หลีกเลี่ยงปุ่มแห่งความตระหนก

เวลาลำพังกับพระเจ้า

พระองค์ทรงสำแดงวิธีการของพระองค์แก่โมเสส  พระราชกิจของพระองค์แก่ประชาชนอิสราเอล (สดุดี 103:7)

จงสงบอยู่ต่อพระเจ้า  และเพียรรอคอยพระองค์อยู่ … (สดุดี 37:7)

เปโตรและยากอบ ทั้งคู่ถูกจับเข้าคุกเพราะประกาศข่าวประเสริฐ แต่ยากอบถูกตัดศีรษะ ขณะที่เปโตรได้รับความช่วยเหลือให้ออกจากคุกนั้นได้อย่างอัศจรรย์

แปลว่าพระเจ้ารักเปโตรมากกว่ายากอบหรือ?

เปโตรประกาศเรื่องราวของพระคริสต์ในวันเพนเทคสเต ท่านยืนขึ้นเพื่อองค์พระเยซูคริสต์ และ 3,000 ดวงวิญญาณได้รับความรอด (กิจการบทที่  2) แต่สเทเฟนเมื่อประกาศข่าวประเสริฐ ท่านได้รับก้อนหิน  3,000 ก้อน พวกเขาขว้างก้อนหินใส่ท่านจนเสียชีวิต (กิจการ 7:59)

แต่ถ้าที่คุณเห็นและคิดว่านี่หรือคือการงานของพระเจ้า คุณก็คงสิ้นหวัง สับสน และไม่เข้าใจ  ถ้าคุณไม่อาจมองลึกลงไปในวิถีของพระเจ้า คุณก็จะเป็นคนที่กดปุ่มแห่งความตื่นตระหนกตลอดเวลา ไม่มีวันสงบนิ่งจนกว่าจะรู้จักและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างใกล้ชิด

การรู้จักพระเจ้าอย่างใกล้ชิดคือทางแห่งความสุขสงบในจิตใจ

จะรู้จักและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพระเจ้าต้องเริ่มจากสองสิ่ง:

  • ใช้เวลากับพระวจนะ และ
  • การอธิษฐาน

คุณจะรู้จักพระเจ้าอย่างใกล้ชิดและมีความผูกพันโดยการสร้างสัมพันธ์โดยตรงกับพระองค์ คุณจะไม่รู้จักคนๆไหนดีเลยนอกจากมีเวลาให้และใช้เวลาอยู่กับเขาครับ

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries: www.lwf.org

(Cr. ภาพ grenieralivres.com)