ลำดับแรกสุด

แย่งชิง

แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า  และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน  แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ (มัทธิว 6:33)

เมื่อพระเยซูตรัสบอกเราไม่ให้กระวนกระวายเรื่องอาหารและเครื่องนุ่งห่ม พระองค์เน้นคำว่า “กระวนกระวาย”  พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “อย่าคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้” หรือบอกเป็นนัยว่าห้ามวางแผนล่วงหน้า พระองค์ตรัสว่า “อย่ากระวนกระวาย”

ที่จริงพระคัมภีร์พูดถึงคนเกียจคร้านว่าไม่ยอมทำมาหากิน พระคัมภีร์กล่าวว่าถ้าคุณไม่ทำงาน ก็ไม่ควรได้กิน (ดู 2เธสะโลนิกา 3:10) พูดอีกอย่างคือ เราต้องทำงานเพื่อเลี้ยงดูตนเอง พระคัมภีร์ยังหนุนใจให้เราวางแผนสำหรับอนาคต และชี้ให้ไปดูที่มด ซึ่งวางแผนล่วงหน้าเสมอ (ดูสุภาษิต 6:6-8) พระคัมภีร์จึงไม่สนับสนุนคนเกียจคร้าน หรือไม่ยอมรับผิดชอบ ขณะเดียวกัน พระเยซูก็ตรัสว่าอย่ากระวนกระวาย

พูดอีกแบบคือพระองค์กำลังบอกว่า “อย่าลุ่มหลงกับสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งซึ่งคนที่ไม่เชื่อทำ” ในมัทธิวบทที่ 6 บอกว่า

เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่า จะเอาอะไรกิน  หรือจะเอาอะไรดื่ม  หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม เพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้  แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่า  ท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้  แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า  และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน  แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ (ข้อ 31-33)

นี่คือสิ่งที่คนสมัยนี้แสวงหา – จะกินอะไร จะแต่งตัวยังไง? ทั้งชีวิตพวกเขาวุ่นวายกับเป้าหมายที่เป็นวัตถุ พระเยซูตรัสว่าอย่าทำอย่างนั้นเลย เพราะมันไม่อาจเติมเต็มความต้องการที่ลึกที่สุดในชีวิตคุณได้

ดังนั้นจงอย่าให้สิ่งนี้เป็นสิ่งแรกในเป้าหมายชีวิต แต่ให้แสวงหาพระเจ้าก่อน และทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราพระองค์จะทรงเตรียมให้

พระเจ้าจะดูแลคุณ พระองค์ทรงห่วงใย และจะเตรียมสิ่งที่จำเป็นเพียงพอให้คุณ

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ sundaytime.co.uk)