บทเรียนพระธรรมดาเนียล บทที่ 4

พระสุบินที่ 2

ของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์

พระธรรม        ดาเนียล 4:1-37

อ้างอิง             ดนล.3:4;6:25-27;7:1,15,28;8:27;2:1-3,20,13,21,28,44-48;4:5,7-10,18-19,23,32;5:6-8,11-12, 8-21,28;11:21

บทนำ             ไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหน พระเจ้าก็ทรงสามารถดึงคุณให้ต่ำลงได้ และไม่ว่าคุณจะตกต่ำลงสักเพียงใด พระเจ้าก็ทรงสามารถนำคุณให้กลับคืนสู่ศักดิ์ศรีและเริ่มต้นใหม่ได้!

บทเรียน

4:1 “เรา กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ ส่งสาสน์มายังชนทุกชาติทุกเผ่าทุกภาษา ซึ่งอาศัยอยู่บนพิภพทั้งสิ้น ขอให้ความสุขความเจริญ      เพิ่มพูนแก่ท่าน” 

   (King Nebuchadnezzar to all peoples, nations, and languages, that dwell in all the earth: Peace be multiplied to you! )

4:2 “เราเห็นสมควรที่กล่าวถึงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ ซึ่งพระเจ้าสูงสุดได้ทรงทำแก่เรา”

    (It has seemed good to me to show the signs and wonders that the Most High God has done for me.)

4:3 “หมายสำคัญของพระองค์ใหญ่ยิ่ง การอัศจรรย์ของพระองค์มีอานุภาพยิ่ง ราชอาณาจักรของพระองค์ถาวรเป็นนิตย์และการปกครองของพระองค์นั้นดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ”

   (How great are his signs, how mighty his wonders! His kingdom is an everlasting kingdom, and his dominion endures from generation to generation.)

4:4 “ตัวเราคือ เนบูคัดเนสซาร์อยู่อย่างสบายในนิเวศของเรา และมีความเจริญอยู่ในวัง”

       ( I, Nebuchadnezzar, was at ease in my house and prospering in my palace.)

4:5 “ขณะเมื่อเรานอนบนที่นอน เราฝันเห็นเรื่องซึ่งทำให้เรากลัว ความคิดและนิมิตอันผุดขึ้นในศีรษะของเราเป็นเหตุให้เราตกใจ”

     (I saw a dream that made me afraid. As I lay in bed the fancies and the visions of my head alarmed me.)

4:6 “เราก็สั่งให้เรียกนักปราชญ์ของบาบิโลนทั้งสิ้นมาหาเรา เพื่อแก้ความฝันให้เรา” 

   (So I made a decree that all the wise men of Babylon should be brought before me, that they might make known to me the interpretation of the dream.)

4:7 “พวกโหร หมอดู คนเคลเดีย และหมอดูฤกษ์ยามก็มาเข้าเฝ้า เราก็เล่าความฝันแก่พวกเขา แต่เขาแก้ฝันให้เราไม่ได้” 

 (Then the magicians, the enchanters, the Chaldeans, and the astrologers came in, and I told them the dream, but they could not make known to me its interpretation.)

4:8 “ในที่สุดดาเนียลก็เข้ามาเฝ้าเรา เขามีชื่อว่าเบลเทชัสซาร์ ตามนามพระของเรา เขามีวิญญาณของบรรดาพระผู้บริสุทธิ์ เราก็เล่าความฝันให้เขาฟังว่า” 

 (At last Daniel came in before me—he who was named Belteshazzar after the name of my god, and in whom  is the spirit of the holy gods—and I told him the dream, saying,)

4:9 “โอ เบลเทชัสซาร์ หัวหน้าของพวกโหร เพราะเราทราบว่าวิญญาณของบรรดาพระผู้บริสุทธิ์อยู่ในท่าน และไม่มีความล้ำลึกใดๆ ทำให้ท่านงุนงง เรื่องที่เราฝันเห็นเป็นดังนี้ ขอแก้ฝันให้แก่เราเถิด”

  (“O Belteshazzar, chief of the magicians, because I know that the spirit of the holy gods is in you and that no mystery is too difficult for you, tell me the visions of my dream that I saw and their interpretation.)

4:10 “นิมิตที่ผุดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อนอนอยู่บนที่นอน คือเราได้เห็นต้นไม้ต้นหนึ่งท่ามกลางพิภพมันสูงมาก”

 (The visions of my head as I lay in bed were these: I saw, and behold, a tree in the midst of the earth, and its height was great.)

4:11 “ต้นไม้นั้นเติบโตและแข็งแรง ยอดของมันขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และแม้อยู่ถึงสุดปลายพิภพ ก็ยังมองเห็น”

 (The tree grew and became strong, and its top reached to heaven, and it was visible to the end of the whole earth.)

4:12 “ใบงดงาม และผลก็อุดมสมบูรณ์ และจากต้นไม้นั้น มีอาหารให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวง สัตว์ในท้องทุ่งอาศัยอยู่ใต้ร่มของมันนกบนฟ้าก็อาศัยอยู่ที่กิ่งก้านของมัน และสิ่งมีชีวิตทั้งปวงก็เลี้ยงชีพอยู่ด้วยมัน”

  (Its leaves were beautiful and its fruit abundant, and in it was food for all. The beasts of the field found  shade under it, and the birds of the heavens lived in its branches, and all flesh was fed from it.)

4:13 “ในนิมิตที่ผุดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อเราอยู่บนที่นอนคือ เราได้เห็นทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์องค์หนึ่งลงมาจากฟ้าสวรรค์” 

 (“I saw in the visions of my head as I lay in bed, and behold, a watcher, a holy one, came down from heaven.) 

4:14 “ท่านเปล่งเสียงดังและพูดว่า ‘โค่นต้นไม้นี้และตัดกิ่งออกเสีย ลิดใบออกแล้วให้ผลของมันกระจายไป ให้สัตว์ป่าหนีไปจากใต้ต้น และให้นกหนีไปจากกิ่งของมัน” 

     (He proclaimed aloud and said thus: ‘Chop down the tree and lop off its branches, strip off its leaves and scatter its fruit. Let the beasts flee from under it and the birds from its branches.) 

4:15 “แต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดิน มีแถบเหล็กและทองสัมฤทธิ์มัดไว้ ให้อยู่ท่ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนา ให้เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ ให้มีส่วนอยู่กับสัตว์ป่าในหญ้าที่พื้นดิน” 

  (But leave the stump of its roots in the earth, bound with a band of iron and bronze, amid the tender grass of the field. Let him be wet with the dew of heaven. Let his portion be with the beasts in the grass of the earth.)

4:16 “ให้จิตใจเปลี่ยนจากจิตใจมนุษย์เป็นจิตใจสัตว์ป่า และปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระ” 

   (Let his mind be changed from a man’s, and let a beast’s mind be given to him; and let seven periods of time       pass over him.)

4:17 “คำพิพากษานั้นเป็นคำสั่งของบรรดาทูตสวรรค์ คำตัดสินนั้นเป็นวาทะของผู้บริสุทธิ์ทั้งหลาย เพื่อบรรดาผู้มีชีวิตอยู่จะได้ทราบว่าพระองค์ผู้สูงสุดทรงปกครองบรรดาราชอาณาจักรของมนุษย์ และประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์พอพระทัย และทรงตั้งผู้ต่ำต้อยที่สุดให้ปกครอง’ 

   (The sentence is by the decree of the watchers, the decision by the word of the holy ones, to the end that the living may know that the Most High rules the kingdom of men and gives it to whom he will and sets over it the lowliest of men.’)

4:18 “ความฝันนี้ตัวเราคือกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้เห็น และโอ เบลเทชัสซาร์ ท่านจงกล่าวคำแก้ฝันเถิด เพราะพวกนักปราชญ์ทั้ง‍  สิ้นแห่งราชอาณาจักรของเราไม่สามารถให้คำแก้ความฝันแก่เรา แต่ท่านสามารถ เพราะวิญญาณของบรรดาพระผู้บริสุทธิ์อยู่ในตัวท่าน

   (This dream I, King Nebuchadnezzar, saw. And you, O Belteshazzar, tell me the interpretation, because all  the wise men of my kingdom are not able to make known to me the interpretation, but you are able, for the  spirit of the holy gods is in you.)

4:19 “แล้วดาเนียล ผู้มีชื่อว่าเบลเทชัสซาร์ตะลึงอยู่ประเดี๋ยวหนึ่ง ความคิดของท่านก็ทำให้ท่านตกใจ กษัตริย์ตรัสว่า “เบลเทชัสซาร์เอ๋ย อย่าให้ความฝันหรือคำแก้ความฝันทำให้ท่านตกใจเลย” เบลเทชัสซาร์ทูลตอบว่า “เจ้านายของข้าพระบาท ขอให้ความฝันนั้นเป็นของบรรดาศัตรูของพระองค์เถิด และขอให้คำแก้ความฝันนั้นตกแก่พวกอริของพระองค์” 

  (Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was dismayed for a while, and his thoughts alarmed him. The king answered and said, “Belteshazzar, let not the dream or the interpretation alarm you.” Belteshazzar answered and said, “My lord, may the dream be for those who hate you and its interpretation for your enemies! )

4:20 “ต้นไม้ที่ฝ่าพระบาททอดพระเนตร ซึ่งเติบโตขึ้นและแข็งแรง จนยอดขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และแม้จะอยู่ถึงสุดปลายพิภพ ก็ยั’มองเห็น” 

  (The tree you saw, which grew and became strong, so that its top reached to heaven, and it was visible to the end of the whole earth,)

4:21 “ใบงดงามและผลก็อุดมสมบูรณ์ และจากต้นไม้นั้น มีอาหารให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวง สัตว์ในท้องทุ่งอาศัยอยู่ใต้ร่มของมัน นกบนฟ้าก็ทำรังอยู่ที่กิ่งก้านของมัน” 

   (whose leaves were beautiful and its fruit abundant, and in which was food for all, under which beasts of the field found shade, and in whose branches the birds of the heavens lived) 

4:22 “ข้าแต่พระราชา นี่คือฝ่าพระบาทเอง ผู้ทรงเจริญและเข้มแข็ง ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เจริญขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และการครอบครองของพระองค์ไปถึงสุดปลายพิภพ” 

  (it is you, O king, who have grown and become strong. Your greatness has grown and reaches to heaven, and your dominion to the ends of the earth.) 

4:23 “และที่พระราชาทอดพระเนตรทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ลงมาจากฟ้าสวรรค์ และพูดว่า ‘โค่นต้นไม้นี้ลงและทำลายเสีย แต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดิน มีแถบเหล็กและทองสัมฤทธิ์ล่ามไว้ ให้อยู่ท่ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนา ให้เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรคให้อยู่ร่วมกับสัตว์ในท้องทุ่ง และปล่อยให้อยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระ

   (And because the king saw a watcher, a holy one, coming down from heaven and saying, ‘Chop down the tree and destroy it, but leave the stump of its roots in the earth, bound with a band of iron and bronze, in the tender grass of the field, and let him be wet with the dew of heaven, and let his portion be with the beasts of the field, till seven periods of time pass over him,’)

4:24 “ข้าแต่พระราชา ต่อไปนี้เป็นคำแก้พระสุบิน เป็นพระราชกฤษฎีกามาจากพระผู้สูงสุด ซึ่งมาถึงพระราชาเจ้านายของข้า‍พระบาทว่า” 

  (this is the interpretation, O king: It is a decree of the Most High, which has come upon my lord the king,)

4:25 “ฝ่าพระบาทจะทรงถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์ และฝ่าพระบาทจะอยู่กับสัตว์ในท้องทุ่ง ฝ่าพระบาทจะต้องเสวยหญ้าอย่างกับโค และต้องเปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ จะเป็นอยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระ จนกว่าฝ่าพระบาทจะทราบว่า พระผู้สูงสุดนั้นทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์ และพระองค์จะประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์พอพระทัย” 

  (that you shall be driven from among men, and your dwelling shall be with the beasts of the field.You shall be made to eat grass like an ox, and you shall be wet with the dew of heaven, and seven periods of time shall pass over you, till you know that the Most High rules the kingdom of men and gives it to whom he will.) 

4:26 “และที่ทรงบัญชาให้เหลือตอรากต้นนั้นไว้ก็หมายความว่า ราชอาณาจักรจะยังเป็นของฝ่าพระบาท เมื่อฝ่าพระบาททรงยอมรับว่าการปกครองนั้นเป็นของสวรรค์”

   (And as it was commanded to leave the stump of the roots of the tree, your kingdom shall be  confirmed for you from the time that you know that Heaven rules.)

4:27 “ข้าแต่พระราชา เพราะฉะนั้นขอทรงรับคำแนะนำของข้าพระบาท ขอฝ่าพระบาททรงเลิกทำบาปเสียโดยการทำความชอบธรรม และเลิกทำบาปชั่วโดยการสำแดงความกรุณาต่อผู้ถูกบีบบังคับ เผื่อว่าความเจริญของฝ่า พระบาทอาจจะยืดยาวไปอีกได้

  (Therefore, O king, let my counsel be acceptable to you: break off your sins by practicing righteousness, and your iniquities by showing mercy to the oppressed, that there may perhaps be a lengthening of your prosperity.”)

4:28 “สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นได้เกิดขึ้นแก่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์”

        (All this came upon King Nebuchadnezzar.)

4:29 “ต่อมาอีกสิบสองเดือน พระองค์ทรงดำเนินอยู่บนดาดฟ้าพระราชวังที่บาบิโลน

        (At the end of twelve months he was walking on the roof of the royal palace of Babylon)

4:30 “แล้วกษัตริย์ตรัสว่า “นี่เป็นมหา‍บา‌บิ‌โลน ซึ่งเราได้สร้างไว้ด้วยอำนาจใหญ่ยิ่งของเรา ให้เป็นพระ‍ราช‌ฐานและเพื่อเป็นศักดิ์‍ศรีอันสูงส่งของเรามิใช่หรือ?” 

    (and the king answered and said, “Is not this great Babylon, which I have built by my mighty power as a royal residence and for the glory of my majesty?” )

4:31 “เมื่อกษัตริย์ตรัสยังไม่ทันจบ ก็มีเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า “โอ กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ เราประกาศแก่เจ้าว่า ราชอาณาจักรได้พรากไปจากเจ้าแล้ว” 

  (While the words were still in the king’s mouth, there fell a voice from heaven, “O King  Nebuchadnezzar, to you it is spoken: The kingdom has departed from you,) 

4:32 “และเจ้าจะถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์ เจ้าจะอยู่กับสัตว์ในท้องทุ่ง จะต้องกินหญ้าอย่างกับโค จะเป็นอยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระ จนกว่าเจ้าจะเรียนรู้ได้ว่า พระผู้สูงสุดทรงปกครองบรรดาราชอาณาจักรของมนุษย์ และประทานราชอาณาจักรเหล่านั้นแก่ผู้ที่พระองค์พอพระทัย” 

  (and you shall be driven from among men, and your dwelling shall be with the beasts of the field. And you shall be made to eat grass like an ox, and seven periods of time shall pass over you, until you know that the Most High rules the kingdom of men and gives it to whom he will.”)

4:33 “ในทันใดนั้นเอง พระดำรัสเกี่ยวกับเนบูคัดเนสซาร์ก็สำเร็จ พระองค์ทรงถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์ และเสวยหญ้าอย่างกับโค และพระกายก็เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ จนขนงอกยาวอย่างกับขนนกอินทรี และเล็บก็เหมือนเล็บนก”

  (Immediately the word was fulfilled against Nebuchadnezzar. He was driven from among men and ate grass like an ox, and his body was wet with the dew of heaven till his hair grew as long as eagles’ feathers, and his nails were like birds’ claws.)

4:34 “เมื่อสิ้นสุดวาระนั้นแล้ว ตัวเราเนบูคัดเนสซาร์ก็แหงนหน้าดูฟ้าสวรรค์ และจิตใจของเราก็กลับคืนเป็นปกติ และเราก็ร้องสาธุการแด่พระผู้สูงสุดนั้น และสรรเสริญถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ดำรงอยู่เป็นนิตย์ เพราะการปกครองของพระองค์เป็นการปกครองนิรันดร์ และราชอาณาจักรของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ”

   (At the end of the days I, Nebuchadnezzar, lifted my eyes to heaven, and my reason returned to me, and I blessed the Most High, and praised and honored him who lives forever, for his dominion is an everlasting dominion, and his kingdom endures from generation to generation;)

4:35 “สำหรับพระองค์ ชาวพิภพทั้งสิ้นนับว่าไร้ค่า พระองค์ทรงทำตามชอบพระทัยท่ามกลางกองทัพแห่งสวรรค์และท่ามกลางชาวพิภพด้วย ไม่มีผู้ใดยับยั้งพระหัตถ์ของพระองค์ได้ หรือทูลถามพระองค์ได้ว่า “ทำไมจึงทรงทำเช่นนี้?”

    (all the inhabitants of the earth are accounted as nothing, and he does according to his will  among the host of heaven and among the inhabitants of the earth; and none can stay his hand or say to him, “What have you done?”)

4:36 “ในเวลานั้นเองจิตใจของเราก็กลับคืนเป็นปกติ ความสูงส่งและสง่าราศีกลับมาสู่เราอีก เพื่อศักดิ์ศรีแห่งราชอาณาจักรของเรา พระสหายและข้าราชบริพารของเรากลับมาหาเรา และเราก็รับการสถาปนาไว้ในราชอาณาจักรของเรา ความยิ่งใหญ่กลับเพิ่มพูนแก่เราขึ้นอีก” 

  (At the same time my reason returned to me, and for the glory of my kingdom, my majesty and splendor returned to me. My counselors and my lords sought me, and I was established in my kingdom, and still more greatness was added to me.)

4:37 “บัดนี้ตัวเราคือเนบูคัดเนสซาร์ ขอสรรเสริญ ยกย่องและถวายพระเกียรติแด่พระมหาราชาแห่งสวรรค์ เพราะว่าพระราชกิจของพระองค์ถูกต้อง และพระมรรคาของพระองค์ก็เที่ยงธรรม บรรดาผู้ดำเนินอยู่ในความเย่อหยิ่ง พระองค์ก็ทรงสามารถให้ต่ำลง”

  (Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, for all his works are right and his ways are just; and those who walk in pride he is able to humble.)

ข้อมูลมีประโยชน์

4:1       “ทุกเผ่าทุกภาษา” (all peoples, nations, and languages) –ดนล.3:4

“ความสุขความเจริญเพิ่มพูน” (Peace be multiplied) –ดนล.6:25

4:2       “หมายสำคัญ” ( the signs) –สดด.105:27;ดนล.6:27

“พระเจ้าสูงสุด” (the Most High God)=เนบูคัดเนสซาร์ ได้รับประสบการณ์กับพระเจ้ามา 2 ครั้ง แล้ว  ทำให้ท่านประกาศยอมรับพระเจ้า – ดนล.3:26

4:3       “การอัศจรรย์ของพระองค์มีอานุภาพยิ่ง” (mighty his wonders)

“ราชอาณาจักร…ทุกชั่วอายุ” (His kingdom …. generation to generation) –ข.34;สดด.105:27;ดนล.6:27,2:44

4:4       “อยู่อย่างสบาย” (was at ease) = อย่างผาสุก – สดด.30:6;อสย.32:9

4:5       “นอนบนที่นอน….เราฝันเห็น” (As I lay in bed the fancies)  -สดด.4:4;ดนล.2:1

“ความคิด” (the visions) –ดนล.2:28

“เป็นเหตุให้เราตกใจ” (that made me afraid) –ปฐก. 41:8;โยบ 3:26;ดนล.2:3;4:19;5:6

4:7       “พวกโหร…หมอดูฤกษ์ยาม” (the magicians) –ปฐก.41:8;อสย.44:25;ดนล.2:2

4:8       “เบลเทชัสซาร์” (Belteshazzar) = อีกชื่อของดาเนียลที่ถูกตั้งให้ เป็นชื่อที่ตั้งตามนามของเทพเจ้าเบล (เจ้านาย) ซึ่งเป็นอีกชื่อของพระมาร์ดุค ของบาบิโลน  ชื่อนี้แปลว่า “พระเบล (มาร์ดุค) ปกป้องชีวิตเขา”

4:9       “หัวหน้าของพวกโหร” (chief of the magicians) = หัวหน้าของนักเล่นอาคม – ดนล.2:48

“วิญญาณของบรรดาพระผู้บริสุทธิ์” (the spirit of the holy gods) –บางฉบับแปลว่า “วิญญาณของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์” –ดนล.5:11-12

4:10     “ต้นไม้ต้นหนึ่ง…มันสูงใหญ่มาก” (a tree … height was great) –อสค.31:3-4

4:11     “เติบโตและแข็งแรง” (grew and became strong) –บางฉบับแปลว่า “เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง”

-ในจารึกหนึ่งของเนบูคัดเนสซาร์ เปรียบบาบิโลนกับต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขา (เทียบกับข้อ 22)

“ยอดของมันขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์” (its top reached to heaven)= ยอดสูงจรดฟ้า เป็นวลีที่ใช้กับหอวิหารของเมโสโปเตเมีย (ปฐก.11:4)

“แม้อยู่ถึงสุดปลายพิภพก็ยังมองเห็น”(it was visible to the end of the whole earth.)อสย.19:11;31:6

4:12     “อาศัยอยู่ที่กิ่งก้านของมัน” (lived in its branches, and all flesh was fed from it.)–อสค.17:23;มธ.13:32

4:13     “เมื่อเราอยู่บนที่นอน” (I lay in bed) = นอนอยู่บนเตียง –ดนล.4:10;7:1

“ผู้บริสุทธิ์” (a holy)  -ฉธบ.33:2;ดนล.4:23

4:14     “โค่นต้นไม้นี้” (Chop down the tree) –โยบ 24:20
“ให้นกหนีไปจากกิ่งของมัน” (the birds from its branches.) – อสย.31:21;มธ.3:10

4:15     “จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดิน” (But leave the stump of its roots in the earth) = เป็นนัยว่า ต้นไม้นี้จะงอกขึ้นมาอีกในภายหลัง (ข.26)

4:16     “จนครบเจ็ดวาระ” (let seven periods of time pass over him) –ดนล.4:23,32

“เจ็ด” = ความสมบูรณ์ (เต็มขนาด) -7:25;            “วาระ”  ยังหมายถึง = ช่วงเวลาไม่จำกัด,หรือหมายถึง “ปี”

4:17     “ทูตสวรรค์” (the watchers) = ผู้แทนของพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของสรรพสิ่ง

“พระองค์ผู้สูงสุด” (the Most High) –สดด.83:18;ดนล.4:2,25

“ทรงปกครอง” (sets over it) –สดด.103:19;ยรม.27:5-7;ดนล.2:21;5:18-21;รม.13:1

4:18     “พวกนักปราชญ์…ไม่สามารถให้คำแก้ความฝันแก่เรา” (all the wise men of my kingdom are not able to make

known to me) –ปฐก.41:8;ดนล.5:8,15

“แต่ท่านสามารถ” (but you are able) = สามารถอธิบายความหมายของความฝันได้ –ปฐก.41:15

“วิญญาณของบรรดาพระผู้บริสุทธิ์”(the spirit of the holy gods)–บางฉบับแปลว่า “วิญญาณของเทพเจ้าศักดิสิทธิ์” –ปฐก.41:38    ;   “อยู่ในตัวท่าน” (is in you) –ดนล.1:20;4:7-9

4:19     “เบลเทซัสซาร์ตะลึงอยู่ประเดี๋ยวหนึ่ง” (whose name was Belteshazzar, was dismayed) = ดาเนียลตกตะลึงและว้าวุ่นใจ อาจเพราะไม่รู้จะแปลความหมายอย่างไรให้ออกมาดีที่สุดในการรับฟังของกษัตริย์

“ความคิดของท่านทำให้ท่านตกใจ” (his thoughts alarmed him)= ทำให้หวาดวิตก- ปฐก.41:8;ดนล.4:5;7:15,28; 8:27;10:16-17

“เบลเทซัสซาร์เอ๋ย อย่าให้ความฝันหรือคำแก้ฝันทำให้ท่านตกใจเลย” (“Belteshazzar, let not the dream or the interpretation alarm you) –ปฐก.40:12

4:22     “นี่คือฝ่าพระบาท”(it is you,O king)–ปท. 2:37-38 = ต้นไม้ในฝันนี้คือตัวกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์–2ซมอ.12:7

“การครอบครองของพระองค์ไปถึงสุดปลายพิภพ” (your dominion to the ends of the earth) = แผ่นอำนาจไปทั่วโลก ในสมัยนั้นถือว่า อาณาจักรของเนบูคัดเนสซาร์ เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ และทรงอำนาจที่สุดในซีกโลกนั้น

– ยรม.27:7;ดนล.5:18-19

4:23     “ทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์” (a holy one) –ดนล.4:13;8:13

“ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระ” (till seven periods of time) = อาศัยอยู่เยี่ยงสัตว์ไปจนครบ 7 วาระ

– อสค.31:3-4

4:24     “พระราชกฤษฎีกา” (It is a decree )= บางฉบับแปลว่า “ประกาศิต”-โยบ 40:12;สดด.107:40;ยรม.40:2

4:25     “ต้องเสวยหญ้าอย่างกับโค และต้องเปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์” (You shall be made to eat grass like an ox, and you shall be wet with the dew of heaven) = นักวิชาการตีความว่า เนบูคัดเนสซาร์ อาจทนทุกข์ทรมานด้วยอาการป่วยทางจิตที่หาพบยากชนิดหนึ่ง (ข.34) ชื่อโรคมนุษย์วัว(Boanthropy) ซึ่งผู้ป่วยจะแสดงลักษณะท่าทางพฤติกรรมเหมือนวัว (ข.33)

“จนกว่าฝ่าพระบาทจะทราบว่าพระเจ้าสูงสุดนั้นทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์” (till you know that the Most High rules the kingdom of men) ปท. ข้อ 30 กับ ข้อ 37 , ดนล.4:17

4:26     “การปกครองนั้นเป็นของสวรรค์”(the time that you know that Heaven rules)= ชาวยิวใช้คำว่า“สวรรค์” หมายถึงพระเจ้า และสะท้อนในสำนวนพระคัมภีร์ใหม่“แผ่นดินสวรรค์”(หรืออาณาจักรสวรรค์)ปท. มธ.5:3 กับ ลก.6:20;ดนล.2:37

4:27     “สำแดงความกรุณาต่อผู้ถูกบีบบังคับ” (showing mercy to the oppressed) –อสย.55:6-7

“เผื่อว่าความเจริญของฝ่าพระบาทอาจยืนยาวไปอีกได้”(that there may perhaps be a lengthening of your prosperity.) -ยรม.29:7;ฉธบ.24:13;1พกษ.21:29;สดด.41:3;สภษ.28:13;อสค.18:22

4:28     “สิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นได้เกิดขึ้น” (All this came upon) = ก็เพียงเพราะ เนบูคัดเนสซาร์ไม่ได้ทำตามคำแนะนำของดาเนียล (ข.27) –กดว.23:19

4:30     “นี่เป็นมหาบาบิโลนซึ่งเราได้สร้างไว้ด้วยอำนาจใหญ่ยิ่งของเรา” (this great Babylon, which I have built by my mighty power as a royal residence) = ปรากฏให้เห็นจากป้อมปราการของเมือง  วิหาร  สวนลอย ฯลฯ

(อสย.13:19)   -อสย.10:13,37:24-25;ดนล.5:20;ฮบก.1:11;2:4

4:31     “เมื่อกษัตริย์ตรัสยังไม่ทันจบ” (While the words were still in the king’s mouth) = ตรัสยังไม่ทันขาดคำ

–ลก.12:19-20

“ราชอาณาจักรได้พรากไปจากเจ้าแล้ว”(The kingdom has departed from you)–2ซมอ.22:28;ดนล.5:20

4:32     “ประทานราชอาณาจักรเหล่านั้นแก่ผู้ที่พระองค์พอพระทัย” (the Most High rules the kingdom of men and gives it to whom he will.) –โยบ 9:12

4:33     “พระดำรัสเกี่ยวกับเนบูคัดเนสซาร์ก็สำเร็จ”(the word was fulfilled against Nebuchadnezzar)–สภษ.11:2

“พระองค์ทรงถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์” (He was driven from among men ) = คงถูกไล่ไปอยู่ในราชอุทยาน ดาเนียลเป็นผู้นำเหล่าเสนาอำมาตย์ บริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2:48-49)

“พระกายก็เปียกน้ำค้าง” ( his body was wet with the dew of heaven) –โยบ 24:8

“จนขนงอกยาวอย่างกับขนนกอินทรีและเล็บก็เหมือนเล็บนก” (till his hair grew as long as eagles’ feathers, and his nails were like birds’ claws.) –ดนล.5:20-21

4:34     “เมื่อสิ้นสุดวาระนั้นแล้ว” (At the end of the days) = เมื่อครบกำหนดแล้ว อาจเป็นเวลา 7 ปี (ข.16)

“จิตใจของเราก็กลับคืนเป็นปกติ”(my reason returned to me) = สติสัมปชัญญะก็กลับคืนมา –โยบ 12:20

“ผู้ดำรงอยู่เป็นนิตย์” (lives forever,) –ดนล.12:7

“ราชอาณาจักรของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วอายุ”(his kingdom endures from generation to generation)

= เนบูคัดเนสซาร์ กลับสู่ประเด็นที่สำคัญยิ่งที่เริ่มไว้ก่อนนี้ (ข.3;6:26;7:14)  -อสย.37:16;สดด.145:13;ดนล.2:44; 5:21;6:26;ลก.1:33

4:35     “ชาวพิภพทั้งสิ้นนับว่าไร้ค่า”(all the inhabitants of the earth are accounted as nothing)–อสย.40:17

“ทรงทำตามชอบพระทัย” (he does according to his) –ฉธบ.21:8;สดด.115:3;135:6;ยน.1:14

“ยับยั้ง” (none can) –อสย.14:27;  “พระหัตถ์ของพระองค์” (stay his hand) –ฉธบ.32:39

“ทำไมจึงทรงทำเช่นนี้?” (“What have you done?) –โยบ 9:4;อสย.14:24;45:9;ดนล.5:21;รม.9:20

4:36     “เมื่อศักดิ์ศรีแห่งราชอาณาจักรของเรา” (for the glory of my kingdom) –สภษ.22:4;ดนล.5:18 ปท.โยบ 42:10,12

4:37     “ขอสรรเสริญ ยกย่อง และถวายพระเกียรติ” (praise and extol and honor) –อสย.15:2;สดด.34:3

“พระราชกิจของพระองค์ถูกต้อง และพระมรรคาของพระองค์ก็เที่ยงธรรม” (for all his works are right and his ways are just) –อสย.18:25

“บรรดาผู้ดำเนินอยู่ในความเย่อหยิ่ง พระองค์ก็ทรงสามารถให้ต่ำลง” (those who walk in pride he is able to

humble) = พระเจ้าทำให้คนหยิ่งยโสต่ำและถ่อมลง –สภษ.3:34;ยก.4:6,10:1ปต.5:5-6;สดด.18:27;119:21;โยบ 31:4;

40:11-12;อสย.13:11;ดนล.5:20,23;มธ.23:12

 

คำถามนำอภิปราย

  1. พระเจ้าเคยสำแดงปาฏิหาริย์ อะไรให้คุณเห็นหรือประสบมาบ้าง? (แบ่งปัน)
  2. คุณเคยตกใจกลัว เพราะความฝันของคุณบ้างหรือไม่? อย่างไร? (แบ่งปัน)
  3. คุณเคยตกใจเพราะรู้ความลับที่น่ากลัวของใครบางคนบ้างหรือไม่? เรื่องอะไร และอย่างไร? แล้วคุณทำอย่างไร?
  4. เคยมีใครเปิดเผยความจริงบางเรื่องที่สำคัญยิ่งต่อคุณบ้างหรือไม่? (ผ่านทางช่องทางใด?) ให้คุณทราบบ้างหรือไม่? อย่างไร? แล้วผลที่ตามมาคืออะไร?
  5. คุณเคยเห็นพระเจ้าจัดการกับคนบางคนที่ชัดเจนต่อคุณมากบ้างหรือไม่? อย่างไร?
  6. คุณเคยได้รับการแนะนำให้ทำบางอย่างที่จะช่วยคุณได้ แต่คุณไม่ยอมทำตามนั้นบ้างไหม? แล้วผลที่ตามมาเป็นอย่างไร?
  7. คุณเคยได้รับความเสียหายหรือความทุกข์อย่างร้ายแรงเพราะคุณหยิ่งยโสบ้างไหม? อย่างไร?
  8. คุณเคยตกต่ำ เจ็บปวด ทนทุกข์อับอาย แล้วพระเจ้านำคุณกลับคืนสู่สภาพดี เกียรติและศักดิ์ศรีอีกครั้งบ้างหรือไม่? อย่างไร

ศจ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์