อันหาที่สุดมิได้ (เอเฟซัส 3:8)

คุณเคยบ่นเรื่องความขัดสนของตนเองหรือไม่?

ฟังนะครับ คุณอาจไม่มีเงินในธนาคารมากนัก แต่คุณเป็นคนร่ำรวยมาก  เพราะคุณเป็นหนึ่งในครอบครัวของกษัตริย์!

“พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่า เราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้า และถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้ว  เราก็เป็นทายาท  คือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์  เมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้น  ก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วย” (โรม 8:16-17)

“เพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสตเจ้าของเราแล้วว่า  แม้พระองค์มั่งคั่ง  พระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน  เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย  เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมี  เนื่องจากความยากจนของพระองค์” (2โครินธ์ 8:9)

 “เพราะท่านทั้งหลายพรั่งพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างในพระองค์ …” (1โครินธ์ 1:5)

ผมอยากให้คุณจดจำไว้ว่าคุณเป็นพระราชบุตร และพระราชธิดา เป็นสายเลือดสีน้ำเงิน ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว ไม่ว่าในสายตาของโลกคุณยากจนแค่ไหน  แต่ในพระเยซูคริสต์คุณร่ำรวยครับ

เพราะคุณเป็นลูกของกษัตริย์ !

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr ภาพ sweetclipart.com)