คนอดกลั้นที่ใจกว้าง!

อดทน อดกลั้น

“เราต้องพยายามให้หนักมากขึ้น เพื่อสร้างความเคารพนับถือระหว่างกันให้เกิดขึ้น นั่นคือ ให้มีทัศนะแห่งความอดทนด้วยความอดกลั้นต่อกันและกัน”

(We must work harder to build mutual respect, an attitude of tolerance, with forbearance one for another.   -Gordon B. Hinckley-

 

มีผู้นิยามคำว่า “อดกลั้น” (Forbearance) ไว้ว่า …

“คุณสมบัติของคนที่อดทนและสามารถจัดการกับคนที่อยู่ด้วยยากหรือสถานการณ์ที่ยากจะทนทานได้โดยไม่เกิดอารมณ์โกรธ!”

(The quality of someone who is patient and able to deal with a difficult person or situation without becoming angry.)

แล้วเราจะหาคุณสมบัติแห่งความอดกลั้นนี้ได้จากไหน?

ในพระคัมภีร์เปิดเผยว่า…ความอดกลั้นอดทน (Forbearance) นี้เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์

หากเรายอมมอบถวายตัวของเราแด่พระเจ้าอย่างแท้จริง พระวิญญาณของพระเจ้าก็จะครอบครองและสถิตอยู่ในใจของเรา และพระองค์ก็จะค่อย ๆ ให้เกิดผลแห่งความอดกลั้นอดทนขึ้นในชีวิตของเรา จนผู้อื่นสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตามวันเวลาหรือฤดูกาลในชีวิตของเรา ยิ่งเราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากเท่าไร ผลแห่งความอดกลั้นอดทนของเราก็จะยิ่งใหญ่ชัดมากขึ้นเท่านั้น และหากว่าเรามีความอดกลั้นอดทนสูง เราก็จะกลายเป็นคนใจกว้างที่น่าเคารพนับถือ

ดังที่ Gretchen Rubin กล่าวว่า …  “Forbearance is a form of Generosity.” (การอดกลั้นอดทน เป็นรูปแบบหนึ่งของความใจกว้าง)

ขอให้วันนี้ เรามาสำแดงความใจกว้าง อย่างคนที่มีความอดกลั้นอดทนสูงต่อกัน

จะดีไหมครับ?

 

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์-

twitter.com/thongchaibsc, facebook.com/thongchaibsc, twitter.com/lifeanswer, facebook.com/lifeanswer

(Cr.ภาพ rustfitness.co.uk)