ทุกคนทำบาป

แดงเข้มจะขาวอย่างหิมะ

เพราะว่าทุกคนทำบาป  และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า (โรม 3:23)

คุณอาจเป็น:

  • “ผู้ชอบธรรม” ที่เป็นคนบาป
  • “คนดีมีศีลธรรม” ที่เป็นคนบาป
  • “สมาชิกคริสตจักร” ที่เป็นคนบาป
  • “ผู้ยืนหยัดบนหลักการที่ดี” ที่เป็นคนบาป
  • “ผู้มีการศึกษาสูง” ที่เป็นคนบาป

ครับทุกคนเป็นคนบาป

และพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นคือคำตอบของพระเจ้าต่อความบาปของมนุษย์  ถ้าไม่มีพระเยซูคริสต์ ไม่มีใครสามารถจัดการกับความบาปของคุณได้

แต่เมื่อมีพระเยซู คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใดอีก นอกจากยอมรับว่าคุณเป็นคนบาป และเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้มาช่วยให้คุณพ้นจากบาปและโทษทัณฑ์ของบาป  ไม่เช่นนั้นคุณก็ไม่มีทางออกอื่นใด

หนังสือกิจการ  16:31 กล่าวว่า  “…จงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้า  และท่านจะรอดได้ …”

และในพระคัมภีร์มีกล่าวว่า  “…ถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ  ถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดง ก็จะกลายเป็นอย่างขนแกะ” (อิสยาห์  1:18)

ในพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่มีทางออกให้คุณครับ

 

โดย Pastor Adrian Rogers’ daily devotional

อนุญาตโดย Love worth finding Ministries : www.lwf.org

(Cr. ภาพ danielandbonita.com)