สิ่งจำเป็น ในเวลาที่จำเป็น

หนามในเนื้อเปาโล

ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่าน  นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย  พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม  พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้  และเมื่อท่านถูกทดลองนั้น  พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย  เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้ (1โครินธ์ 10:13)

บางทีคุณอาจรู้จักบางคนที่กำลังเผชิญกับความยากลำบาก  แล้วคุณคิดว่า “ฉันไม่มีทางทำได้แน่”  ครับตอนนี้คุณอาจยังทำไม่ได้ แต่ถ้าพระเจ้าให้คุณเผชิญกับความทุกข์ยากบ้าง พระองค์ก็จะให้กำลังเพียงพอที่คุณจะผ่านได้ ในเวลาที่จำเป็น

หรือคุณอาจคิดว่า “ฉันไม่สามารถต้านการทดลองแบบนั้นได้” แต่ถ้าพระเจ้าอนุญาตให้คุณถูกทดลอง พระองค์จะไม่ให้คุณต้องเผชิญเกินกว่าจะรับไหว ใน 1โครินธ์ 10:13 บอกเราว่า “ไม่มีการทดลองใดๆเกิดขึ้นกับท่าน  นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย  พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม  พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้  และเมื่อท่านถูกทดลองนั้น  พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย  เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้”

อ.เปาโลมีหนามในเนื้อ เราไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ท่านอ่อนกำลังหลังจากที่ท่านได้รับการสำแดงให้เห็นความสง่างามของเมืองบรมสุขเกษม (ดู  2โครินธ์ 12:7) บางคนเชื่อว่าอาจเกิดจากการถูกเฆี่ยน  ถูกโบยตี หรือถูกหินขว้าง บางคนเชื่อว่าท่านอาจมีบางส่วนในร่างกายท่านที่ทุพพลภาพ ไม่ว่าจะเป็นอะไร ท่านทูลขอพระเจ้าให้เอาออกไปถึงสามครั้ง และพระเจ้าไม่ทรงอนุญาต และทุกครั้งพระองค์ทรงตอบว่า “การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว  เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน  เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น” (ข้อ 9)

เมื่อเผชิญกับความทุกข์ลำบากในชีวิต และเราทูลขอพระเจ้าให้เอาออกไป บางครั้งพระองค์อนุญาตตามที่ขอ แต่ก็มีบางครั้งพระองค์จะตอบว่า “ไม่ แต่เราจะอยู่ด้วยกับเจ้า และเราจะพาเจ้าผ่านไปด้วยกัน”

พระเจ้าจะประทานในสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรา ในเวลาที่จำเป็น ดังนั้นจงอย่ากังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต

 

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

(Cr. ภาพ thomastaylorministry.org)