แบ่งปันออกไปในสิ่งที่คุณได้มา

ส่งต่อความจริง

เมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้ว  เราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจาน  มิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้น  แต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วย  เพราะท่านเป็นที่รักยิ่งของเรา (1เธสะโลนิกา 2:8)

ไม่นานมานี้ผมได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งเทศนาเรื่องการฟื้นฟู ท่านให้คำนิยามการฟื้นฟูว่า “รื้อหลังคาคริสตจักรออกไป พระเจ้าจะได้เสด็จลงมา”

ผมชอบคำนิยามนี้นะครับ แต่ยังอยากเพิ่มเติมบางอย่าง การฟื้นฟูที่แท้จริงคือรื้อหลังคาออกไปเพื่อให้พระเจ้าเสด็จลงมา รวมถึงรื้อกำแพงออกไปด้วยเพื่อให้สมาชิกได้ออกไปข้างนอก

ผมคิดว่าสิ่งที่ขาดหายไปจากการสอนคือการที่เราควรตอบสนองต่อความจริงที่ได้รับมา

ผู้คนชอบฟังเรื่องพระเจ้า และสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อพวกเขา แต่แล้วบ่อยครั้งก็หมดความสนใจเมื่อพูดถึงขั้นตอนจำเป็นที่ต้องทำเมื่อได้ยินความจริงแล้ว

มีคนกล่าวว่า “พระกิตติคุณได้มาถึงคุณเพราะเป็นทางผ่านไปสู่ผู้อื่น”

มีความจริงค่อนข้างมากอยู่ในถ้อยคำนี้นะครับ เพราะข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ไม่ควรหยุดอยู่แค่ผู้รับ แต่ควรกระตุ้นให้ผู้รับลงมือทำตาม – ส่งต่อ!

เมื่อคุณมีประสบการณ์กับพระเจ้าในชีวิต ให้ประสบการณ์นั้นเปลี่ยนเป็นการกระทำ สื่อสารพระกิตติคุณออกไป ในพระคริสต์คุณมีชีวิตนิรันดร์แล้ว จงแบ่งปันเรื่องนี้ให้กับผู้อื่นด้วย!

แบ่งปันประสบการณ์ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่คุณได้รับให้กับผู้อื่นนะครับ!

 

อนุญาตโดย Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry : www.jackgraham.org

(Cr. ภาพ watersedgeallen.com)