คุณมอบทางทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้าหรือยัง?

สุขกายสบายใจ

จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้า วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ (สดุดี 37:5)

ทุกคนบนโลกนี้มีคำถามพื้นฐานที่ถามกัน : “ฉันเป็นใคร?” และ “ฉันมาทำอะไรที่นี่?”

เคยมีสมัยที่บางคนไปเปิดพระคัมภีร์ดูแล้วได้พบคำตอบ แต่ยุคนี้ คนกลับมุ่งไปในทิศทางไปที่แตกต่างกัน บางคนไปเข้าลัทธินิวเอจ เข้ากลุ่มเน้นเรื่องวิญญาณ พึ่งพิงคนทรง หมอดู หรือนักจิตวิทยา เพื่อหาคำตอบ ความหมาย และจุดประสงค์ของชีวิต

แต่เวลาผ่านไป คริสเตียนกลับเก็บกักความจริงเรื่องพระเยซูคริสต์ไว้ บางคนไม่สนใจเรื่องคนอื่น สนใจว่าจะอธิษฐานให้ตนเองในเรื่องใดดี?   “ข้าแต่พระเจ้า ขอชีวิตที่มีความสุข ชีวิตที่ปลอดภัย ปลอดหนี้ มั่งคั่ง สะดวกสบายทั้งใจและกาย”

พวกเขานำข่าวประเสริฐแห่งพระกิตติคุณมาใช้เป็นป้อมปราการหลบภัยมากกว่านำออกไปสู่ผู้อื่น พวกเขารวมกลุ่มกันไปโบสถ์ ใช้เวลาด้วยกันเองในกลุ่ม ในองค์กร สมาคม หรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่สัญญาจะให้สุขภาพดี ความงาม หรือหารายได้เสริมจนลืมเรื่องไม้กางเขนไปสนิท

แต่ผมอยากจะบอกว่าคริสเตียนที่มุ่งหาแต่ความสะดวกสบาย และสุขใจ จะไปไม่ถึงไหน เพราะนี่ไม่ใช่คำตอบของคำถามสองข้อด้านบน คริสเตียนที่จะไปถึงเป้าหมายของพระเจ้า จะลุกขึ้นมากระตือรือร้นฝ่ายวิญญาณ ละความสบาย รับคำท้า มุ่งออกไปหาผู้คนด้วยข่าวประเสริฐแห่งพระเยซูคริสต์

วันเวลาแห่งความเรื่อยเปื่อยผ่านไปแล้ว นมัสการแบบสุขกายสบายใจกำลังจะหมดไป นี่เป็นเวลาที่คริสตจักรของพระเจ้าต้องยืนหยัดในความเชื่อ และในพระคุณที่ได้รับมา ถึงเวลาที่จะต้องมอบทาง “ทั้งสิ้น” ให้กับพระเจ้า อุทิศตนเพื่อพระประสงค์ของพระองค์ มีชีวิตที่ถวายพระสิริทุกเวลานาทีให้กับพระเจ้าของเรา

ถ้าคุณยังเป็นคริสเตียนที่เรื่อยเปื่อย จงเปลี่ยนเสีย อุทิศตนโดย “มอบทางทั้งสิ้น” ให้กับองค์พระเยซูคริสต์นะครับ

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack  Graham Power Point Ministry : www.jackgraham.org

(Cr. ภาพ dravenstales.com)